KTC Nieuws 23-24 Nr. 1

(Scroll down for English)

Beste leden,
Hopelijk heeft iedereen een mooie zomer gehad en kijken jullie, net als wij, uit naar het nieuwe basketbal seizoen. Vlak voor de zomer hadden wij de jaarlijkse ALV en daar hebben penningmeester Lindy van Kats en secretaris Hiske van Kamperdijk hun functie overgedragen aan twee nieuwe bestuursleden. Lindy heeft de afgelopen jaren geweldig werk verricht voor KTC, waarvoor wij haar niet genoeg kunnen bedanken! Hiske had graag nog langer bij KTC willen blijven, maar is met haar gezin verhuisd naar Zutphen. Beiden nogmaals enorm bedankt! Benieuwd wie de nieuwe bestuursleden zijn? Je leest het in deze Nieuwsbrief. Verder lees je alles over onze nieuwe trainingslocatie en het komende seizoen. De eerste wedstrijddag maken we extra feestelijk met een ‘KTC Kick-off borrel’. We hopen je te zien! 
Frank van Loon, voorzitter

LET’S GO
Op maandag 4 september start het nieuwe seizoen! De eerste twee weken wordt er alleen getraind. Zaterdag 16 september is de eerste wedstrijddag van onze competitie 23-24! Verderop in de Nieuwsbrief lees je meer over de wedstrijdschema’s. 

KTC KICK-OFF BORREL
Zaterdag 16 september (de eerste wedstrijddag) is er een seizoen Kick-Off borrel in de Tetterodehal kantine vanaf 20 uur. Een drankje is voor eigen rekening, KTC zorgt voor de snacks en hapjes! Graag tot dan!

TRAINING
Het trainingsschema voor het komende seizoen staat op de website. Nieuw is onze locatie InHolland. Deze moderne sportzaal (met splinternieuwe vloer) gebruiken wij op de maandag voor spelers vanaf U18, omdat de Tetterodehal vanaf dit seizoen geen drie maar twee basketbalvelden heeft. Tijdens de zomervakantie is de hal verkleind, om plaats te kunnen bieden aan alle activiteiten die er in het Tetterode sportcomplex plaatsvinden. Tegenover deze vermindering van velden staan ruimere speel- en trainingstijden voor KTC. En met de zeer goed bereikbare extra locatie kunnen alle teams goed uit de voeten.
Het adres van de InHolland locatie is Blijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem. De sporthal bevindt zich in een aparte ruimte naast het grote schoolgebouw, aan de kant van station Overveen.

OUDERBIJEENKOMST
Voor ouders (verzorgers of begeleiders) van de U12 en U14 spelers hebben wij de Ouderbijeenkomst op woensdag 6 (U12) en donderdag 7 september (U14) van 17.30 tot 18.45 uur. Het is de bedoeling dat op deze dagen per kind één ouder meekomt naar de training, op de dag en het tijdstip van de training van uw kind. Graag tot dan!

BASKETBALL.NL
De nieuwe wedstrijd schema’s vind je in Basketball.nl, de handige en gratis app van Sportlink en de Nederlandse Basketbal Bond. Wist je dat het voor wedstrijdspelers verplicht is om een duidelijke, recente foto van jezelf in de app te plaatsen bij je profiel? De club krijgt zelfs een boete als deze ontbreekt! Je foto kan je tot 25 september zelf aanpassen, net als je overige persoonlijke gegevens en je privacy-level. Mag iedereen je gegevens zien? Prima! Houd je deze gegevens (van je kind) liever afgeschermd? Ook goed. Wat je ook kiest, de scheidsrechters en de coach van je team hebben altijd inzicht, omdat ze de gegevens gebruiken voor de teamindeling en/of de wedstrijd-gegevens.  
Sportlink gebruik je ook bij het tafelen van wedstrijden op de KTC tablets. Een handige instructievideo  vind je op de KTC site. 
Voor meer informatie over je persoonlijke gebruik van de app ga je naar deze website.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het KTC bestuur bestaat uit zeven mensen en twee daarvan zijn net begonnen in hun vrijwillige functie als Bestuurslid: Bima Malabonga als Penningmeester en Hadewich Richter als Secretaris.
Bima is Zwitsers en voor zijn werk naar Nederland verhuisd. Hij basketbalt al sinds zijn jeugd en versterkt nu ons Heren 1 team. Bima werkt in de Financiële wereld en de functie als penningmeester is hem daarmee zeker toevertrouwd.
Hadewich heeft een zoon die basketbalt bij KTC in de U12 en werkt als projectmanager in de evenementenbranche, waar zij besturen ondersteunt bij het structureren van processen. Daarnaast is Hadewich docent bij InHolland Haarlem (studie Creative Business). Zij houdt ervan als zaken goed lopen en dat maakt haar tot de juiste persoon voor ons secretariaat. Welkom Hadewich en Bima!

