NIEUWSBRIEF MAART 2021

(scroll down for English version)

Beste leden, in deze Nieuwsbrief lees je o.a. over de buitentraining voor de jeugd die 15 maart start op de sportlocatie van het Kennemer Lyceum; over Ruud’s Pubquiz voor alle KTC’ers en uiteraard over onze verwachtingen (en hoop) voor het laatste stukje van dit basketbal seizoen en onze plannen voor een uitgebreid zomertrainings-programma. Niet in de laatste plaats wil ik namens het bestuur alle KTC-leden bedanken voor hun support, begrip en hart voor de club. Met name onze senioren-leden, want van hen is en wordt extra veel gevraagd. De versoepelingen zijn tot nu toe vooral geldend voor de jeugd en dat is belangrijk en fijn, maar tegelijk zuur voor alle KTC-senioren. Het is niet ‘taking one for the team’, maar ‘taking one for the whole club’. Gelukkig blijkt dat we als vereniging tegen een stootje kunnen en hopelijk mogen we dat snel ook weer op het basbetballveld laten zien!

Rinze Koornstra, voorzitter


In memoriam

Met grote schok en verdriet delen wij mede dat onze trouwe en fanatieke (oud) Coach en Trainster van de U12 Sharmila is overleden. Sharmila heeft altijd met veel passie en inzet de kinderen getrained, gecoached en aangemoedigd.

Sharmila Nanhak (Overdervest)

25 november 1976  –  11 februari 2021

Wij wensen Jaap, Siyenna, Chris en Rosalia alle sterkte toe met dit onvoorstelbare verlies.

DE PLANNING VAN DIT SEIZOEN
Inmiddels is door alle maatregelen het wedstrijdseizoen zover vooruitgeschoven dat de NBB heeft besloten de competitie niet meer te hervatten, ook niet wanneer er op korte termijn weer binnen gesport mag worden. Dit betekent dat er helemaal geen wedstrijden gespeeld zullen worden in dit seizoen. KTC houdt vooralsnog de geplande wedstrijddagen in de Tetterodehal aan en we zijn in overleg met Akrides en Christofoor om onderlinge toernooien te organiseren, zowel voor senioren als jeugd. Uiteraard afhankelijk van de versoepelingen en mogelijkheden voor binnensport. Wat KTC betreft willen we naast de toernooien, ook de hele zomer door extra trainingen aanbieden aan alle leden. Zodra duidelijk is hoe we dit kunnen invullen laten we dat weten. Wat seizoen 21-22 betreft zijn we vooral hoopvol. De verwachtingen wijzen erop dat we na de zomer – gevaccineerd en al – weer volop kunnen basketballen. De voorbereidingen voor de nieuwe teams en competitie gaan binnenkort van start en we hopen dat jullie er dan allemaal weer zullen staan, maar voor diegene die het KTC lidmaatschap op wil zeggen, hebben we besloten de deadline voor opzegging voor seizoen 21-22 te verlengen van 1 mei naar 1 juni. 

EERSTE KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is naast trainer en coach ook een echte Pubquizmaster! Na wat oefenpotjes met zijn U18 damesteam is Ruud klaar voor het grotere werk. Alle KTC’ers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Eerste Editie van Ruud’s KTC Pubquiz op zaterdag 13 maart om 20.30 uur. In ca 1,5 uur vuurt Ruud online vragen op je af uit alle denkbare categorieën en de winnaar ontvangt eeuwige roem! Hoe doe je mee? Geef je op door je mailadres te sturen naar ruud_o@quicknet.nl 

Download de app Kahoot op je computer, tablet of telefoon en zorg dat je zaterdag stipt om 20.30 klaar zit. Ruud nodigt alle deelnemers uit via je mailadres uit (naar Google meet) en dan is het GAME ON! 

