In Memoriam

Gisteren (dinsdag 5 oktober) ontvingen wij het trieste bericht dat onze trainer/coach Ruud Ouwerkerk plotseling is overleden.

Ruud trainde onze dames U16 en V 20-1 en had samen met Bea net weer een dames 1 team samengesteld. Ruud zijn humor maar vooral enorme passie voor de basketball sport zal binnen onze vereniging enorm gemist worden.

Ons medeleven gaat uit naar Ruud zijn vrouw Irma en verdere familie.

Als vereniging willen wij alle leden de gelegenheid bieden om elkaar op zaterdag 9 oktober om 11:45 in de Tetterodehal te ontmoeten. We willen Ruud dan op gepaste wijze herdenken en met elkaar praten en elkaar steunen.

Ruud zijn uitvaart vindt plaats op maandag 11 oktober om 15:00 in Westerveld Driehuis.  We zijn allen uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Nieuw trainingsschema

Maandag en woensdag trainings-teams; let op! Vanwege de komst van het nieuwe Dames 1 team (welkom dames!) en een nieuw extra tijdblok op de maandag zijn er vanaf vandaag (27-9) veranderingen in het trainingsschema.
Ook op de woensdag zijn er wijzigingen i.v.m. planning KNVB: de trainingen eindigen een kwartier eerder. Voor de teams die eerst om 19.45 uur begonnen betekent dit ook een eerdere start: om 19.30. Check hier het nieuwe rooster.

Jeugteams

De indeling van de jeugdteams is gemaakt en staat nu op deze site. Het kan gebeuren dat jij / jouw kind in Basketball.nl in een lager team staat geplaatst. Dat is omdat op deze manier je van de Bond ook nog lager ingezet kan worden, bijvoorbeeld wanneer een team een speler tekort komt voor een wedstrijd. Deze ‘vlieguren’ zijn belangrijk en je helpt elkaar. Invallen bij een hoger spelend team mag van de Bond altijd.

Binnenkort ontvangen alle (ouders van) jeugdspelers een email waarin de app Basketball.nl en andere belangrijke zaken voor het nieuwe seizoen worden toegelicht. Heb je nu al een vraag, dan kan je uiteraard altijd je trainer raadplegen, of mail naar: ledenadministratie@ktcbasketball.nl

Nieuwsbrief augustus 2021

(Scroll down for English)

Beste leden,

We hopen dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad en klaar is voor het nieuwe KTC-basketbalseizoen dat volgende week van start gaat. Ook hopen we dat het een ‘normaal’ seizoen wordt, zonder onderbrekingen door het coronavirus. Daar kunnen we allemaal ons best voor doen door de bekende maatregelen op te volgen. Je leest er in deze email meer over. Ook lees je over de trainingstijden, de start van het wedstrijdseizoen, de teamindelingen (we hebben een heel nieuw Heren team!), de handige app Basketball.nl en nieuws over de club. Namens het bestuur wens ik alle leden een geweldig seizoen ’21-22!

Rinze Koornstra, voorzitter

Start trainingen
We starten het seizoen traditioneel met een frisse Kick-Off Buitentraining op woensdag 25 augustus! Stephan Kreykamp geeft een ‘bootcamp’ in de duinen voor alle leden (jeugd en senioren) die zin hebben in een lekkere en gezellige kick-start met professionele oefeningen. Verzamelen om 19.20 uur op de parkeerplaats van de Tetterodehal, vertrek om 19.30 en om 20.45 uur zijn we weer terug.

De reguliere trainingen beginnen weer op maandag 30 augustus, volgens het schema dat hier op de site staat (pagina Trainingen). De trainingen lopen door tot eind mei. Tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is er geen training. Tijdens de zomerstop is er zomertraining en meer informatie daarover volgt later in het seizoen.

Net als voorgaande jaren beginnen de jeugdleden per leeftijdscategorie gezamenlijk met trainen. Op vrijdag 3 september zal de definitieve teamindeling bekend worden gemaakt op deze site (pagina teams) en de week daarop traint ieder met het eigen team.

Start wedstrijdseizoen
Dit jaar heeft KTC 16 teams in de competitie. 16 jeugdteams en 4 seniorenherenteams, want we hebben een compleet nieuw jong herenteam! De mannen kennen elkaar van pick-up games in het afgelopen jaar. De groep groeide, werd hechter, enthousiaster en vormt nu bij KTC de Heren-3. Ze brengen een trainer mee van Triple ThreaT en als coach hebben de mannen niemand minder dan Bas Vreugdenhil weten te strikken. “Het is een mooie groep van zeer sportieve jonge honden en ik vind het een leuke uitdaging om deze jongens te begeleiden in de competitie. Ik verwacht een hoop vuurwerk en leermomenten!”, aldus oud-KTC’er en MSE3 coach Bas. Wat de Dames betreft zijn trainers/coaches Bea en Ruud druk bezig een team te formeren dat hopelijk dit jaar nog kan inhaken in de competitie.

