NIEUWSBRIEF 4 – 2022

Beste leden,

Veel goed en leuk nieuws in deze Nieuwsbrief! Niet alleen hebben we de sport weer volop hervat na twee jaar van allerlei maatregelen, afgelopen zaterdag hebben we eindelijk weer een KTC U-10 Toernooi kunnen houden. Voor deze lichting nieuwe basketballers de eerste toernooi-ervaring en het was een echt regionaal basketbal-feest met heel veel enthousiaste kinderen en hun ouders.
Ander goed nieuws is dat veel aspirant-scheidsrechters de afgelopen periode eindelijk hun ‘Proeve van Bekwaamheid’ (PvB) konden doen. Iedereen heeft dit succesvol afgerond en dat betekent een flink aantal gekwalificeerde scheidsrechters erbij!
En als klap op de vuurpijl bestaat KTC dit jaar dertig jaar! Dat gaan we vieren en verderop in deze Nieuwsbrief lees je hoe. Ook lees je over het verplichte Spelregelbewijs, de komende Algemene Ledenvergadering, veranderingen in het KTC-bestuur en een update over onze locatie; de Tetterodehal.
Tot slot wil namens het bestuur iedereen bedanken voor de medewerking, het begrip en het geduld tijdens de afgelopen corona-tijd!  En – we kunnen het niet laten – ook vragen om rekening met elkaar te blijven houden door de minimale maatregelen te blijven volgen, zoals o.a. handen wassen en niezen in de elleboog. Maar vooral; geniet van de laatste weken van dit seizoen!

Rinze Koornstra, voorzitter

SAVE THE DATE TO PARTY
Dit jaar bestaat KTC Basketball 30 jaar! Dat gaan we vieren, dus houd zaterdag 9 juli vrij voor het grote KTC Jubileum toernooi met Super BBQ in de Tetterodehal! Meer info volgt snel.

HET SPELREGELBEWIJS
Vanaf volgend seizoen 2022-2023 stelt de Nederlandse Basketball Bond voor alle basketballers van 14 tot 24 jaar het spelregelbewijs verplicht.

Als je lid bent van KTC en 13 jaar of ouder, dan krijg je van ons inloggegevens voor Flow Sparks. Hier vind je alle oefeningen en de toetsen voor het spelregelbewijs De inloggegevens mailen wij naar het e-mailadres dat bij ons bekend is. In de mei vakantie kun jezelf je spelregelbewijs halen. Voor die leden die op 8 mei hun spelregelbewijs nog niet gehaald hebben organiseren wij 2 avonden om je te helpen. Op maandag 9 mei en woensdag 12 mei is er onder leiding van Stef Hazenbosch een stoomcursus in de Tetterodehal.  Je neemt je laptop mee en verlaat de hal met je spelregelbewijs.

KTC ALV
Op donderdag 9 juni is de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt maar één keer per jaar gehouden en dit jaar is je aanwezigheid belangrijker dan ooit. Het bestuur zal tijdens de ALV de situatie rondom de Tetterodehal toelichten en een aantal scenario’s presenteren voor de toekomst van KTC. Op dezelfde avond kunnen alle aanwezig stemmen over deze plannen. De ALV is van 20-22 uur. Locatie, uitnodiging, agenda en wijze van aanmelden volgen binnenkort.

JOIN THE TEAM
Niks gaat vanzelf en daarom heeft KTC een Bestuur. Een club(je) mensen dat zich met plezier inzet voor de vereniging. Zelf spelend, of ouder van spelende jeugdleden. Bestuurslid ben je voor een paar jaar, daarna gun je die ervaring aan een ander. Het is gezellig, boeiend en – voor de jongeren – het staat goed op je cv! Onze secretaris Stef Hazenbosch stopt na een paar jaar geweldige dienst. Per 1 juli zoeken we een nieuwe secretaris en daarnaast willen we het bestuur uitbreiden. Enthousiaste en betrokken (ouders van) KTC’ers, meld je aan! Ook zonder basketball-ervaring ben je waardevol voor de club. Sterker nog; we kunnen niet zonder vrijwilligers. Aanmelden of vragen stellen kan via  voorzitter@ktcbasketball.nl

DE TETTERODEHAL
Zoals in onze vorige nieuwsbrief gemeld, heeft de eigenaar van de Tetterodehal ons laten weten dat er vanaf juli 2023 geen breedtesport, zoals basketball in de Tetterodehal meer mogelijk is. Kan dat zomaar? Wij vinden van niet. In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. Dat jaar heeft de gemeente Bloemendaal een lokaal sportakkoord getekend. Met dit sportakkoord zette de gemeente een mooie stap naar een gezondere en sportievere gemeente. Het sportakkoord onderstreept het belang van de beschikbaarheid van voldoende en bereikbare sport- en speelruimte in de Gemeente Bloemendaal.  Wij hebben een dringend appèl op de gemeenteraad gedaan erop toe te zien dat de breedtesport voor Bloemendaal behouden blijft. KTC’s Tetterodehal-werkgroep volgt alle ontwikkelingen op de voet en zet zich actief in voor het behoud van de hal voor KTC en andere breedtesporten. Op de ALV doen wij uitgebreid verslag en stemmen over de te nemen vervolgstappen. Je aanwezigheid is daarom extra gewenst.