BUITENTRAINING VOOR JEUGDLEDEN
Net als in het vorige voorjaar, kunnen we ook nu weer terecht bij het Kennemer Lyceum! We zijn enorm dankbaar voor hun gastvrijheid en we rekenen erop dat alle KTC-ers evenveel dankbaarheid en respect zullen tonen bij het betreden van deze mooie buitenlocatie met drie basketbalvelden, een voetbalveld én een sintelbaan.Vanaf aankomende maandag 8 maart starten hier buitentrainingen voor onze jeugdleden. Deze trainingen voor de jeugd lopen door tot aan het moment dat binnensporten weer mag (en eventueel langer). Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van de overheid en dat betekent dat er duidelijke regels gelden voor spelers, trainers én ouders. Je leest ze hieronder.

De trainingen zijn er voor de teams van de U10 t/m de U18 volgens een vast schema (zie hieronder*). Je traint met je eigen team/leeftijdgroep en de training wordt (zoveel mogelijk) gegeven door je vaste trainer(s). Deze zijn goed geïnformeerd over de Corona-maatregelen, waar iedereen zich aan moet houden. Lees daarom de aanwijzingen goed. Ouders zijn niet welkom (lees verboden) bij de training. Vragen over de buitentrainingen of de maatregelen en regels, vraag het aan Jan Maarten via jeugd@ktcbasketball.nl of via je vaste team-coordinator of trainer.
*We maken gebruik van daglicht, dus met het lengen van de avonden kunnen ook de tijden veranderen.

REGELS KTC KENNEMER BUITENTRAINING
– Kom op tijd, maar niet te vroeg (max 5 min eerder)
– Verkouden of grieperig? Blijf thuis!
– Kom alleen naar je eigen training (zie schema)
– Volg de aanwijzingen van de trainers/begeleiders op
– Neem (als je die hebt) je eigen bal mee 
– Neem zelf drinken mee
– Let op: geen wc-gebruik op de trainingslocatie
– Blijf weg van de tennisbanen
– Houd alles schoon en heel
– Ga als de training stopt meteen naar je fiets en/of naar buiten
– Was thuis je handen (en je basketbal)
– Have fun & Play Ball!

Let op: nog in concept. Komend weekend volgt het definitieve schema!
MAANDAG
16.30 – 17.30: MU16-1 (optie)  /  XU14-1 
17.45 – 18.45: X12-1  /  X14-3 
DINSDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  XU10 (optie)
17.45 – 18.45: VU16/18   /  MU18 
WOENSDAG
16.30 – 17.30: XU12-2   /  XU14-1 
17.45 – 18.45: XU12-1  /  XU14-3
DONDERDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  MU16-2 
17.45 – 18.45: VU16/U18  /  MU18 

LOCATIE 
Het Kennemer Lyceum zit (iets verscholen) aan de rotonde tussen de Julianalaan en de Korte Verspronckweg. De ingang naar het sportveld zit rechts van de school. Volg deze weg (Kennemerpark) tot aan het hek, net over het water links. Hier staat iemand van KTC. Je fiets kan je veilig achter het hek zetten. Met de auto? Afzetten en ophalen kan op de brug, vlak voor het hek. 
Adres: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

KTC NEWSLETTER MARCH 2021-03-09

Dear members, in this Newsletter you can read, among other things, about the outdoor training for youth that starts on March 15 at the sports location of the Kennemer Lyceum; about Ruud’s Pub quiz for all KTC’ers and of course about our expectations (and hopes) for the last part of this basketball season and our plans for an extensive summer training program. Last but not least, on behalf of the board, I would like to thank all KTC members for their support, understanding and heart for the club. Our senior members in particular, because of them, extra is and will be asked. Until now, the relaxations have mainly applied to the youth, which is important and nice, but at the same time unpleasant for all KTC seniors. It is not ‘taking one for the team’, but ‘taking one for the whole club’. Fortunately, it turns out that we can take a beating as an association and hopefully we will soon be able to show that again on the basbetball field!

Rinze Koornstra, chairman

In Memoriam

It is with great shock and sadness that we announce that our loyal and fanatical (old) Coach and Trainer of the U12 Sharmila has passed away. Sharmila has always trained, coached and encouraged the children with a lot of passion and commitment.

Sharmila Nanhak (Jacket)

November 25, 1976 – February 11, 2021

We wish Jaap, Siyenna, Chris and Rosalia all the strength with this unimaginable loss.

