KTC Nieuws 22-23 Nr. 2

April 2023 – scroll down for English

Beste leden,
We hebben er een prachtig seizoen op zitten. De U18 dames werden kampioen en U14-1 speelt op 6 mei een beslissende wedstrijd op neutraal terrein met bondsscheidsrechters. Dat belooft een spannende game te worden! Het jaar is feestelijk afgesloten met het best bezochte KTC familietoernooi ooit. Eén groot feest met een groots moment voor Bea! Wat een geweldenaar hebben we toch in ons midden. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik haar nog eens enorm bedank voor alle energie en goede ideeën die ze ons al jaren geeft en hopelijk nog lang blijft geven! 
Over een maand gaat de schep de grond in bij onze geliefde Tetterodehal. Dan gaan we definitief terug naar twee velden, omdat het veld aan de kant van de parkeerplaats verdwijnt. De druk die dat legt op trainingstijden proberen we te verzachten door extra capaciteit bij te huren. Daarover zijn de gesprekken in volle gang. Dit gaat uiteraard allemaal in overleg met de trainers. 
Rest mij om alle vrijwilligers enorm te bedanken en iedereen een mooie zomer te wensen. Hopelijk zien we elkaar op de ALV en anders tot in het nieuwe seizoen!

Frank van Loon, voorzitter

FEESTELIJK ROTI TOERNOOI
Het KTC familietoernooi op zondag 16 april was een groot succes! Ruim 140 enthousiaste deelnemers, een top organisatie en vrijwilligersteam, heerlijke roti en als extra verrassing een bezoek van NBB bestuurslid Jitka van der Bruggen die KTC’s Bea Lie-A-Tjam de NBB Bondsspeld kwam overhandigen. Voor deze eervolle Bondsspeld kom je in aanmerking als je (en wij citeren de NBB) een onderscheidende bijdrage hebt geleverd aan de basketbalsport en nationaal of internationaal actief bent (geweest) als speler, coach, bestuurder, scheidrechter of betrokkene en meer dan tien jaar actief bent of was in de basketbalsport. KTC’s Bea was en is dat allemaal en nog veel meer! Wat ons betreft verdient niemand deze eretitel meer dan Bea! En gezien het grote aantal (oud) basketballers dat aanwezig was om Bea te feliciteren zijn we niet de enigen!
Ook heel feestelijk was de Kampioens-huldiging van ons VU18-team! 100% winst, BAM! Trots op onze meiden en hun trainers en coaches! Tot slot maakte KTC’s chefkok Stef heerlijke roti! 

ZOMERTRAINING
Na woensdag 26 april zijn de gewone trainingen afgelopen voor dit seizoen, maar vanaf maandag 1 mei starten de zomertrainingen. Voor € 20,- kun je meedoen aan elke training voor jouw leeftijdsgroep volgens het schema dat binnenkort wordt rondgestuurd en op de website komt.
Lekker meetrainen? Betaal dan het tikkie dat in de appgroepen wordt gestuurd, of stuur een bericht aan onze penningmeester.

ALLEEN MAAR TEAMPLAYERS
Fanatiek, serieus en vooral heel hecht, dat zijn de jongens van het U16-1 team volgens Stathis Chatziandreau en Marc Selhorst. Samen trainen en coachen ze dit team, dat in december nog winterkampioen werd. Het tweede deel waren de resultaten minder, maar het spel niet!
“De eerste seizoenshelft wonnen we in de 2e klasse bijna elke wedstrijd”, aldus Stathis. “Maar sinds onze promotie naar de 3e klasse waren de tegenstanders een maatje te groot. Soms letterlijk, want onze jongens zijn nog jong. We verliezen soms met een paar puntjes, soms met meer, maar er wordt nu wel veel serieuzer en fanatieker gespeeld dan toen het zo makkelijk ging.” “Klopt helemaal!”, vult Marc aan. “Dit team is zo lekker en sportief aan het spelen. We trainen ze al vanaf de U12 en je ziet ze een enorme en positieve ontwikkeling doormaken. Dit team kent geen ‘sterspelers’. Het zijn echte teamplayers en het mooie is dat ze volgend jaar ook allemaal door willen en in hetzelfde team willen blijven.”
Stathis: “Ze vormen liever samen de MU18-2, dan dat er een paar jongens naar het eerste gaan en het team wordt opgesplitst. Dat is mooi. Wij blijven ze volgend jaar ook trainen en coachen. Dan gaan we vooral werken aan onze aanval. Onze defense staat als een huis, en met een sterkere aanval gaan die punten ook weer komen. Niet dat de jongens dit seizoen hun koppie hebben laten hangen, maar winst is fijn!”. “Ja, vooral voor Stathis en mij”, lacht Marc. “de technische staf had meer moeite met het verlies dan de spelers… Volgend jaar gaan we weer knallen!” 

UITNODIGING ALV
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op woensdag 7 juni om 20.00 uur in de kantine van de Tetterodehal. Iedereen is welkom en we hopen je te zien, Meer informatie volgt, maar zet de KTC ALV alvast in je agenda!