SEIZOEN 22-23
Het nieuwe seizoen lonkt! En voor alle duidelijkheid; onze locatie is voor het hele seizoen 22-23 gewaarborgd dus laat dit alsjeblieft geen reden zijn om KTC te verlaten! Mocht je om andere redenen niet meer willen trainen en/of spelen vanaf seizoen ’23 dan is het de bedoeling dat je dit voor 1 mei a.s. doorgeeft via mail aan ledenadministratie@ktcbasketball.nl.

NEWSLETTER

Dear members,

Lots of good and fun news in this Newsletter! Not only have we resumed the sport after two years of all kinds of measures, last Saturday we were finally able to hold another KTC U-10 Tournament. This was the first tournament experience for this batch of new basketball players and it was a real regional basketball party with many enthusiastic children and their parents.

Other good news is that many aspiring referees have finally been able to take their ‘Proeve of Competence’ (PvB). Everyone has successfully completed this and that means quite a few qualified referees!

And to top it all off, KTC celebrates its thirtieth anniversary this year! We are going to celebrate that and you can read how later in this Newsletter. You can also read about the mandatory Rules of the Game, the upcoming General Members’ Meeting, changes in the KTC board and an update about our location; the Tetterode Hall.

Finally, on behalf of the board, I would like to thank everyone for the cooperation, understanding and patience during the past corona time! And – we can’t resist – also ask to continue to take into account each other by continuing to follow the minimum measures, such as washing hands and sneezing in the elbow. But most of all; enjoy the last weeks of this season!

Rinze Koornstra, chairman

SAVE THE DATE TO PARTY
This year KTC Basketball exists 30 years! We’re going to celebrate, so keep Saturday 9 July free for the big KTC Jubilee tournament with Super BBQ in the Tetterodehal! More info will follow soon.

THE SPELREGELBEWIJS
From next season 2022-2023, the Dutch Basketball Association will make it compulsory for all basketball players aged 14 to 24 years.
If you are a member of KTC and 13 years or older, you will receive login details for Flow Sparks from us. Here you will find all the exercises and the keys for the rules of the game. We will email the login details to the email address known to us. During the May holiday you can get your game rules certificate yourself. For those members who have not yet obtained their game rule certificate on May 8, we are organizing 2 evenings to help you. On Monday 9 May and Wednesday 12 May there will be a crash course in the Tetterodehal under the direction of Stef Hazenbosch. You take your laptop with you and leave the hall with your ticket.

JOIN THE TEAM
Nothing goes by itself and that is why KTC has a Board. A club of people who are happy to contribute to the association. Playing yourself, or parent of playing youth members. You are a board member for a few years, after that you grant that experience to someone else. It’s fun, interesting and – for the youngsters – it looks good on your CV! Our secretary Stef Hazenbosch retires after a few years of great service. As of July 1, we are looking for a new secretary and we also want to expand the board. Enthusiastic and involved (parents of) KTC members, sign up! Even without basketball experience you are valuable to the club. In fact; we cannot do without volunteers. You can register or ask questions via voorzitter@ktcbasketball.nl

THE TETTERODE HAL
As reported in our previous newsletter, the owner of the Tetterodehal has informed us that from July 2023, recreational sports such as basketball will no longer be possible in the Tetterodehal. Is that just possible? We don’t think so. The National Sports Agreement was concluded in the summer of 2018. That year, the municipality of Bloemendaal signed a local sports agreement. With this sports agreement, the municipality has taken a great step towards a healthier and sportier municipality. The sports agreement underlines the importance of the availability of sufficient and accessible sports and play space in the municipality of Bloemendaal. We have made an urgent appeal to the city council to ensure that recreational sport for Bloemendaal is preserved. KTC’s Tetterodehal working group closely follows all developments and is actively involved in preserving the hall for KTC and other recreational sports. At the GMM we report extensively and vote on the next steps to be taken. Your presence is therefore extra desirable.

SEASON 22-23
The new season beckons! And just to be clear; our location is guaranteed for the entire season 22-23 so please don’t let this be a reason to leave KTC! If for other reasons you no longer want to train and/or play from season ’23, you are supposed to pass this on to our Members Administration by email before May 1 via ledenadministratie@ktcbasketball.nl