THE PLANNING OF THIS SEASON

Meanwhile, due to all measures, the competition season has been pushed so far ahead that the NBB has decided not to resume the competition, even when sports are allowed to resume in the short term. This means that there will be no games at all in this season. For the time being, KTC is sticking to the scheduled match days in the Tetterodehal and we are in consultation with Akrides and Christofoor to organize mutual tournaments, for both seniors and youth. Of course depending on the flexibility and possibilities for indoor sports. As far as KTC is concerned, in addition to the tournaments, we also want to offer extra training sessions to all members throughout the summer. As soon as it is clear how we can fill this in, we will let you know. We are especially hopeful about season 21-22. Expectations indicate that after the summer – vaccinated and already – we will be able to play basketball again. The preparations for the new teams and league will start soon and we hope you will all be back by then, but for those who want to cancel KTC membership, we have decided to extend the cancellation deadline for season 21-22 from May 1 to June 1.

FIRST KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is besides trainer and coach also a real Pub quizmaster! After some practice games with his U18 ladies team, Ruud is ready for the bigger work. All KTC’ers are invited to participate in the First Edition of Ruud’s KTC Pub Quiz on Saturday March 13 at 8.30 pm. In about 1.5 hours Ruud fires online questions at you from all conceivable categories and the winner receives eternal fame! How do you participate? Sign up by sending your email address to ruud_o@quicknet.nl

Download the Kahoot app on your computer, tablet or phone and make sure you are ready at 8.30pm on Saturday. Ruud invites all participants via your email address (to Google meet) and then it’s GAME ON!

OUTDOOR TRAINING FOR YOUTH MEMBERS

Just like last spring, we can now go to the Kennemer Lyceum again! We are very grateful for their hospitality and we count on all KTC people to show equal gratitude and respect when entering this beautiful outdoor location with three basketball courts, a football field and a cinder track. . These trainings for youth continue until the moment that indoor sports are allowed again (and possibly longer). Of course we take into account the guidelines of the government and that means that clear rules apply to players, trainers and parents. You can read them below.

The training sessions are for the teams from the U10 to the U18 according to a fixed schedule (see below *). You train with your own team / age group and the training is given (as much as possible) by your regular trainer (s). They are well informed about the Corona measures, which everyone must adhere to. Therefore, read the directions carefully. Parents are not welcome (read prohibited) during the training. Questions about the outdoor training courses or the measures and rules, ask Jan Maarten via Jeugd@ktcbasketball.nl or via your regular team coordinator or trainer.

* We use daylight, so the times may change with the extension of the evenings.

RULES KTC OUTDOOR TRAINING

– Arrive on time, but not too early (max 5 min earlier)

– Cold or flu? Stay at home!

– Come to your own training only (see schedule)

– Follow the instructions of the trainers / supervisors

– Bring your own ball (if you have one)

– Bring your own drinks

– Note: no toilet use at the training location

– Stay away from the tennis courts

– Keep everything clean and intact

– When the training ends, immediately go to your bike and / or outside

– Wash your hands (and your basketball) at home

– Have fun & Play Ball!

Note: still in concept. The final schedule will follow next weekend!

MONDAY

16.30 – 17.30: MU16-1 (option) / XU14-1

17.45 – 18.45: X12-1 / X14-3

TUESDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​XU10 (option)

17.45 – 18.45: VU16 / 18 / MU18

WEDNESDAY

16.30 – 17.30: XU12-2 / XU14-1

17.45 – 18.45: XU12-1 / XU14-3

THURSDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​MU16-2

17.45 – 18.45: VU16 / U18 / MU18

LOCATION

The Kennemer Lyceum is (slightly hidden) at the roundabout between Julianalaan and Korte Verspronckweg. The entrance to the sports field is to the right of the school. Follow this road (Kennemerpark) to the gate, just over the water on the left. Here is someone from KTC. You can safely park your bike behind the fence. By car? You can drop off and pick up on the bridge, just in front of the gate.