Het nieuwe wedstrijdschema is vanaf 25 augustus bekend. KTC teams M18-2 en X14-2 gaan als eerste knallen; op zaterdag 11 september. Het overige wedstrijdstrijdprogramma start op zaterdag 18 september. Alle wedstrijden vind je (vanaf 25-8) in Basketball.nl

Update (of maak) nu je Basketball.nl account
Basketball.nl is de handige en gratis app van de Nederlandse Basketball Bond. Gebruik je deze al? Let er dan op dat je de melding ‘push-berichten toestaan’ aanzet. Wij kunnen je dan een melding sturen als bv de wedstrijd niet doorgaat. Check je profiel, is deze nog up-to-date? Je persoonlijke gegevens kan je zelf aanpassen. Je profiel foto (een goede foto is verplicht, want een handige controle voor de scheidsrechters) kan je alleen tot 14 september zelf aanpassen. Daarna moet dit via de Bond. Heb je de app nog niet? Snel downloaden en inloggen met het mailadres waarmee jij (of jouw kind) bekend staat bij KTC. Voor download ga je naar de app store of naar http://debasketballapp.nl/

Heb je vragen over de app, of over je lidmaatschap-gegevens? Vraag het aan onze ledenadministratie. Vanaf dit seizoen is Stephane Chatêl je aanspreekpunt en hij is bereikbaar via mailto:ledenadministratie@ktcbasketball.nl

ZAALDIENSTEN
Zonder zaaldienst geen wedstrijden! Elk KTC lid (v.a. U14) draait mee in de poule met zaaldiensten. Daarnaast hebben we een team van vrijwilligers dat thuiswedstrijden fluit en tafelt. Dat team kan niet groot genoeg zijn, dus als je (extra) wil fluiten of tafelen ben je meer dan welkom. (Ook als ouder van een jeugdlid kun je helpen!) Wedstrijdsecretaris Robin Vreugdenhil regelt de zaaldiensten (bereikbaar via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl).
Nieuw en handig: dit seizoen maakt Robin een planning met de namen van de individuele scheidsrechters in het schema i.p.v. het team dat scheidsrechters moet leveren. Mocht je niet kunnen fluiten dan moet je zelf voor vervanging zorgen!

CORONA MAATREGELEN
Last but not least; de maatregelen om een Corona-besmetting te voorkomen. Op dit moment geldt dat wedstrijden weer voor iedereen is toegestaan en publiek bij zowel de wedstrijden als trainingen welkom zijn, met anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. Tijdens het basketballen hoeft niemand meer onderling afstand te houden. Buiten het veld hou je wel anderhalve meter afstand.

Voorlopig is het virus nog onder ons en het is dan ook nog steeds belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast vragen we je: blijf thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

We hopen dat iedereen meewerkt in het opvolgen van de maatregelen en dat we een mooi en volledig seizoen kunnen genieten van onze mooie sport. Let’s play ball & Stay Safe!

KTC NEWSLETTER August 2021

Dear members,

We hope everyone had a good summer vacation and are ready for the new KTC basketball season starting next week. We also hope that it will be a ‘normal’ season, without interruptions due to the corona virus. We can all do our best for that by following the well-known measures. You can read more about it in this email. You can also read about the training times, the start of the competition season, the team divisions (we have a brand new Men’s team!), the handy app Basketball.nl and news about the club. On behalf of the board I wish all members a great season ’21-22!

Rinze Koornstra, chairman

Start workouts
We traditionally start the season with a fresh Kick-Off Outdoor Training on Wednesday 25 August! Stephan Kreykamp gives a ‘bootcamp’ in the dunes for all members (youth and seniors) who feel like a nice and cozy kick-start with professional exercises. Gather at 7:20 p.m. in the parking lot of the Tetterodehal, departure at 7:30 p.m. and we’ll be back at 8:45 p.m.

The regular training sessions will resume on Monday August 30, according to the schedule posted here on the site (Training page). The training runs until the end of May. There is no training during the autumn, Christmas, spring and May holidays. During the summer break there is summer training and more information about this will follow later in the season.

As in previous years, the youth members per age category start training together. On Friday September 3rd, the definitive team layout will be announced on this site (Teams page) and the following week everyone will train with their own team.

Start competition season
This year, KTC has 16 teams in the competition. 16 youth teams and 4 senior men’s teams, because we have a completely new young men’s team! The men know each other from pick-up games in the past year. The group grew, became closer, more enthusiastic and now forms the Heren-3 at KTC. They bring along a trainer from Triple ThreaT and as a coach the men have managed to secure none other than Bas Vreugdenhil. “It is a nice group of very sporty young dogs and I think it is a nice challenge to guide these boys in the competition. I expect a lot of fireworks and learning moments!”, says former KTC’er and MSE3 coach Bas. As far as the Ladies are concerned, trainers/coaches Bea and Ruud are busy forming a team that will hopefully be able to join the competition this year.

