KTC Nieuws 22-23 Nr. 1

Februari 2023
(Scroll down for English)

Beste leden,
Er zijn veel positieve ontwikkelingen bij KTC. De sfeer zit er goed in. In deze nieuwsbrief lees je meer over de aankomende pubquiz, hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn, onze KTC ladies en hun coaches en het zeer geslaagde U10 toernooi. Daarnaast werken we momenteel aan een KTC breed opleidingsplan waarmee we de komende jaren hoge ogen willen gaan gooien. Ook daarover lees je hieronder meer. Veel leesplezier en fijne vakantie,
Frank van Loon, voorzitter

WE LOVE A GOOD PLAN
Het gaat goed met KTC als basketball-vereniging, met name bij de jeugdleden! Er zijn veel teams, veel spelers, veel enthousiaste en betrokken trainers en coaches, er worden grote stappen gezet in het speelniveau. Kortom; we gaan de basket wat hoger leggen om iedereen te laten profiteren van een goede, technische basis en meer mogelijkheden om te groeien en prestaties te blijven verbeteren. Basketbal met evenveel plezier als altijd en voor iedereen, maar met breder perspectief voor wie meer wil. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Trainings & Ontwikkelingsplan. Daarbij worden wij geholpen door een ervaren eredivisie coach. Met dit Technisch Plan als basis gaan we clinics organiseren voor de trainers en jeugdleden die onze trainingen (gaan) verzorgen. Zo worden we een sterkere familieclub en wie weet spelen we over een paar jaar landelijk! Go KTC!

SAVE THE DATE
Zaterdag 18 maart is er KTC PUBQUIZ van 20 tot 00 uur in de Kantine van de Tetterodehal. Geef je op als team van max. 5 personen of individueel (dan word je in een team gevoegd) door een appje te sturen naar Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Vol = vol!

VOORJAARSVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van vrijdag 24 februari t/m zondag 5 maart is er geen training.

JOIN THE TEAM
Zonder de vrijwillige hulp van spelers en ouders van spelers kan geen enkele sportvereniging bestaan. Op dit moment zijn zo’n 35 mensen betrokken bij het mogelijk maken van trainen en spelen. Dat is geweldig, maar er zijn altijd extra handen nodig. Van de feestcommissie tot coach, of zaaldienst… je hulp is meer dan welkom. Uren per week? Dat hoeft zeker niet! Al vanaf een uurtje per maand kan je iets voor je club betekenen. Hoe leuk en waardevol dit kan zijn lees je hieronder in een interview met jeugdtrainers Dirk en Alex!
Ook aansluiten bij vrijwilligers-team KTC? Meld je aan via secretariaat@ktcbasketball.nl

NIETS IS MOOIER DAN DIT 
KTC speler Dirk Duindam en Alex van der Wolk vormen samen de basis van de U12-trainingen en coachen daarnaast het team van hun eigen kind. Wat drijft hen om dit te doen? 
Dirk: “Sowieso is basketball de mooiste sport die er is en om dat over te kunnen brengen op deze kinderen vind ik geweldig. 
Alex: “We groeien met onze kinderen mee, want natuurlijk train je het liefst het team van je eigen kind, maar deze leeftijd is zo leuk. Het zijn leergierige sponsen en we zien letterlijk de ontwikkeling. Niet alleen in de sport, maar ook sociaal. Het plezier staat voorop, dat is ons uitgangspunt in elke training. Deze positieve filosofie van KTC sprak mij ook persoonlijk erg aan.”
Dirk: Maar naast het plezier willen we ook technisch goede basketballers opleiden. Via KTC volg ik de trainers opleiding BT3. Daar komt ook veel pedagogiek bij kijken. We zijn betrokken bij het Trainings & Ontwikkelingsplan en verheugen ons nu al op de clinics en de resultaten!”
Alex: “We hebben voor de U10 en U12 een mooi team van (hulp)coaches en trainers. We zitten allemaal in een drukke levensfase, maar vele handen maken licht werk. Met 1,5 uur per maand draag je al echt bij. Zoals de ouders die komen tafelen, geweldig. Als je de regels leert kennen, is wedstrijden kijken nog leuker.
Dirk: “En we hebben veel hulp van oudere jeugdspelers. Fantastisch! Maar je hoeft echt geen basketballer te zijn om vrijwilliger te worden. Probeer het! Het is geweldig leuk om je kind te zien sporten. En het is belangrijk om je steentje bij te dragen. Basketball is teamsport!’ 