Address: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

Update 11 februari

Beste KTC leden,

Graag hadden we leuker nieuws gebracht, maar nadat vorige week de lockdown is verlengd tot tenminste dinsdag 2 maart, heeft de Nederlandse Basketball Bond (NBB) besloten dat dit seizoen alle recreatieve basketbalcompetities niet kunnen worden afgerond. Het aantal inhaalweekenden dat in juni nog beschikbaar is, is helaas niet voldoende om alle wedstrijden in te plannen. Dit betekent dat er niet voldoende wedstrijden gespeeld kunnen worden (dat moet minimaal 75% van de geplande wedstrijden zijn) om kampioenen en degradanten aan te wijzen. Er worden daarom geen teams gepromoot of gedegradeerd (en er worden ook geen landelijke Finals georganiseerd). 

Bij de indeling van de competities voor het nieuwe seizoen 2021-2022 wordt daarom gekeken naar de huidige indeling. 

Als KTC bestuur vinden we het vooral belangrijk dat er weer zo snel mogelijk gebasketbald gaat worden, uiteraard als dit weer veilig en verantwoord kan. Gelukkig wil de NBB de voorwaarden hiervoor scheppen en staan ze klaar de verenigingen te ondersteunen als het zover is. Daarom is besloten om alle al in Sportlink geplande wedstrijden te laten staan. Wanneer het basketballen weer is toegestaan, mogen verenigingen zelf bepalen of zij wel of niet gebruik gaan maken van deze planning. Wij als KTC willen dit uiteraard heel graag! 

Er zullen ook verenigingen zijn die dit niet willen of kunnen en na 2 maart worden de wedstrijden van deze teams uit Sportlink gehaald.  Voorafgegaan aan de hervatting van de competitie zullen verenigingen waarschijnlijk eerst alleen met de eigen teams en in hun eigen hal onderlinge wedstrijden mogen spelen. Wij zullen dan direct onderlinge wedstrijden in de vorm van toernooi(tjes) gaan spelenWe kunnen niet wachten, maar we – en daarmee bedoel ik alle KTC’ers – zullen helaas nog even geduld moeten hebben.

Vanuit de leden is aangegeven dat er graag getraind wordt, bijvoorbeeld in de vorm van een bootcamp/buitentraining in de duinen. Wij als bestuur willen dit ook graag realiseren, maar het organiseren hiervan wordt – naast de bekende maatregelen – ook bemoeilijkt door andere zaken; dat wij geen eigen buitenveld hebben, het weer niet meewerkt, het nog te vroeg donker is voor een (vroege)avondtraining; onze trainers welwillend zijn, maar andere verplichtingen hebben op de dag. Kortom, er wordt gewerkt aan een uitvoerbaar plan en we houden jullie op de hoogte.

(Hier vind je meer informatie van de NBB)

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Update 15 januari

(scroll down for the English version)

Beste KTC leden,

Deze week is de lockdown verlengd en dat betekent voor het basketbal dat we in ieder geval tot 10 februari de deur gesloten moeten houden en er geen enkele activiteit kan plaatsvinden. Buitensporten is wel toegestaan, en we hebben het serieus overwogen, maar basketballen op een (nat en koud) buitenveld is geen optie.  We hopen dat er binnenkort positieve ontwikkelingen zullen zijn. Wij geven de hoop zeker niet op en ook de Nederlandse Basketbal Bond blijft zich inspannen voor een hervatting van de competitie. Dus probeer fit te blijven, maar vooral gezond!

De competitie

De Bond heeft de geplande wedstrijden van 6 en 13 februari naar achteren verplaats en de competitie loopt nu door tot half juni. Desnoods wordt er een halve competitie gespeeld, aldus de Bond. Meer informatie vind je op http://www.basketball.nl/

De trainingen

Zodra er weer getraind mag worden zal de training weer starten. Daarnaast willen we de trainingen langer door laten lopen en zal er een ruimere zomertraining zijn.

