KTC Nieuws dec 2022


Beste leden,
Het eerste deel van dit basketbal-seizoen zit er alweer op. We kijken terug op leuke en spannende wedstrijden. Mooie overwinningen, hier en daar een pijnlijke nederlaag, want dat hoort er ook bij, en twee winter-kampioenen!
Ons opleidingsprogramma voor scheidsrechters is weer opgestart en dat werpt al vruchten af; de eerste nieuwe diploma’s zijn binnen! Ook zijn we gestart met het zoeken naar subsidies en sponsoring. Met succes! In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Alvast een fijne Kerst en tot in het nieuwe jaar! 
Frank van Loon, voorzitter

KAMPIOENEN
De eerste helft van de jeugd-competitie is gespeeld en dat heeft bij KTC twee ongeslagen Winterkampioenen opgeleverd! “Het was een goede eerste helft voor onze jeugdteams, zowel voor de beginners als de meer gevorderden”, aldus Jeugdcoördinator Jan Maarten Boissevain. “De jongens van U14-1 hebben geweldig gespeeld (met veel monsterscores) en zijn verdiend Kampioen! Ook de meiden van VU18-1 knalden ongeslagen naar de toppositie in hun competitie en promoveren na de winterstop naar de A-klasse. Gefeliciteerd Kampioenen, trainers en coaches! En alle teams: op naar het nieuwe seizoen!” 

LIVING LEGEND
Dit jaar is ‘onze’ Bea Lie-A-Tjam door de NBB uitgeroepen en geëerd als ‘Local Living Legend’. Een zeer verdiende eretitel voor deze grote kleine vrouw, die zoveel betekent voor (jeugd)basketball. KTC zou niet zonder haar kunnen (en Bea gelukkig niet zonder KTC)! Wij zijn trots!

IEDEREEN WELKOM
KTC staat bekend om een goede en sportieve sfeer in de hal. Dat willen we graag zo houden en zichtbaar uitdragen door onze ‘huisregels’ te plaatsen op banners. Drie van deze banners zetten we neer op wedstrijddagen. Interesse om dit positieve project te sponsoren? Dat kan, met of zonder je bedrijfslogo! Meer informatie over de mogelijkheden krijg je van Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl 
Voor de Sponsorcommissie zoeken we enthousiaste mensen met goede ideeën om KTC vooruit te helpen, zowel via sponsoring als subsidies. We zijn al gestart en hebben onlangs een bedrag van 250 euro mogen ontvangen van Meerlandenfonds! We denken dat er meer mogelijk moet zijn. Is de Sponsorcommissie echt iets voor jou? Meld je aan!

BAM! 857,76 Euro is de geweldige opbrengst van de Grote Clubactie 2022!
De jeugdteams hebben duidelijk hun best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen en we gebruiken dit extra geld om onze jeugdleden elkaar ook naast het veld beter te leren kennen. Hoe? Door ze na hun thuiswedstrijd een gratis ijsje te geven in de kantine. Even napraten en misschien nog even kijken naar de wedstrijd van een ander team… Kleine contactmomenten die van grote waarde kunnen zijn.
(De wedstrijd-ijsjes zijn voor jeugdleden t/m U18 en zolang het budget strekt)
Loten gekocht? Vergeet niet de uitslag te checken op de officiële site

GEZOCHT
We zijn op zoek naar vrolijke types die het leuk vinden om feestelijke activiteiten te bedenken en uit te voeren bij KTC. Wil jij deel uitmaken van de Feestcommissie? Stuur dan een berichtje naar Robin Vreugdenhil. 

Het is helaas niet altijd feest; tijdens het basketballen kan er weleens een ongeluk(je) gebeuren. Ben je lid van KTC en in het bezit van een EHBO-diploma, dan willen we dat graag weten. Wellicht kunnen we gebruik maken van je kennis of mogen we een beroep op je doen als het nodig is. Ben je EHBO’er, laat het weten aan Hiske van Kamperdijk. Dankjewel!