PROEFTRAINEN? OP DE WACHTLIJST!
Dat de jeugdteams het zo goed doen heeft ook een nadeel… op dit moment is er een flinke wachtlijst voor kinderen die willen proeftrainen of inschrijven, vooral t/m de U14. We hopen iedereen de kans te geven om te basketballen en daarom vragen we nadrukkelijk om geen vrienden (van je kinderen) die geen lid zijn mee te nemen naar een training, ook niet voor een kennismaking. Het is goed bedoeld, maar niet eerlijk voor de geduldige wachters. Of er plek is voor proeftrainen bepaalt de trainer en opgeven voor de wachtlijst gaat via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Dankjewel!

KTC LADIES
Routiniers die terug zijn gekomen, nieuwe leden en jonge spelers vormen sinds dit seizoen ons nieuwe Damesteam. Samen met hun trainer/coach Bea Lie-A-Tjam en inval-coach Songkie Lie zijn ze hard aan het werk om hun vorm te vinden. Dat gaat niet vanzelf, want het team kent wel vier verschillende speelniveau’s, maar fanatisme en lol is er voldoende. Ook de U18 meiden vallen regelmatig in bij het team. En dat is precies hoe Bea het graag ziet!
Inval-coach Songkie is ook te spreken over het enthousiasme van de spelers. “Top dat er weer een damesteam is! KTC heeft een mooie historie in het vrouwenbasketball en ze maken de club compleet. Of het trainen van dames anders is dan heren? De communicatie gaat absoluut anders, haha. Maar dat gaat me goed af en ik help graag bij het maken van een hecht en sterk team!”

IS ER EEN EHBO’ER IN DE ZAAL?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig heeft KTC veel gediplomeerde EHBO’ers onder de leden. We vinden het fijn om te weten wie dat diploma heeft. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we misschien een beroep op je doen. Heb je een EHBO diploma? Laat het ons alsjeblieft even weten via secretariaat@ktcbasketball.nl Dankjewel!

U10 TOERNOOI
Op zaterdag 11 februari was het jaarlijkse KTC U10 Toernooi. Maar liefst 21 teams uit Noord-Holland kwamen naar de Tetterodehal voor 3 tegen 3 wedstrijden. Er werd fanatiek verdedigd, fel op de bal gezeten en mooi gescoord. Bovendien was er volop plezier en is er enorm veel gelachen. Een heerlijk sportief en gezellig toernooi voor deze jongste basketballertjes, voor wie het vaak de eerste wedstrijdervaring is. Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp en vooral onze U16 spelers, die de wedstrijden hebben begeleid en voor het eerst floten! 

EYES ON THE BALL 
Er zijn nieuwe wedstrijdballen aangeschaft. Duidelijk herkenbaar, want er staat ‘Game Ball’ op. Ze zijn dan ook alleen bedoeld voor de wedstrijden. Laten we zuinig zijn op deze ballen. Heb je fluit of tafeldienst? Hou de bal dan in de rust bij je en geef hem na de wedstrijd aan degene die zaaldienst heeft.  Zo hebben we allemaal altijd een goede bal!

NEWSLETTER 1-2023

Dear members,

There are many positive developments at KTC. The atmosphere is good. In this newsletter you can read more about the upcoming pub quiz, how much fun it is to be a volunteer, our KTC ladies and their coaches and the very successful U10 tournament. In addition, we are currently working on a KTC-wide training plan with which we want to score highly in the coming years. You can also read more about this here. Happy reading and happy holidays,
Frank van Loon, chairman

WE LOVE A GOOD PLAN
KTC is doing well as a basketball association, especially among the youth members! There are many teams, many players, many enthusiastic and committed trainers and coaches, and major steps are being taken in the level of play. In short; we’re going to raise the basket a bit to let everyone benefit from a good, technical base and more opportunities to grow and continue to improve performance. Basketball with as much fun as ever and for everyone, but with a broader perspective for those who want more. We are currently working on a Training & Development Plan. We are assisted by an experienced premier league coach. With this Technical Plan as a basis, we will organize clinics for the trainers and youth members who (will) provide our training sessions. This way we become a stronger family club and who knows, we will be playing nationwide in a few years! Go KTC!

