Trainingen

Maandag
18.30-19.45
XU12
XU10
Instroom nieuwe leden onder 12
19.45-21.00
MU18-1
MU20-1
VU18
21.00-22.30
MSE1
MSE4
Dinsdag
18.30-19.45
XU14-1
XU14-2
XU14-3
19.45-21.00
MU16-1
MU16-2
VSE1
21.00-22.30
MSE2
MSE3
Woensdag
18.30-19.45
XU12
VU18
Donderdag
18.30-19.45
XU14-1
XU14-2
XU14-3
19.45-21.00
MU16-1
MU18/20-1
MU16-2
21.00-22.30
MSE1/2/3
MSE1/2/3
MSE1/2/3