TRAINING TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van 23-12 t/m 9-1 is er geen training, met uitzondering van donderdag 29 december en donderdag 5 januari. Dan kan er getraind worden volgens dit schema:
17.30 tot 18.30 uur: U10 en U12
18.30 tot 20.00 uur: U14 t/m U18
20.00 tot 21.30 uur: Senioren
We weten niet of er trainers aanwezig zullen zijn, dus voor de jongste leden is wellicht (ouderlijk) toezicht nodig.

IN VERTROUWEN
KTC Heeft een eigen vertrouwenspersoon. Die je kan aanspreken met vragen, kwesties of een klacht over iemand binnen de club. Wat je bespreekt is vertrouwelijk en je blijft anoniem. De afgelopen jaren was Anouk Peters onze vertrouwenspersoon. Haar taak is overgenomen door Madeleine Groetelaars. Bedankt Anouk, voor al je goede zorgen voor KTC’ers!

“Hallo, mijn naam is Madeleine Groetelaars (45 jaar), moeder van Caspar (U18) en Juliette (U14). Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige longgeneeskunde en werk in het Spaarne Gasthuis en vanaf nu ook beschikbaar als vertrouwenspersoon binnen KTC. Dus zit je ergens mee of heb je op een andere manier hulp of advies nodig? Bel, mail of app me, en uiteraard blijft alles wat we bespreken tussen ons. Je vindt mijn gegevens hier op de KTC site.”

BIJBAAN IN DE TETTERODEHAL
De eigenaren van de Tetterodehal zijn dringend op zoek naar medewerkers.
Zaterdagochtend (de komende maanden): schoonmakers voor de hal, voorafgaand aan onze competitie. Dat is totaal ongeveer 2 uur werk voor twee personen (of 4 uur alleen). Misschien leuk zakcentje voor een paar jeugdleden? Best gezellig en het is ook eens goed voor de club.
Daarnaast zoeken ze permanente invulling voor dagdiensten (8.00-16.00 uur, op vrijdag en zaterdag) of in de avond (16.00-23.00 uur, op maandag, dinsdag en zaterdagavond). Werkzaamheden zijn algemeen horeca en schoonmaak/beheer. Denk aan koffie schenken, bier tappen, sleutels uitdelen, pleisters plakken, etc. en lichte schoonmaak werkzaamheden gedurende de diensten. Je kunt ook één vaste dag/avond pakken natuurlijk.
 Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met bas@tetterodesportcomplex.nl

Tot slot: er zijn de laatste maanden veel ballen verdwenen uit de hal. Een goede basketbal is kostbaar en deze steeds aanvullen kost ons als club gewoon te veel geld! We gaan strenger toezien op het gebruik op wedstrijd dagen en mocht jij – of je teamgenoot – per ongeluk een keer een bal hebben meegenomen, breng hem alsjeblieft terug! Voor nu stellen wij daar dan geen vragen over. Dankjewel!


NEWSLETTER DEC 2022

Dear members,
The first part of this basketball season is already over. We look back on fun and exciting competitions. Nice victories, a painful defeat here and there, because that is also part of it, and two winter champions! Our referee training program has started again and it is already bearing fruit; the first new diplomas have arrived! We have also started looking for subsidies and sponsorship. Successfully! You can read more about it in this newsletter.
Have a nice Christmas and see you in the new year!
Frank van Loon, chairman

CHAMPIONS
The first half of the youth competition has been played and that has resulted in two undefeated Winter champions at KTC! “It was a good first half for our youth teams, both for the beginners and the more advanced,” said Youth Coordinator Jan Maarten Boissevain. “The boys of U14-1 played great (with many monster scores) and are deserved champions! The girls of VU18-1 also shot undefeated to the top position in their competition and are promoted to the A-class after the winter break. Congratulations Champions, trainers and coaches! And all teams: on to the new season!”

