Nieuwsbrief dec 2022


Beste leden,
Het eerste deel van dit basketbal-seizoen zit er alweer op. We kijken terug op leuke en spannende wedstrijden. Mooie overwinningen, hier en daar een pijnlijke nederlaag, want dat hoort er ook bij, en twee winter-kampioenen!
Ons opleidingsprogramma voor scheidsrechters is weer opgestart en dat werpt al vruchten af; de eerste nieuwe diploma’s zijn binnen! Ook zijn we gestart met het zoeken naar subsidies en sponsoring. Met succes! In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Alvast een fijne Kerst en tot in het nieuwe jaar! 
Frank van Loon, voorzitter

KAMPIOENEN
De eerste helft van de jeugd-competitie is gespeeld en dat heeft bij KTC twee ongeslagen Winterkampioenen opgeleverd! “Het was een goede eerste helft voor onze jeugdteams, zowel voor de beginners als de meer gevorderden”, aldus Jeugdcoördinator Jan Maarten Boissevain. “De jongens van U14-1 hebben geweldig gespeeld (met veel monsterscores) en zijn verdiend Kampioen! Ook de meiden van VU18-1 knalden ongeslagen naar de toppositie in hun competitie en promoveren na de winterstop naar de A-klasse. Gefeliciteerd Kampioenen, trainers en coaches! En alle teams: op naar het nieuwe seizoen!” 

LIVING LEGEND
Dit jaar is ‘onze’ Bea Lie-A-Tjam door de NBB uitgeroepen en geëerd als ‘Local Living Legend’. Een zeer verdiende eretitel voor deze grote kleine vrouw, die zoveel betekent voor (jeugd)basketball. KTC zou niet zonder haar kunnen (en Bea gelukkig niet zonder KTC)! Wij zijn trots!

IEDEREEN WELKOM
KTC staat bekend om een goede en sportieve sfeer in de hal. Dat willen we graag zo houden en zichtbaar uitdragen door onze ‘huisregels’ te plaatsen op banners. Drie van deze banners zetten we neer op wedstrijddagen. Interesse om dit positieve project te sponsoren? Dat kan, met of zonder je bedrijfslogo! Meer informatie over de mogelijkheden krijg je van Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl 
Voor de Sponsorcommissie zoeken we enthousiaste mensen met goede ideeën om KTC vooruit te helpen, zowel via sponsoring als subsidies. We zijn al gestart en hebben onlangs een bedrag van 250 euro mogen ontvangen van Meerlandenfonds! We denken dat er meer mogelijk moet zijn. Is de Sponsorcommissie echt iets voor jou? Meld je aan!

BAM! 857,76 Euro is de geweldige opbrengst van de Grote Clubactie 2022!
De jeugdteams hebben duidelijk hun best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen en we gebruiken dit extra geld om onze jeugdleden elkaar ook naast het veld beter te leren kennen. Hoe? Door ze na hun thuiswedstrijd een gratis ijsje te geven in de kantine. Even napraten en misschien nog even kijken naar de wedstrijd van een ander team… Kleine contactmomenten die van grote waarde kunnen zijn.
(De wedstrijd-ijsjes zijn voor jeugdleden t/m U18 en zolang het budget strekt)
Loten gekocht? Vergeet niet de uitslag te checken op de officiële site

GEZOCHT
We zijn op zoek naar vrolijke types die het leuk vinden om feestelijke activiteiten te bedenken en uit te voeren bij KTC. Wil jij deel uitmaken van de Feestcommissie? Stuur dan een berichtje naar Robin Vreugdenhil. 

Het is helaas niet altijd feest; tijdens het basketballen kan er weleens een ongeluk(je) gebeuren. Ben je lid van KTC en in het bezit van een EHBO-diploma, dan willen we dat graag weten. Wellicht kunnen we gebruik maken van je kennis of mogen we een beroep op je doen als het nodig is. Ben je EHBO’er, laat het weten aan Hiske van Kamperdijk. Dankjewel!