De contributie

Het feit dat we niet kunnen trainen of spelen, betekent niet dat we als vereniging geen of minder kosten hebben. De grootste kostenpost is de huur van onze hal. Wij huren niet van de gemeente, maar van een commerciële sportaccommodatie. Onze huur moet gewoon betaald worden. Slechts voor een klein deel van wedstrijddagen kan de Tetterodehal een tegemoetkoming aanvragen en als dat wordt toegekend, krijgt KTC daar ook een deel van. Dit geld hebben wij hard nodig om de extra dagen voor de later geplande wedstrijden en trainingen te kunnen bekostigen. De extra (zomertrainingen) zijn voor KTC leden gratis! Daarnaast zijn de kosten van de Bond (contributie voor elke speler en teaminschrijvingen) ook niet verminderd. (Uiteraard zijn de financiën bij de Ledenvergadering weer inzichtelijk voor alle leden.)  Kortom, wij zullen (wij moeten) de contributie voor het tweede deel van het seizoen eind deze maand incasseren. 

We hopen te mogen rekenen op je begrip en support, zodat KTC – en daarmee bedoel ik elk verenigingslid, want met elkaar zijn we KTC Basketball – gezond en sterk uit de crisis komt en dat we weer ‘gewoon lekker kunnen ballen’!

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Update January 14, 2021

Dear KTC members,

This week the lockdown has been extended and that means for basketball that we have to keep the door closed at least until February 10 and no activity can take place. Outdoor sports are allowed, and we have seriously considered it, but playing basketball on a (wet and cold) outdoor court is not an option. We hope there will be positive developments soon. We certainly do not give up hope and the Dutch Basketball Association is also continuing its efforts to resume the competition. So try to stay fit, but especially healthy!

The competition

The Bond has moved the scheduled games from February 6 and 13 to the back and the competition now continues until mid-June. If necessary, half a competition is played, according to the Bond.

The trainings

As soon as training is allowed again, the training will start again. In addition, we want to extend the training sessions and there will be a broader summer training.

The contribution

The fact that we cannot train or play does not mean that as an association we have no or less costs. The largest cost item is the rent of our hall. We do not rent from the municipality, but from a commercial sports accommodation. Our rent simply has to be paid. The Tetterodehal can only apply for an allowance for a small part of match days and if it is granted, KTC will also receive a part of it. We desperately need this money to be able to pay for the extra days for the later scheduled matches and training sessions. Extra (summer)training is free of costs for all members! In addition, the costs of the Bond (contribution for each player and team registrations) have also not been reduced. (Of course, the finances at the Members’ Meeting are again transparent to all members.) In short, we will (we have to) collect the contribution for the second part of the season at the end of this month.

We hope to be able to count on your understanding and support, so that KTC – and by that I mean every club member, because together we are KTC Basketball – comes out of the crisis healthy and strong and that we can “just play ball” again!

On behalf of the Board

Rinze Koornstra, chairman of KTC Basketball

KTC LOCKDOWN

Beste leden,

Nederland is vanaf vandaag in lockdown. Voor de sport betekent dit dat voor de komende vijf weken sporten in een binnenruimte niet is toegestaan. Wij moeten daarom met ingang 15 december, alle activiteiten staken. Ook onze jeugdleden (onder de 18 jaar) mogen helaas niet meer trainen.

De nu aangekondigde maatregelen gelden in principe tot en met dinsdag 18 januari.  Laten we hopen dat dit het beoogde resultaat oplevert en we eind januari weer mogen basketballen.

Wij wensen jullie een goede kerstperiode. Als bestuur hopen op voor ieder gezond 2021 met vooral veel basketbal!

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Covid-19 afspraken KTC Basketball

Beste KTC leden,
Hieronder vind je onze Corona/Covid-19 regels en adviezen. We vragen je vriendelijk deze voor je komst naar de hal te lezen en op te volgen. Op deze manier kunnen we er hopelijk – ondanks alle beperkingen – een zo mooi, goed en gezond mogelijk basketbal seizoen van maken!