LIVING LEGEND
This year ‘our’ Bea Lie-A-Tjam has been proclaimed and honored by the NBB as ‘Local Living Legend’. A very deserved honorary title for this great little woman, who means so much to (youth) basketball. KTC couldn’t do without her (and luckily not Bea without KTC)! We are proud!

EVERYONE IS WELCOME
KTC is known for a good and sporty atmosphere in the hall. We would like to keep it that way and visibly propagate it by placing our ‘house rules’ on banners. We put up three of these banners on match days. Interested in sponsoring this positive project? You can, with or without your company logo! You will receive more information about the possibilities from Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl
For the Sponsor Committee we are looking for enthusiastic people with good ideas to help KTC move forward, both through sponsorship and subsidies. We have already started and recently received an amount of 250 euros from Meerlandenfonds! We think that more should be possible. Is the Sponsor Committee really something for you? Sign In!

BAM! 857.76 Euros is the great proceeds of the Big Club promotion 2022!
The youth teams have clearly done their best to sell as many raffle tickets as possible and we use this extra money to get to know our youth members better off the field. How? By giving them a free ice cream in the cafeteria after their home game. Let’s chat and maybe watch another team’s game… Small contact moments that can be of great value.
(The competition ice creams are for youth up to and including U18 and as long as the budget lasts)
Bought lottery tickets? Don’t forget to check the results on the official site

SOUGHT
We are looking for cheerful types who like to think up and carry out festive activities at KTC. Do you want to be part of the Party Committee? Send a message to Robin Vreugdenhil.
Unfortunately, it’s not always a party; Accidents can happen while playing basketball. If you are a member of KTC and in possession of a first aid diploma, we would like to know. Perhaps we can use your knowledge or we can call on you if necessary. If you are a first aid worker, let Hiske van Kamperdijk know. Thank you!

TRAINING DURING THE HOLIDAYS
During the school holidays from 23-12 to 9-1 there is no training, with the exception of Thursday 29 December and Thursday 5 January. Then you can train according to this schedule:
5.30 pm to 6.30 pm: U10 and U12
6.30 pm to 8 pm: U14 to U18
8:00 p.m. to 9:30 p.m.: Seniors
We don’t know if trainers will be present, so (parental) supervision may be required for the youngest members.

STRICTLY CONFIDENTIAL
KTC has its own confidential adviser. Who you can address with questions, concerns or a complaint about someone within the club. What you discuss is confidential and you will remain anonymous. In recent years, Anouk Peters has been our confidant. Her task has been taken over by Madeleine Groetelaars. Thank you Anouk, for all your good care for KTC’ers!
“Hello, my name is Madeleine Groetelaars (45 years old), mother of Caspar (U18) and Juliette (U14). I am a specialized pulmonary medicine nurse and work in the Spaarne Gasthuis and from now on also available as a confidential adviser within KTC. So are you somewhere or do you need help or advice in any other way? Call, email or app me, and of course everything we discuss remains between us. You can find my details here on the website.”

SIDE JOB IN THE TETTERODE HALL
The owners of the Tetterodehal are urgently looking for employees.
Saturday morning (for the next few months): cleaners for the hall, ahead of our competition. That’s a total of about 2 hours of work for two people (or 4 hours alone). Maybe nice pocket money for a few youth members? Pretty fun and it’s also good for the club.
In addition, they are looking for permanent staff for day shifts (8 a.m.-4 p.m., on Fridays and Saturdays) or in the evenings (4 p.m.-11 p.m., on Mondays, Tuesdays and Saturdays). Activities are general catering and cleaning / management. Think of serving coffee, tapping beer, handing out keys, sticking plasters, etc. and light cleaning during services. You can also take one fixed day / evening of course.
If you are interested, please contact bas@tetterodesportcomplex.nl

Finally: many balls have disappeared from the hall in recent months. A good basketball is precious and always replenishing it costs us as a club just too much money! We will enforce stricter use on match days and if you – or your teammate – have accidentally brought a ball, please bring it back! For now, we will not ask any questions about that. Thank you!