KTC Nieuws 23-24 Nr. 2

(Scroll down for English)

Beste leden,
Allereerst een gezond, gelukkig en sportief 2024 gewenst! De eerste seizoenshelft ligt al achter ons. We hebben goed gespeeld en lekker getraind, ondanks het gemis van een derde veld. De planning was een hele puzzel, maar mede door flexibiliteit van een aantal teams en coaches is het toch gelukt! Inmiddels is het ritme gevonden en gaan we met een goed gevoel de tweede seizoenshelft in. Een goed gevoel kregen we ook van het Wintertoernooi begin december. Wat een opkomst en wat een enthousiasme! Het geeft mooi weer hoe verbindend een sportvereniging kan zijn. En dat een club niet zonder vrijwilligers kan. Complimenten voor de hele crew!  Veel plezier in de tweede seizoenshelft!
Frank van Loon, voorzitter

LET’S PLAY BALL
Er wordt alweer volop getraind, de nieuwe poule-indelingen zijn gemaakt en dit weekend zijn de eerste wedstrijden van de tweede seizoenshelft! De complete wedstrijdplanning vind je de Basketball.nl app. 
Het volledige zaaldienstrooster is gedeeld via de trainers en staat op de KTC website. Check en noteer je zaaldiensten, want er wordt op je gerekend!

KAMPIOENEN & STRIJDERS
SHOUT OUT naar de spelers en de staf van VU201! De meiden werden onder training en coaching van Jan Maarten, Vincent en Bea in de eerste seizoenshelft ongeslagen Winterkampioen! BAM!
Andere KTC teams die opvielen in de jeugdcompetitie zijn X121; die de 2e plaats pakte in een poule met maar liefst 12 teams, en M201 die met slechts 4 puntjes verschil van de nr. 1 de 3e plek wist te halen in een pittige poule met bijna allemaal U22 spelers! Echte strijders!

WINTERTOERNOOI
Het KTC Wintertoernooi op zondag 10 december was fantastisch geslaagd! Eerst hebben de jongste leden gespeeld om sportiviteit-prijzen. Vervolgens namen de oudere kids het tegen elkaar op in een onderling toernooi. Er werd fanatiek gebald en gestreden voor de overwinning. Toen het erom ging, was de spanning om te snijden! De senioren hebben het toernooi sportief en gezellig afgesloten. De hotdogs, bekers, bitterballen en biertjes maakten de heerlijke dag compleet!
De feestcommissie wil alle deelnemers en vrijwilligers nogmaals heel erg bedanken!

CLUBACTIE WINNAARS
De grote Clubactie heeft bijna € 500,- opgeleverd voor ons wintertoernooi. Alle leden die loten hebben verkocht, krijgen een grote pluim!
Het team met het hoogste aantal verkochte loten is U12 en daarmee hebben zij een lekkere taart verdiend!
De meeste loten – maar liefst 61 stuks! – zijn verkocht door Hiro Duindam! Een mooie tweede plaats is voor Sepp Hilberts, die 26 loten verkocht! 
Geweldig gedaan jongens, bedankt en gefeliciteerd!

KOM HELPEN BIJ KTC
We hebben gelukkig veel leuke en goede vrijwilligers bij KTC, maar er zijn nog steeds extra handen nodig om de allerleukste basketbalclub te zijn en te blijven! Helpen bij KTC kan ook als je geen basketbal ervaring hebt, of niet meer dan een paar uur per maand wil besteden! Wil je ook een bijdrage leveren? Mail naar Frank van Loon via voorzitter@ktcbasketball.nl 

Dear members,

First of all, we wish you a healthy, happy and sporty 2024! The first half of the season is already behind us. We played well and trained well, despite the lack of a third field. The planning was quite a puzzle, but thanks to the flexibility of a number of teams and coaches, we succeeded! The rhythm has now been found and we are entering the second half of the season with a good feeling. We also got a good feeling from the Winter Tournament at the beginning of December. What a turnout and what enthusiasm! It clearly shows how connecting a sports club can be. And that a club cannot function without volunteers. Compliments to the entire crew!
Have fun in the second half of the season!

Frank van Loon, Chairman

LET’S PLAY BALL
Training is already in full swing, the new group divisions have been made and this weekend are the first matches of the second half of the season! The complete match schedule can be found in the Basketball.nl app.
The full Zaaldienst-schedule has been shared via the trainers and is on the KTC website. Check and record your room shifts, because you are being counted on!

CHAMPIONS & WARRIORS
SHOUT OUT to the players and staff of VU201! Under the training and coaching of Jan Maarten, Vincent and Bea, the girls became undefeated Winter Champions in the first half of the season! BAM!
Other KTC teams that stood out in the youth competition are X121; who took 2nd place in a group with no less than 12 teams, and M201 who managed to take 3rd place with only 4 points difference from number 1 in a tough group with almost all U22 players! Real fighters!

WINTER TOURNAMENT
The KTC Winter Tournament on Sunday, December 10 was a fantastic success! First the youngest members played for sportsmanship prizes. The older kids then competed against each other in a mutual tournament. There was a lot of fanatic fighting and fighting for the victory. When it came down to it, the tension was palpable! The seniors concluded the tournament in a sporty and enjoyable manner. The hot dogs, cups, bitterballen and beers completed the wonderful day!
The party committee would like to thank all participants and volunteers again!

CLUBACTIE WINNERS
The Grote Clubactie campaign raised almost €500 for our winter tournament. All members who sold raffle tickets get a big compliment!
The team with the highest number of raffle tickets sold is U12 and they have earned a delicious cake!
The most lottery tickets – no less than 61 pieces! – were sold by Hiro Duindam! A nice second place goes to Sepp Hilberts, who sold 26 raffle tickets!
Great job guys, thanks and congratulations!

COME AND HELP AT KTC
Fortunately, we have many nice and good volunteers at KTC, but extra hands are still needed to be and remain the best basketball club! You can also help at KTC if you have no basketball experience or do not want to spend more than a few hours per month! Would you also like to contribute? Email Frank van Loon via voorzitter@ktcbasketball.nl