Update 15 januari

(scroll down for the English version)

Beste KTC leden,

Deze week is de lockdown verlengd en dat betekent voor het basketbal dat we in ieder geval tot 10 februari de deur gesloten moeten houden en er geen enkele activiteit kan plaatsvinden. Buitensporten is wel toegestaan, en we hebben het serieus overwogen, maar basketballen op een (nat en koud) buitenveld is geen optie.  We hopen dat er binnenkort positieve ontwikkelingen zullen zijn. Wij geven de hoop zeker niet op en ook de Nederlandse Basketbal Bond blijft zich inspannen voor een hervatting van de competitie. Dus probeer fit te blijven, maar vooral gezond!

De competitie

De Bond heeft de geplande wedstrijden van 6 en 13 februari naar achteren verplaats en de competitie loopt nu door tot half juni. Desnoods wordt er een halve competitie gespeeld, aldus de Bond. Meer informatie vind je op http://www.basketball.nl/

De trainingen

Zodra er weer getraind mag worden zal de training weer starten. Daarnaast willen we de trainingen langer door laten lopen en zal er een ruimere zomertraining zijn.

De contributie

Het feit dat we niet kunnen trainen of spelen, betekent niet dat we als vereniging geen of minder kosten hebben. De grootste kostenpost is de huur van onze hal. Wij huren niet van de gemeente, maar van een commerciële sportaccommodatie. Onze huur moet gewoon betaald worden. Slechts voor een klein deel van wedstrijddagen kan de Tetterodehal een tegemoetkoming aanvragen en als dat wordt toegekend, krijgt KTC daar ook een deel van. Dit geld hebben wij hard nodig om de extra dagen voor de later geplande wedstrijden en trainingen te kunnen bekostigen. De extra (zomertrainingen) zijn voor KTC leden gratis! Daarnaast zijn de kosten van de Bond (contributie voor elke speler en teaminschrijvingen) ook niet verminderd. (Uiteraard zijn de financiën bij de Ledenvergadering weer inzichtelijk voor alle leden.)  Kortom, wij zullen (wij moeten) de contributie voor het tweede deel van het seizoen eind deze maand incasseren. 

We hopen te mogen rekenen op je begrip en support, zodat KTC – en daarmee bedoel ik elk verenigingslid, want met elkaar zijn we KTC Basketball – gezond en sterk uit de crisis komt en dat we weer ‘gewoon lekker kunnen ballen’!

Namens het bestuur

Rinze Koornstra, voorzitter KTC Basketball

Update January 14, 2021

Dear KTC members,

This week the lockdown has been extended and that means for basketball that we have to keep the door closed at least until February 10 and no activity can take place. Outdoor sports are allowed, and we have seriously considered it, but playing basketball on a (wet and cold) outdoor court is not an option. We hope there will be positive developments soon. We certainly do not give up hope and the Dutch Basketball Association is also continuing its efforts to resume the competition. So try to stay fit, but especially healthy!

The competition

The Bond has moved the scheduled games from February 6 and 13 to the back and the competition now continues until mid-June. If necessary, half a competition is played, according to the Bond.

The trainings

As soon as training is allowed again, the training will start again. In addition, we want to extend the training sessions and there will be a broader summer training.

The contribution

The fact that we cannot train or play does not mean that as an association we have no or less costs. The largest cost item is the rent of our hall. We do not rent from the municipality, but from a commercial sports accommodation. Our rent simply has to be paid. The Tetterodehal can only apply for an allowance for a small part of match days and if it is granted, KTC will also receive a part of it. We desperately need this money to be able to pay for the extra days for the later scheduled matches and training sessions. Extra (summer)training is free of costs for all members! In addition, the costs of the Bond (contribution for each player and team registrations) have also not been reduced. (Of course, the finances at the Members’ Meeting are again transparent to all members.) In short, we will (we have to) collect the contribution for the second part of the season at the end of this month.

We hope to be able to count on your understanding and support, so that KTC – and by that I mean every club member, because together we are KTC Basketball – comes out of the crisis healthy and strong and that we can “just play ball” again!

On behalf of the Board

Rinze Koornstra, chairman of KTC Basketball