GA JE ONS VERLATEN?
Kan of wil je na de zomer niet meer trainen en/of spelen bij KTC, vergeet dan niet om voor 1 mei je lidmaatschap op te zeggen!
Na deze datum is KTC al verplicht om voor alle ingeschreven leden bondscontributie af te dragen aan de NBB. Dit betekent dat wij niet anders kunnen dan een halfjaar contributie in rekening te brengen bij een te late opzegging (na 1-5-2023). Opzeggen kan bij onze Ledenadministratie op ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Vakantietip voor onze jongste basketballers (van 7 tot 12 jaar): het Big Shots Mini Camp van 22 t/m 25 juli bij OG Haarlem. Veel plezier hebben en een betere basketballer worden, dat staat op het programma tijdens deze dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De coaches zijn spelers uit de eredivisie en de organisatie is in handen van Stichting Big Shots Events. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.big-shots.nl

NEWSLETTER

Dear members,
We’ve had a wonderful season. The U18 ladies became champions and U14-1 will play a decisive match on May 6 on neutral ground with national referees. That promises to be an exciting game! The year ended festively with the best-attended KTC family tournament ever. One big party with a big moment for Bea! What a tyrant we have in our midst. I think I speak for everyone when I thank her once again for all the energy and good ideas she has been giving us for years and hopefully will continue to give us for a long time to come!
In a month the shovel will go into the ground at our beloved Tetterodehal. Then we definitely go back to two fields, because the field on the side of the parking lot disappears. We try to alleviate the pressure that this puts on training times by renting extra capacity. Discussions on this are in full swing. This is of course all in consultation with the trainers.
Last but not least to thank all volunteers very much and wish everyone a nice summer. Hopefully we will see each other at the ALV and otherwise see you in the new season!

Frank van Loon, chairman

FESTIVE ROTI TOURNAMENT
The KTC family tournament on Sunday April 16 was a great success! More than 140 enthusiastic participants, a top organization and volunteer team, delicious roti and as an extra surprise a visit from NBB board member Jitka van der Bruggen who came to present KTC’s Bea Lie-A-Tjam with the NBB Bondsspeld. You are eligible for this honorable National Badge if you (and we quote the NBB) have made a distinctive contribution to the sport of basketball and are (or have been) active nationally or internationally as a player, coach, director, referee or involved person and have been active for more than ten years are or were in the sport of basketball. KTC’s Bea was and is all that and more! As far as we are concerned, no one deserves this honorary title more than Bea! And given the large number of (former) basketball players who were present to congratulate Bea, we are not the only ones!
The Championship Ceremony of our VU18 team was also very festive! 100% profit, BAM! Proud of our girls and their trainers and coaches! Finally, KTC’s chef Stef made delicious roti!

SUMMER TRAINING
After Wednesday, April 26, the regular training sessions are over for this season, but the summer training sessions will start from Monday, May 1. For € 20,- you can participate in any training for your age group according to the schedule that will be circulated soon and will be on the website.
Want to joinsummer training? Then pay the Tikkie that is sent in the app groups, or send a message to our treasurer.

ONLY TEAM PLAYERS
Fanatic, serious and above all very close, those are the boys of the U16-1 team according to Stathis Chatziandreau and Marc Selhorst. Together they train and coach this team, which became winter champion in December. The second part, the results were less, but the game was not!
“We won almost every match in the 2nd division in the first half of the season,” said Stathis. “But since our promotion to the 3rd division, the opponents were a size too big. Sometimes literally, because our boys are still young. We sometimes lose with a few points, sometimes with more, but now we play much more seriously and fanatically than when it was so easy.” “That’s right!”, Marc adds. “This team is playing so well and sportingly. We have been training them since the U12 and you see them go through an enormous and positive development. This team has no ‘star players’. They are real team players and the great thing is that they will be next year want to continue and stay on the same team.”
Stathis: “They would rather form the MU18-2 together than a few guys go to the first and the team is split up. That’s great. We will continue to train and coach them next year. Then we will mainly work on our attack Our defense is solid as a house, and with a stronger attack those points will come again. Not that the boys have hung their heads this season, but winning is nice!”. “Yes, especially for Stathis and me”, laughs Marc. “the technical staff had more trouble with the loss than the players… Next year we’re going to rock again!”

INVITATION ALV
The annual General Meeting of Members is on Wednesday, June 7 at 8 p.m. in the canteen of the Tetterodehal. Everyone is welcome and we hope to see you. More information will follow, but put the KTC ALV in your agenda!

ARE YOU GOING TO LEAVE US?
If you can’t or don’t want to train and/or play at KTC after the summer, don’t forget to cancel your membership before May 1!
After this date, KTC is already obliged to pay a contribution to the NBB for all registered members. This means that we have no choice but to charge half a year’s contribution in the event of late cancellation (after 5/1/2023). You can cancel at our Member Administration  at ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Holiday tip for our youngest basketball players (aged 7 to 12): the Big Shots Mini Camp from 22 to 25 July at OG Haarlem. Have fun and become a better basketball player, that’s on the program during these days from 9.30 am to 4.30 pm. The coaches are players from the premier league and the organization is in the hands of the Big Shots Events Foundation. For more information and registration, go to www.big-shots.nl