SAVE THE DATE
Saturday 18 March there will be KTC PUBQUIZ from 8 to 00 pm in the Canteen of the Tetterodehal. Sign up as a team of max. 5 people or individually (then you will be added to a team) by sending an app to Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Full = full!

JOIN THE TEAM
No sports association can exist without the voluntary help of players and parents of players. At the moment about 35 people are involved in making training and playing possible. That’s great, but extra hands are always needed. From the party committee to coach, or room service… your help is more than welcome. Hours per week? You certainly don’t have to! You can do something for your club from just an hour a month. You can read how fun and valuable this can be below in an interview with youth trainers Dirk and Alex!
Also want to join volunteer team KTC? Sign up via secretariaat@ktcbasketball.nl

NOTHING IS MORE BEAUTIFUL THAN THIS
KTC player Dirk Duindam and Alex van der Wolk together form the basis of the U12 training sessions and also coach their own child’s team. What drives them to do this?
Dirk: “In any case, basketball is the most beautiful sport there is and I think it’s great to be able to convey that to these children.
Alex: “We grow with our children, because of course you prefer to train your own child’s team, but this age is so much fun. They are studious sponges and we literally see the development. Not only in sports, but also socially The fun comes first, that is our starting point in every training. This positive philosophy of KTC also appealed to me personally.”
Dirk: But besides having fun, we also want to train technically good basketball players. Via KTC I follow the trainers training BT3. There is also a lot of pedagogy involved. We are involved in the Training & Development Plan and are already looking forward to the clinics and the results!”
Alex: “We have a great team of (auxiliary) coaches and trainers for the U10 and U12. We are all in a busy phase of life, but many hands make light work. With 1.5 hours a month you really contribute. the parents who come to the table, great When you learn the rules, watching matches is even more fun.
Dirk: “And we have a lot of help from older youth players. Fantastic! But you really don’t have to be a basketball player to become a volunteer. Try it! It’s great fun to see your child playing sports. And it’s important to do your part wear. Basketball is a team sport!’

TRIAL TRAINING? ON THE WAITING LIST!
The fact that the youth teams are doing so well also has a disadvantage… at the moment there is a large waiting list for children who want to test train or register, especially up to and including the U14. We hope to give everyone the opportunity to play basketball and that is why we strongly ask not to bring friends (of your children) who are not members to a training, not even for an introduction. It’s well-meaning, but it’s not fair to the patient watchmen. Whether there is room for trial training is determined by the trainer and registration for the waiting list goes via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Thank you!

KTC LADIES
Yes, that’s what they call themselves! Returning veterans, new members and young players form our new Women’s team this season. Together with their trainer/coach Bea Lie-A-Tjam and substitute coach Songkie Lie, they are working hard to find their form. That does not happen automatically, because the team has four different levels of play, but there is enough fanaticism and fun. The U18 girls also regularly join the team. And that’s exactly how Bea likes it!
Substitute coach Songkie is also pleased with the enthusiasm of the players. “Great that there is a women’s team again! KTC has a great history in women’s basketball and they complete the club. Whether the training of women is different from men’s? happy to help make a close and strong team!”

IS THERE A FIRST AIDER IN THE ROOM?
Accidents happen. Fortunately, KTC has many qualified first aiders among its members. We like to know who has that diploma. If necessary, we may be able to call on you. Do you have a first aid certificate? Please let us know at secretariaat@ktcbasketball.nl Thank you!

U10 TOURNAMENT
On Saturday, February 11, the annual KTC U10 Tournament was held. No less than 21 teams from North Holland came to the Tetterodehal for 3 against 3 matches. They defended fanatically, sat fiercely on the ball and scored nicely. Moreover, there was plenty of fun and lots of laughter. A wonderfully sporty and fun tournament for these youngest basketball players, for whom it is often their first competition experience. Thanks to all volunteers for the help and especially our U16 players, who accompanied the games and whistled for the first time!

EYES ON THE BALL
New match balls have been purchased. Clearly recognizable, because it says ‘Game Ball’. They are therefore only intended for competitions. Let’s be careful with these balls. Do you have whistle or table service? Then keep the ball with you during half time and give it to the person who has hall duty after the game. That way we all always have a good ball!