Belangrijkste Covid-19 afspraken KTC Basketball

 • Alle wedstrijden en de senior trainingen zijn afgelast t/m 11 november. Alleen leden tot 18 jaar kunnen trainen.
 • Volg de gezondheidsregels; Kom niet naar de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • In de hal draag je voor en na de training een mondkapje.
 • Houd afstand
  • Ouder dan 18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 12 jaar
  • Tussen 12 -18 jaar: 1,5 m. afstand tot iedereen die ouder is dan 18 jaar
  • Jonger dan 12 jaar: geen afstand noodzakelijk
 • Volg de looproutes. Deze staan duidelijk aangegeven.
 • Kleedkamers en douches zijn NIET beschikbaar. De WC’s uiteraard wel.
 • Trainen voor jeugdleden tot 18 jaar
  • Er is GEEN PUBLIEK meer toegestaan in de hal tot nader orde.
  • Trainende leden krijgen vaste plek om tas en spullen neer te leggen
  • Vooraf aan de training worden alle leden met digitale thermometer van afstand gemeten en handen worden ontsmet.
 • Wedstrijden
  • Alle wedstrijden zijn afgelast t/m 11 november en tot nader order.

Nieuwsbrief nr. 2 van 2020

Wanneer is er training, hoe starten we het nieuwe (wedstrijd)seizoen en hoe gaan we om met de Coronamaatregelen? Je leest het in deze tweede Nieuwsbrief van 2020. 

Goede start van het nieuwe seizoen
Ondanks alles mogen we niet klagen, want veel teams hebben de laatste tijd lekker kunnen doortrainen. Eerst buiten bij het Kennemer en daarna in de hal. MU22 heeft vorig weekend zelfs al een oefenpot gedaan tegen het landelijk spelende Christofoor en wonnen met 57-49! Onze coaches en trainers krijgen dit weekend een Coaching Clinic van basketballprofessional Kees Akerboom en de U12 en U14 hebben zoveel nieuwe aanmeldingen dat ze komende week al starten met extra trainingen. Er is dit jaar vooralsnog geen Dames-team (er wordt aan gewerkt, dus vingers crossed), maar wel een U16 en een U18 meidenteam! Goed nieuws allemaal, maar we krijgen komend seizoen helaas ook te maken met aanpassingen in de hal en het basketbal i.v.m. Corona. We hopen dat iedereen meewerkt in het opvolgen van de maatregelen en dat we een mooi en vol seizoen kunnen genieten van onze mooie sport!

Namens alle KTC Bestuursleden, Rinze Koornstra

Kick-off buitentraining

Over een goede start gesproken… op donderdag 27 augustus geeft Stephan Kreykamp weer een speciale bootcamp-kick-off training in de duinen voor alle jeugdleden en enthousiaste senioren. Lekker rennen, professionele oefeningen doen en opladen voor het nieuwe basketballseizoen! De training is van 19.00 tot 20.15 uur. (Verzamelen op de Tetterode parkeerplaats vanaf 19.00 uur en hier zijn we om 20.15 weer terug.) 

Dit nieuwe seizoen
…gaat het er ongetwijfeld anders aan toe dan we gewend waren. Wie de laatste maanden heeft getraind weet al een beetje hoe het gaat; rustig binnenkomen via de nieuwe ingang, je even melden, handen ontsmetten, je temperatuur laten meten bij je voorhoofd… het went eigenlijk best snel. De Tetterodehal en wij als KTC houden ons aan het protocol van de NOC/NFS. De belangrijkste regels lees je hieronder. De competitie start in september en wij als KTC leden zullen ons houden aan de regels van de uit-clubs als we daar spelen. Andersom letten wij erop dat gast-teams zich ook aan onze regels houden. Publiek is welkom, maar ook volgens de regels. In de Tetterodehal zijn extra aanpassingen gedaan, zoals nieuwe ventilatieroosters in de buitenmuur van de hal. We hopen dat iedereen gezond blijft, maar heb je klachten? Blijf thuis. Ben je getest en heb je het Corona-virus, meld dit dan meteen bij onze vertrouwenspersoon Anouk Peters via anoukpeters@me.com of bij je trainer.
Het protocol kan veranderen, we informeren bij belangrijk nieuws, maar hou zelf ook de KTC site in de gaten voor wijzigingen. Download hieronder het KTC Corona reglement en het NOC/NFS Protocol.

Trainingsschema voor 20-21

De trainingen beginnen op maandag 31 augustus volgens het schema op deze site en loopt door tot eind mei. Vanaf dan is er tot aan de start van de zomervakantie op 10 juli alleen op de donderdagen een inloop-training voor alle teams (jeugd van 18.30-20.30 en senioren van 20.30-22.30). Tijdens de Herfst-, Kerst-, Voorjaars- en Meivakantie is er geen training.