JOIN THE CREW
Zonder vrijwilligers geen KTC Basketball! Wil je (af en toe) een wedstrijd fluiten, dan help je ons enorm. Meld je aan via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl
Ook jeugdleden vanaf 15 jaar kunnen al helpen met de training! Het is een superleuke ervaring, fijn voor de vereniging én je inspanningen worden beloond met een exclusief KTC STAFF shirt! Aanmelden kan via jeugd@ktcbestuur.nl

LET’S TALK ABOUT THE MONEY
Onze kosten stijgen flink. Gelukkig zijn er steeds meer potjes voor subsidies en giften. Ook neemt de populariteit van basketbal toe en dat maakt het voor bedrijven interessant om te sponsoren! KTC zou enorm geholpen zijn met een of twee personen die op zoek gaan naar extra inkomsten naast de contributie. No worries: je bepaalt zelf hoeveel tijd je hierin steekt en wanneer. Heb je interesse of ideeën? Neem dan contact op met Frank van Loon via voorzitter@ktcbestuur.nl

SAVE THE DATE
Hou de agenda leeg voor het KTC WINTERTOERNOOI op zondag 10 december van 12 tot 18 uur!


NEWSLETTER
 
Dear members,
Hopefully everyone had a nice summer and you, like us, are looking forward to the new basketball season. Just before the summer we had the annual ALV and treasurer Lindy van Kats and secretary Hiske van Kamperdijk handed over their position to two new board members. Lindy has done an amazing job for KTC over the years, for which we can’t thank her enough! Hiske would have liked to stay longer at KTC, but moved to Zutphen with her family. Thanks again to both of you! Curious who the new board members are? You can read it in this Newsletter. You can also read all about our new training location and the upcoming season. We will make the first competition day extra festive with a ‘KTC Kick-off borrel’. We hope to see you!
Frank van Loon, chairman

KTC KICK-OFF BORREL
Saturday 16 September (the first day of competition) there will be a season Kick-Off drink in the Tetterodehal canteen from 8 pm. A drink is for your own account, KTC provides the snack and snacks! See you then!

TRAINING
The training schedule for the coming season is on the website. Our location InHolland is new. We use this modern sports hall (with brand new floor) on Mondays for players from U18, because from this season the Tetterodehal will have two basketball courts instead of three. During the summer holidays, the hall was reduced in size to accommodate all the activities that take place in the Tetterode sports complex. In contrast to this reduction in fields, there are longer playing and training times for KTC. And with the very easily accessible extra location, all teams can work well.
The address of the InHolland location is Blijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem. The sports hall is located in a separate room next to the large school building, on the side of Overveen station.

PARENT MEETING
For parents (guardians or supervisors) of the U12 and U14 players we have the Parent Meeting on Wednesday 6 (U12) and Thursday 7 September (U14) from 5.30 pm to 6.45 pm. On these days, one parent per child is intended to come to the training, on the day and time of your child’s training. See you then!

BASKETBALL.NL
The new match schedules can be found in Basketball.nl, the handy and free app from Sportlink and the Dutch Basketball Association. Did you know that it is mandatory for competitive players to post a clear, recent photo of yourself in the app with your profile? The club will even be fined if it is missing! You can adjust your photo yourself until September 25, just like your other personal details and your privacy level. Can everyone see your data? Fine! Would you rather keep this information (of your child) protected? Also ofine. Whichever you choose, the referees and coach of your team always have insight, because they use the data for team allocation and/or match data.
You can also use Sportlink to table matches on the KTC tablets. You can also find this handy instruction video on the KTC site.
For more information about your personal use of the app, please visit this (Dutch) website.

NEW BOARD MEMBERS
The KTC Board consists of seven people and two of them have just started their voluntary role as Board members: Bima Malabonga as Treasurer and Hadewich Richter as Secretary.
Bima is Swiss and moved to the Netherlands for his work. He has been playing basketball since childhood and is now strengthening our Men’s 1 team. Bima works in the financial world and the position of treasurer is certainly entrusted to him.
Hadewich has a son who plays basketball at KTC in the U12 and works as a project manager in the events industry, where she supports boards in structuring processes. In addition, Hadewich is a lecturer at InHolland Haarlem (study Creative Business). She likes things to run smoothly and that makes her the right person for our secretariat. Welcome Hadewich and Bima!

JOIN THE CREW
No KTC Basketball without volunteers! If you want to whistle a match (occasionally), you help us a lot. Sign up viawedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl
Youth members from 15 years old can also help with the training! It’s a super fun experience, great for the association and your efforts will be rewarded with an exclusive KTC STAFF shirt! You can register via jeugd@ktcbasketball.nl

LET’S TALK ABOUT THE MONEY
Our costs are rising sharply. Fortunately, there are more and more jars for subsidies and gifts. The popularity of basketball is also increasing and that makes it interesting for companies to sponsor! KTC would be greatly helped with one or two people looking for extra income in addition to the membership fee. No worries: you decide how much time you put into this and when. Are you interested or have ideas? Please contact Frank van Loon via voorzitter@ktcbasketball.nl

SAVE THE DATE
Keep the agenda clear for the KTC WINTER TOURNAMENT on Sunday 10 December from 12 to 6 pm!