TRAINING TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van 23-12 t/m 9-1 is er geen training, met uitzondering van donderdag 29 december en donderdag 5 januari. Dan kan er getraind worden volgens dit schema:
17.30 tot 18.30 uur: U10 en U12
18.30 tot 20.00 uur: U14 t/m U18
20.00 tot 21.30 uur: Senioren
We weten niet of er trainers aanwezig zullen zijn, dus voor de jongste leden is wellicht (ouderlijk) toezicht nodig.

IN VERTROUWEN
KTC Heeft een eigen vertrouwenspersoon. Die je kan aanspreken met vragen, kwesties of een klacht over iemand binnen de club. Wat je bespreekt is vertrouwelijk en je blijft anoniem. De afgelopen jaren was Anouk Peters onze vertrouwenspersoon. Haar taak is overgenomen door Madeleine Groetelaars. Bedankt Anouk, voor al je goede zorgen voor KTC’ers!

“Hallo, mijn naam is Madeleine Groetelaars (45 jaar), moeder van Caspar (U18) en Juliette (U14). Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige longgeneeskunde en werk in het Spaarne Gasthuis en vanaf nu ook beschikbaar als vertrouwenspersoon binnen KTC. Dus zit je ergens mee of heb je op een andere manier hulp of advies nodig? Bel, mail of app me, en uiteraard blijft alles wat we bespreken tussen ons. Je vindt mijn gegevens hier op de KTC site.”

BIJBAAN IN DE TETTERODEHAL
De eigenaren van de Tetterodehal zijn dringend op zoek naar medewerkers.
Zaterdagochtend (de komende maanden): schoonmakers voor de hal, voorafgaand aan onze competitie. Dat is totaal ongeveer 2 uur werk voor twee personen (of 4 uur alleen). Misschien leuk zakcentje voor een paar jeugdleden? Best gezellig en het is ook eens goed voor de club.
Daarnaast zoeken ze permanente invulling voor dagdiensten (8.00-16.00 uur, op vrijdag en zaterdag) of in de avond (16.00-23.00 uur, op maandag, dinsdag en zaterdagavond). Werkzaamheden zijn algemeen horeca en schoonmaak/beheer. Denk aan koffie schenken, bier tappen, sleutels uitdelen, pleisters plakken, etc. en lichte schoonmaak werkzaamheden gedurende de diensten. Je kunt ook één vaste dag/avond pakken natuurlijk.
 Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met bas@tetterodesportcomplex.nl

Tot slot: er zijn de laatste maanden veel ballen verdwenen uit de hal. Een goede basketbal is kostbaar en deze steeds aanvullen kost ons als club gewoon te veel geld! We gaan strenger toezien op het gebruik op wedstrijd dagen en mocht jij – of je teamgenoot – per ongeluk een keer een bal hebben meegenomen, breng hem alsjeblieft terug! Voor nu stellen wij daar dan geen vragen over. Dankjewel!


NEWSLETTER DEC 2022

Dear members,
The first part of this basketball season is already over. We look back on fun and exciting competitions. Nice victories, a painful defeat here and there, because that is also part of it, and two winter champions! Our referee training program has started again and it is already bearing fruit; the first new diplomas have arrived! We have also started looking for subsidies and sponsorship. Successfully! You can read more about it in this newsletter.
Have a nice Christmas and see you in the new year!
Frank van Loon, chairman

CHAMPIONS
The first half of the youth competition has been played and that has resulted in two undefeated Winter champions at KTC! “It was a good first half for our youth teams, both for the beginners and the more advanced,” said Youth Coordinator Jan Maarten Boissevain. “The boys of U14-1 played great (with many monster scores) and are deserved champions! The girls of VU18-1 also shot undefeated to the top position in their competition and are promoted to the A-class after the winter break. Congratulations Champions, trainers and coaches! And all teams: on to the new season!”

LIVING LEGEND
This year ‘our’ Bea Lie-A-Tjam has been proclaimed and honored by the NBB as ‘Local Living Legend’. A very deserved honorary title for this great little woman, who means so much to (youth) basketball. KTC couldn’t do without her (and luckily not Bea without KTC)! We are proud!