Het wedstrijdschema
Het nieuwe wedstrijdschema met alle wedstrijden van jouw team (en die van alle andere basketbalteams) staat vanaf 31 augustus in Basketball.nl, de handige en gratis app van de Nederlandse Basketball Bond. Heb je deze al? Let er dan op dat je de melding ‘push-berichten toestaan’ aanzet. Wij kunnen je dan een melding sturen als bv de wedstrijd niet doorgaat. Check je profiel, is deze nog up-to-date? Je foto kan je alleen aan het begin van het seizoen zelf aanpassen (een goede foto is verplicht, want een handige controle voor de scheidsrechters). Heb je de app nog niet? Snel downloaden en inloggen met het mailadres waarmee jij (of jouw kind) bekend staat bij KTC. Voor download of info ga je naar http://debasketballapp.nl/

KTC heeft een nieuwe Penningmeester! Oud-penningmeester Daan van Dooren is na drie jaar geweldige dienst opgevolgd door Lindy van Kats. Lindy basketbalt zelf niet, maar heeft vier zoons die spelen bij KTC. Lindy werkt bij Landschap Noord-Holland en voegt met haar financieel-economische ervaring veel kennis toe aan het KTC bestuur. Welkom Lindy!  En Daan namens alle KTC’ers nogmaals heel erg bedankt!

Coach Clinic door Kees Akerboom

Speciaal voor de (jeugd)trainers en coaches van KTC is er een ‘Clinic Coachen’ in twee opeenvolgende sessies op zondag 23 augustus en zondag 6 september van 13.00 tot 16.00 uur in de Tetterodehal. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt dus geef je snel op bij Stephan Kreykamp via een email

VERSLAG KTC ALV

Beste KTC Leden,

Dat Nederland op 15 maart in lockdown ging met social distancing als nieuwe norm, heeft (ook) grote invloed gehad op onze basketbalvereniging. Alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten voor het seizoen 2019-2020 werden plotseling gestaakt. We moesten de basketbal laten liggen en wisten niet hoelang dit zou gaan duren.

Op 11 mei kwam het bericht dat jeugd t/m 18 jaar weer (onder begeleiding) mocht trainen in de buitenlucht. Binnen enkele dagen heeft Jan Maarten Boissevain geregeld dat wij de sportvelden van het Kennemer Lyceum mochten gebruiken voor buitentrainingen. We konden de basketbal weer oppakken!

Per 1 juli kan volgens de RIVM een volgende stap worden gezet: alle binnensporten zijn dan weer mogelijk voor alle leeftijden. De deur kan dan van het slot bij de Tetterodehal. Per 1 september kunnen sportwedstrijden weer plaatsvinden zonder publiek. 

Ook de ALV kon in aangepaste vorm toch ‘live’ doorgaan. Het was een goedbezochte vergadering bij Sociëteit Vereeniging. Een bijzondere locatie met dit jaar ook een bijzondere gast; Mart Smeets. Als dank voor hun enthousiaste en tomeloze inzet (ook bij de buitentrainingen!), hebben alle jeugdtrainers/coaches zijn laatste boek ‘Het spel’ gekregen. Mart was graag aanwezig om elk boek te signeren en om de te ALV openen met een onderhoudend verhaal over de historie van het basketbal in Nederland en vooral Haarlem, waar Mart in 1965 zijn professionele basketbalcarrière startte. Voor velen een tour langs memory lane. 

Na dit voorprogramma opende uw voorzitter de ALV voor het seizoen 2019-2020. Het verslag hiervan is te vinden op deze berichtenpagina. Eén van de agendapunten is de vacature voor Penningmeester en Wedstrijdsecretaris. Wil en kan jij iets betekenen voor onze mooie vereniging? Laat het weten! We kunnen de hulp van onze leden en ouders van jeugdleden goed gebruiken. Sterker nog; we kunnen niet zonder! Laten we er met elkaar een geweldig nieuw KTC jaar van maken. Op naar basketbalseizoen 20-21!

