KTC Update 28-2-2022

(Scroll down for English)

DE COMPETITIE IS IN VOLLE GANG

Wat is het lekker dat we weer gewoon kunnen sporten (en supporten) zonder maatregelen! De trainingen en wedstrijden zijn volop aan de gang.

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat we bij het basketballen de basisregels blijven volgen, zoals handen wassen en alle andere eenvoudige voorschriften van het RIVM. Ook blijven we thuis als we ziek of verkouden zijn en als iemand uit ons eigen huishouden positief is getest.

De speelronden die vanwege de lockdown niet doorgingen zijn door de NBB inmiddels verschoven naar de weekenden van 16 april (speelronde van 8 januari) en 30 april (speelronde van 15 januari). De drie gemiste weekenden van december worden hierachter geplakt (mogelijk de weekenden van 7, 14 en 21 mei). Een langer seizoen dus.

Het organiseren van onze wedstrijden is  – zeker de laatste twee seizoenen – een pittige klus voor ons Wedstrijdsecretariaat. Zaaldiensten zijn daar een onmisbaar onderdeel van en wat belangrijks is om te weten: Een voor jou ingeplande zaaldienst gaat altijd door, ook als jouw eigen thuiswedstrijd niet doorgaat! De afgelopen speelronden waren enkele clubleden niet komen opdagen en dat dan voor een acuut probleem. De regels zijn duidelijk: als je op de lijst staat om te tafelen of te fluiten ben je op tijd aanwezig, of zorg je zelf voor een vervanger! Het zaaldienst-schema vind je op deze website onder ‘Zaaldienst’.

OVER ONZE TETTERODEHAL

Minder goed nieuws: de eigenaar van de Tetterodehal heeft ons geïnformeerd dat ze de huurovereenkomst met KTC op 22 juli 2023 wil beëindigen. De reden is dat ze de hal een andere bestemming willen geven. Basketballen in de Tetterodehal is dan niet meer mogelijk. Net als andere indoor-breedtesporten, zoals zaalhockey en voetbal.  

Inmiddels hebben we de eigenaar van de Tetterodehal laten weten dat we niet akkoord gaan met de beëindiging van de huurovereenkomst. Ook hebben we de gemeente Bloemendaal gevraagd ons te helpen.

Wat gaan we verder doen? Er is een commissie samengesteld die alle mogelijke alternatieven voor ons onderzoekt. Dit betekent dat naast de gesprekken die met de eigenaar van de Tetterodehal gevoerd worden, we ons ook oriënteren op een nieuwe thuisbasis voor KTC.  Voor alle duidelijkheid; het komende seizoen (22-23) trainen en spelen we onze wedstrijden gewoon in de Tetterodehal. We hopen ook daarna nog in de Tetterodehal te kunnen spelen, maar moeten voorbereid zijn op een ander scenario.

Zodra het KTC-bestuur alle alternatieven in kaart heeft gebracht kunnen we deze tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) toelichten en presenteren. Alle leden worden hiervoor uitgenodigd en krijgen de mogelijkheid mee te stemmen over de toekomst van de vereniging. Uiteindelijk zijn het de leden die door middel van hun stem bepalen welk alternatief de voorkeur heeft.  Zoals ieder jaar organiseren we de ALV begin juni. Een uitnodiging hiervoor zal binnenkort worden verstuurd. Via deze Nieuwsbrief houden we iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. De volgende zal op 28 maart worden verstuurd.

Rinze Koornstra, voorzitter


THE COMPETITION IS IN FULL GAME

It’s so nice that we can work out (and support) again without measures! Training and competitions are in full swing.

It is of course the intention that we continue to follow the basic rules when playing basketball, such as washing hands and all other simple rules of the RIVM. We also stay at home if we are sick or have a cold and if someone from our own household has tested positive.

The rounds that were canceled due to the lockdown have now been moved by the NBB to the weekends of April 16 (game round of January 8) and April 30 (game round of January 15). The three missed weekends of December will be pasted behind this (possibly the weekends of May 7, 14 and 21). So a longer season.

Organizing our competitions – especially the last two seasons – is a tough job for our Competition Secretariat. Hall services are an indispensable part of this and what is important to know: An indoor service scheduled for you always continues, even if your own home game is cancelled! In recent rounds, some club members had not shown up, and that for an acute problem. The rules are clear: if you are on the list to dine or whistle, you must be present on time, or you can arrange for a replacement yourself! The room service schedule can be found on this website, under ‘Zaaldienst’.

ABOUT OUR TETTERODE HAL

Less good news: the owner of the Tetterodehal has informed us that she wants to terminate the lease with KTC on July 22, 2023. The reason is that they want to repurpose the hall. It will then no longer be possible to play basketball in the Tetterodehal. Just like other indoor sports, such as indoor hockey and football.

We have now informed the owner of the Tetterodehal that we do not agree with the termination of the lease. We also asked the municipality of Bloemendaal to help us.

What are we going to do next? A committee has been set up to investigate all possible alternatives for us. This means that in addition to the discussions with the owner of the Tetterodehal, we are also looking for a new home base for KTC. For clarity; In the coming season (22-23), we will train and play our matches in the Tetterodehal. We hope to be able to play in the Tetterodehal after that, but we have to be prepared for a different scenario.

As soon as the KTC board has mapped out all alternatives, we can explain and present them during the General Members’ Meeting (GM). All members are invited to this and are given the opportunity to vote on the future of the association. Ultimately, it is the members who determine by means of their vote which alternative is preferred. Like every year, we organize the GMM at the beginning of June. An invitation to this will be sent shortly. We will keep everyone informed of further developments through this Newsletter. The next one will be sent on March 28.

Rinze Koornstra, chairman