EVERYONE IS WELCOME
KTC is known for a good and sporty atmosphere in the hall. We would like to keep it that way and visibly propagate it by placing our ‘house rules’ on banners. We put up three of these banners on match days. Interested in sponsoring this positive project? You can, with or without your company logo! You will receive more information about the possibilities from Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl
For the Sponsor Committee we are looking for enthusiastic people with good ideas to help KTC move forward, both through sponsorship and subsidies. We have already started and recently received an amount of 250 euros from Meerlandenfonds! We think that more should be possible. Is the Sponsor Committee really something for you? Sign In!

BAM! 857.76 Euros is the great proceeds of the Big Club promotion 2022!
The youth teams have clearly done their best to sell as many raffle tickets as possible and we use this extra money to get to know our youth members better off the field. How? By giving them a free ice cream in the cafeteria after their home game. Let’s chat and maybe watch another team’s game… Small contact moments that can be of great value.
(The competition ice creams are for youth up to and including U18 and as long as the budget lasts)
Bought lottery tickets? Don’t forget to check the results on the official site

SOUGHT
We are looking for cheerful types who like to think up and carry out festive activities at KTC. Do you want to be part of the Party Committee? Send a message to Robin Vreugdenhil.
Unfortunately, it’s not always a party; Accidents can happen while playing basketball. If you are a member of KTC and in possession of a first aid diploma, we would like to know. Perhaps we can use your knowledge or we can call on you if necessary. If you are a first aid worker, let Hiske van Kamperdijk know. Thank you!

TRAINING DURING THE HOLIDAYS
During the school holidays from 23-12 to 9-1 there is no training, with the exception of Thursday 29 December and Thursday 5 January. Then you can train according to this schedule:
5.30 pm to 6.30 pm: U10 and U12
6.30 pm to 8 pm: U14 to U18
8:00 p.m. to 9:30 p.m.: Seniors
We don’t know if trainers will be present, so (parental) supervision may be required for the youngest members.

STRICTLY CONFIDENTIAL
KTC has its own confidential adviser. Who you can address with questions, concerns or a complaint about someone within the club. What you discuss is confidential and you will remain anonymous. In recent years, Anouk Peters has been our confidant. Her task has been taken over by Madeleine Groetelaars. Thank you Anouk, for all your good care for KTC’ers!
“Hello, my name is Madeleine Groetelaars (45 years old), mother of Caspar (U18) and Juliette (U14). I am a specialized pulmonary medicine nurse and work in the Spaarne Gasthuis and from now on also available as a confidential adviser within KTC. So are you somewhere or do you need help or advice in any other way? Call, email or app me, and of course everything we discuss remains between us. You can find my details here on the website.”

SIDE JOB IN THE TETTERODE HALL
The owners of the Tetterodehal are urgently looking for employees.
Saturday morning (for the next few months): cleaners for the hall, ahead of our competition. That’s a total of about 2 hours of work for two people (or 4 hours alone). Maybe nice pocket money for a few youth members? Pretty fun and it’s also good for the club.
In addition, they are looking for permanent staff for day shifts (8 a.m.-4 p.m., on Fridays and Saturdays) or in the evenings (4 p.m.-11 p.m., on Mondays, Tuesdays and Saturdays). Activities are general catering and cleaning / management. Think of serving coffee, tapping beer, handing out keys, sticking plasters, etc. and light cleaning during services. You can also take one fixed day / evening of course.
If you are interested, please contact bas@tetterodesportcomplex.nl

Finally: many balls have disappeared from the hall in recent months. A good basketball is precious and always replenishing it costs us as a club just too much money! We will enforce stricter use on match days and if you – or your teammate – have accidentally brought a ball, please bring it back! For now, we will not ask any questions about that. Thank you!