Rinze Koornstra

Voorzitter KTC Basketball

Update basketbalseizoen

Net als de rest van het land keek ook het KTC Bestuur dinsdag met spanning uit naar de persconferentie van premier Rutte, maar het werd al snel duidelijk dat er voor onze sport voorlopig weinig verandert. 

Wel werd aangekondigd dat de Nederlandse jeugd tot en met 18 jaar vanaf 29 april buiten met elkaar mogen sporten. De leeftijdsgroep 13-18 jaar zal daarbij wel anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden. Het verbod op samenkomsten blijft gehandhaafd.

Wat betekent dit nu voor ons?

De basketbalcompetitie zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 van start gaan. De Tetterodehal blijft voorlopig voor ons gesloten. Buiten sporten mag wel als we anderhalve meter afstand tot elkaar kunnen houden. Bij een contactsport zoals basketbal is dit helaas niet realistisch. We moeten dus wachten tot de volgende update op 13 mei om te horen of de maatregelen na 20 mei verder worden versoepeld.  Zodra het mogelijk is komen we als bestuur met een voorstel voor zomertrainingen en bootcamps voor de jeugd.

Op 24 maart meldden we jullie dat we met een voorstel komen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV).  Besloten is de ALV dit jaar digitaal (via laptop of pc) te organiseren. De uitnodiging en agenda wordt per e-mail verstuurd. Na aanmelding ontvang je een persoonlijke link om via Microsoft Teams aan de ALV deel te nemen. Je hoeft hiervoor geen licentie aan te schaffen en bij de uitnodiging zal een duidelijke uitleg zitten.

Er wordt een groot beroep gedaan op onze gezamenlijke weerbaarheid, solidariteit en veerkracht. Laten we als leden via social media vooral met elkaar in contact blijven. Uiteindelijk pakken we de bal weer op, met elkaar!

Voor vragen zijn we bereikbaar via; secretariaat@ktcbasketball.nl ofvoorzitter@ktcbasketball.nl

Update Corona-maatregelen

24 maart 2020

Beste leden, 

De crisis en alle maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) heeft ons KTC  verenigingsleven en het basketballen abrupt tot stilstand gebracht. Op donderdag 12 maart moesten we jullie laten weten dat alle wedstrijden en trainingen tot 6 april zijn gestaakt en sindsdien hebben de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opgevolgd. Gisteravond kwam het bericht dat de Nederlandse Basketball Bond genoodzaakt is alle basketbalcompetities voortijdig te beëindigen. Er wordt dus geen wedstrijd meer gespeeld.

Ook voor KTC betekent dit dat alle wedstrijden, trainingen en bijeenkomsten voor het seizoen 2019-2020 gestaakt zijn. Ook onze Algemene Ledenvergadering (ALV) kan op dit moment niet doorgaan. In de ALV worden onder andere de jaarstukken besproken en décharge verleent aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen seizoen. Binnenkort doen wij een voorstel om dit probleem op te lossen. 

De bond kijkt bij indeling van de competities voor seizoen 2020-2021 naar de huidige stand. Als het gaat om promotie en degradatie zal een zo eerlijk mogelijke afweging worden gemaakt welke teams daarvoor in aanmerking komen. Via de KTC-website en onze nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte wat dit voor onze teams betekent.

Kortom, we moeten de basketbal nu helaas laten liggen als teams en weten niet precies voor hoelang, maar uiteindelijk pakken we die bal weer op, met elkaar! In overleg met de Tetterodehal proberen wij de trainingen na 1 juni weer te hervatten en ook zomertrainingen aan te bieden. Zodra hier meer over bekend is, melden we dat via de KTC-website.

Het KTC-bestuur blijft gewoon in functie en voor de verenging aan het werk. Voor vragen zijn wij bereikbaar via:  secretariaat@ktcbasketball.nl of  voorzitter@ktcbasketball.nl

Meer informatie over het coronavirus lees je op de sites van het RIVM en van NOC*NSF

Met vriendelijke groet,

Rinze Koornstra

Voorzitter KTC Basketball