KTC ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 SEPTEMBER 2022

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van KTC Basketball je van harte en met klem uit om deel te nemen aan een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze ALV vindt plaats op: woensdag 21 september 2022 van 20:00 tot uiterlijk 21:30u (online via Teams).

Op 18 juli jl. heeft er een extra ALV plaatsgevonden waarop het bestuur met de aanwezige leden van gedachten heeft gewisseld over het huuraanbod dat KTC heeft ontvangen voor de Tetterodehal (notulen staan onderaan dit bericht). Met de uitkomsten uit die ALV heeft nog een overleg plaatsgevonden met de eigenaars van de Tetterodehal. Inmiddels heeft KTC een aangepaste concept huurovereenkomst ontvangen.

Tijdens de ALV op 21 september 2022 vraagt het bestuur om goedkeuring voor het ondertekenen van deze huurovereenkomst. Zoals eerder aangegeven, heeft deze overeenkomst onder meer tot gevolg dat de huur aanzienlijk hoger wordt. Om dit te kunnen bekostigen, zullen we de komende jaren de contributie moeten verhogen. We hebben als club een relatief grote financiële reserve. Die is bedoeld voor noodgevallen. We zijn van mening dat dit er één is en hebben daarom besloten om de reserve wat af te bouwen. Daardoor komen we met relatief kleine jaarlijkse contributieverhogingen goed uit.Ook voor deze contributieverhoging vraagt het bestuur tijdens de ALV alvast om goedkeuring.

Het bestuur streeft naar breed gedragen besluiten. De ALV is het moment om je stem te laten horen over deze belangrijke onderwerpen. Om deze reden is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk leden bij de ALV aanwezig zijn!

Om een Teamsuitnodiging te krijgen, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ktcbasketball.nl (Hiske van Kamperdijk). Aanmelden voor de ALV graag vóór woensdag 21 september.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Vaststellen notulen ALV 18 juli 2022

3. Goedkeuren huurovereenkomst

4. Goedkeuren contributieverhoging

5. Wat er verder ter tafel komt

Graag ziet het bestuur je op de ALV!

Namens het bestuur van KTC Basketball

Hiske van Kamperdijk

secretaris