Nieuwsbrief 10 2022

(Scroll down for English)

Beste leden,
Het basketbal-seizoen is inmiddels in volle gang en we startten het eerste weekend opvallend goed: met klinkende overwinningen van vrijwel alle KTC teams!
Goed nieuws ook over onze locatie. De aanhoudende inzet om onze vertrouwde Tetterodehal als vaste locatie voor KTC te behouden, heeft vruchten afgeworpen! We willen alle betrokken leden van harte bedanken voor hun steun! Hieronder lees je wat het voor KTC betekent. Verder vind je informatie over digitaal tafelen en krijg je een update van de Grote Clubactie. Loten kopen kan nog de hele maand. Goed voor de sport en goed voor onze mooie club! 
Frank van Loon, voorzitter

KTC BLIJFT IN EIGEN HAL
Het kan jullie niet ontgaan zijn: er was een uiterst onzekere situatie over het kunnen blijven trainen en spelen in de Tetterodehal. Na veel overleg met de verhuurder, de gemeente en mede-huurders lag er een voorstel voor een nieuw contract. Met de instemming van de ALV op 21 september over de contributieverhoging die het voorstel met zich meebracht, waren we eruit. Opgelucht, blij en trots kunnen wij melden dat een nieuwe huurovereenkomst met de Tetterodehal onlangs is getekend! Bovendien is de verhuurder ons tegemoet gekomen door de eerder voorgestelde huurverhoging te verlagen. Na dit seizoen zijn we dus verzekerd van nog eens 10 jaar KTC in onze mooie hal! 
(Het hele verslag van de ALV op 21-is te lezen op deze site.)

STEUN KTC EN WIN 
KTC doet weer mee aan de Grote Clubactie: de jaarlijkse loterij voor verenigingen om hun inkomsten te versterken. En reken maar dat dit welkom is! De lotenverkoop is eind september gestart door onze jeugdteams t/m U16. Het leukste is natuurlijk om je loten van deze helden te kopen, maar online kan het ook en steun je KTC net zo goed. Wist je dat van elk lot van 3 euro maar liefst 2,40 direct de clubkas in gaat?! Geld dat we goed kunnen gebruiken. Loten kopen is ook voor jezelf interessant, want er is 100.000 euro, een auto, een keuken en nog veel meer te winnen! De papieren loten kan je van onze jeugdleden t/m 5 december kopen. Online zijn loten zijn te koop tot 21 november. De trekking is op 6 december. Meteen wat (extra) loten scoren? Ga naar de officiële site en vergeet niet om KTC als club te selecteren. Dankjewel en veel geluk!

DE LEDENADMINISTRATIE
We stellen je met plezier voor aan Marit Blom, onze nieuwe ledenadministrateur. Onlangs nam zij deze functie over van Stephane Châtel. Marit speelt in Dames 1 en het leuke is dat zij daar dezelfde trainer/coach heeft als toen zij als tiener bij KTC basketbalde; Bea Lie-A-Tjam. Marit heeft twee zoons en de oudste van vijf kan niet wachten tot hij mee kan doen bij de minidunkers!
Voor vragen over je lidmaatschap of de app Basketball.nl is Marit te bereiken via ledenadministratie@ktcbasketball.nl

KTC heeft veel te danken aan Stephane Châtel. Niet alleen heeft hij de laatste anderhalf jaar de ledenadministratie voor zijn rekening genomen, door de jaren heen was Stephane al in vele functies een enthousiast en waardevol bestuurslid. Bedankt voor (wederom) je inzet voor KTC, Stephane!

ALLEMAAL AAN TAFEL!
En dan bedoelen wij de wedstrijdtafel. Het bijhouden van de tijd en de scores noem je daarom ’tafelen’. De tafelaars zijn onmisbaar voor een goede, sportieve en leuke wedstrijd. Je tafelt altijd samen; de een bedient de klok, de ander gebruikt de tablet en de gebruiksvriendelijke app. Voor wie dit nieuw is (zoals de ouders van de U12 en U14), of er meer van wil weten staat er een link op onze site naar een youtube instructie-filmpje. Hierin wordt uitgelegd wat er op het digitale wedstrijdformulier ingevuld moet worden en hoe. Een uitgeprinte handleiding ligt altijd op tafel en er zijn genoeg mensen in de hal aanwezig die kunnen helpen als je vragen hebt. Heb je de smaakt te pakken en wil je bij meer wedstrijden helpen? Welkom!
Je vindt de instructie-video op deze site.

HERFSTVAKANTIE
De komende week hebben de scholen herfstvakantie en dat betekent geen training voor alle teams, inclusief de senioren van maandag 17 t/m donderdag 20 oktober. Pak je rust en kom sterker terug!

NEWSLETTER 10-2022

Dear members,
The basketball season is now in full swing and we started the first weekend remarkably well: with resounding victories from almost all KTC teams!
Good news also about our location. The continued commitment to keep our trusted Tetterodehal as a permanent location for KTC has paid off! We would like to thank all members involved for their support! Below you can read what it means for KTC. You will also find information about digital dining and you will receive an update of the Grote Clubactie. You can still buy lottery tickets all month long. Good for the sport and good for our beautiful club!
Frank van Loon, chairman

KTC STAYS IN OWN HALL
You can’t have missed it: there was an extremely uncertain situation about being able to continue training and playing in the Tetterodehal. After much consultation with the landlord, the municipality and fellow tenants, there was a proposal for a new contract. With the approval of the GMM on September 21 about the contribution increase that the proposal entailed, we were done. We are relieved, happy and proud to announce that a new lease agreement with the Tetterodehal has recently been signed! Moreover, the landlord has accommodated us by lowering the previously proposed rent increase. After this season we are assured of another 10 years of KTC in our beautiful hall! (The entire report of the GMM on 21 can be read on this site.)

SUPPORT KTC AND WIN
KTC is again participating in the Grote Clubactie: the annual lottery for associations to strengthen their income. And you can bet that this is welcome! The ticket sale started at the end of September by our youth teams up to U16. The best thing is of course to buy your tickets from these heroes, but it is also possible online and you support KTC just as well. Did you know that no less than 2.40 of every ticket of 3 euros goes directly into the club greenhouse?! Money that we can put to good use. Buying lottery tickets is also interesting for yourself, because there is 100,000 euros, a car, a kitchen and much more to win! You can buy the paper tickets from our youth members until December 5. Online tickets are for sale until November 21. The draw is on December 6. Immediately score some (extra) tickets? Go to the official site and don’t forget to select KTC as the club. Thank you and good luck!

THE MEMBERS ADMINISTRATION
We are pleased to introduce you to Marit Blom, our new member administrator. She recently took over this position from Stephane Châtel. Marit plays in Ladies 1 and the nice thing is that she has the same trainer/coach there as when she played basketball at KTC as a teenager; Bea Lie-A-Tjam. Marit has two sons and the oldest of five can’t wait to join the mini-dunkers!
For questions about your membership or the Basketball.nl app, Marit can be reached via ledenadministratie@ktcbestuur.nl

KTC owes a lot to Stephane Châtel. Not only has he been responsible for the membership administration for the past year and a half, over the years Stephane has been an enthusiastic and valuable board member in many positions. Thanks for (once again) your commitment to KTC, Stephane!

ALL AT THE TABLE!
And we mean the match table. Keeping track of time and scores is therefore called ’tafelen’. The Tafelaars are indispensable for a good, sporty and fun match. You always tafel together; one operates the clock, the other uses the tablet and the user-friendly app. For those who are new to this (such as the parents of the U12 and U14), or who want to know more about it, there is a link on our site to a youtube instruction video. This explains what must be entered on the digital competition form and how. A printed manual is always on the table and there are plenty of people in the hall who can help if you have any questions. Do you have a taste and want to help in more competitions? Welcome!
Watch the instruction video on this website.

AUTUMN BREAK
The schools will have their fall break next week, which means no training for all teams, including the seniors from Monday 17 to Thursday 20 October. Take your rest and come back stronger!