The new competition schedule will be known from August 25. KTC teams M18-2 and X14-2 are going to pop first; on Saturday September 11. The rest of the competition program will start on Saturday 18 September. All matches can be found (from 25-8) in Basketball.nl

Update (or create) your Basketball.nl account now
Basketball.nl is the handy and free app of the Dutch Basketball Association. Are you already using this? Then make sure that you enable the notification ‘Allow push messages’. We can then send you a notification if, for example, the match is cancelled. Check your profile, is it still up-to-date? You can adjust your personal data yourself. You can only adjust your profile photo (a good photo is mandatory, because a handy check for the referees) until September 14. After that, this has to be done through the Bond. Don’t have the app yet? Quickly download and log in with the email address with which you (or your child) are known to KTC. For download go to the app store or to http://debasketballapp.nl/

Do you have questions about the app, or about your membership details? Ask our member administration. From this season, Stephane Chatêl is your point of contact and can be reached via mailto: mailto:ledenadministratie@ktcbasketball.nl

HALL SERVICES
No competitions without hall service! Every KTC member (from U14) participates in the group with room services. In addition, we have a team of volunteers who whistle and table home games. That team can’t be big enough, so if you want to whistle or dine (extra) you are more than welcome. (You can also help as a parent of a youth member!) Match secretary Robin Vreugdenhil arranges the hall services (can be reached via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl).

New and useful: this season Robin makes a schedule with the names of the individual referees in the schedule instead of the team that has to provide referees. If you can’t whistle, you have to take care of a replacement yourself!

CORONA MEASURES
Last but not least; the measures to prevent corona contamination. At the moment, competitions are allowed again for everyone and the public are welcome at both the competitions and training sessions, with one and a half meters away and with fixed seats. No one has to keep their distance from each other while playing basketball. Outside the field you keep one and a half meters away.

For the time being, the virus is still among us and it is therefore still important that the hygiene regulations of the RIVM are observed. In addition, we ask you: stay home if you are sick or have a cold or if someone from your household has tested positive for the coronavirus.

We hope that everyone will cooperate in following the measures and that we can enjoy our beautiful sport for a beautiful and full season. Let’s play ball & Stay Safe!

Nieuwsbrief juni 2021

(scroll down for English)

Beste leden,

Een zonnige laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie begint. Morgen (26 juni) gaan de nieuwe versoepelingen in en dat betekent dat trainen en wedstrijden weer voor iedereen is toegestaan! Alle KTC’ers kunnen hier de komende weken nog optimaal van genieten, want de training laten we zo lang mogelijk doorlopen! Hieronder lees je daar meer over. Namens het bestuur wens ik alle leden alvast een goede zomer!

Rinze Koornstra, voorzitter

EINDE SEIZOEN ’20-21 
De huidige trainingen lopen nog door t/m donderdag 8 juli. 
Voor onze jeugdleden start dan de zomerstop. Lekker uitrusten (en vooral en flink groeien 😉 

ZOMERTRAINING SENIOREN
Voor onze senioren (18+) en recreanten die tijdens de zomer door willen trainen is er ruimte gehuurd in het Kennemer Sportcentrum. Van 12 juli t/m 19 augustus is er (voor KTC-leden gratis) training op een of twee velden van 20.00 tot 21.30 uur. Het exacte schema ontvangen de senior-leden via hun team-whatsapp-groep. Locatie en info: https://sro.nl/sporthal-kennemer-sportcenter/ 

NIEUW SEIZOEN ’21-22
We kijken nu al uit naar het nieuwe basketball seizoen, waarin we weer kunnen ballen en knallen!
De trainingen beginnen vanaf maandag 23 augustus, eerst met een aantal conditietrainingen buiten en op maandag 30 augustus weer volgens schema in de Tetterodehal (het trainingsschema staat in augustus op deze site).  
Alle jeugdleden starten met gezamenlijke training in hun (nieuwe) leeftijdsgroep. Pas na een aantal trainingen worden de teams samengesteld en bekend gemaakt. Komende week staan de jeugdleden op alfabet ingedeeld bij hun leeftijdsgroep op de KTC website. Dat zegt dus nog niets over de teamindeling! Het komt ook voor dat jeugdleden in een hogere leeftijdsklasse gaan spelen, ook dat wordt dan in september duidelijk en gaat uiteraard in overleg.

Tijdens de zomervakantie is er een kleine verbouwing in de hal; er komt een grote kastenwand aan de zuidzijde van de hal (tegenover de kantine) en de tribunes maken plaats voor banken langs de hele wand.  Fijn voor ons publiek, want op zaterdag 18 september staan de eerste (thuis)wedstrijden gepland.

VERSLAG ALV
Op woensdag 9 juni was de (online)KTC Algemene Ledenvergadering. Het KTC bestuur is door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen sezioen (20-21). Tevens is de begroting voor het komende seizoen (21-22) aangenomen. Onderdeel van de begroting is de mogelijkheid voor senioren leden (die in het seizoen 20-21 contributie hebben betaald) een korting van maximaal 50% op de contributie aan te vragen voor het komende seizoen. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met onze penningmeester Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl.  Voor jeugdleden geldt deze korting niet. 

Tijdens de ALV heeft een aantal leden hun zorg kenbaar gemaakt over de veranderingen binnen de Tetterodehal. De daar toenemende commerciele sport- en andere activiteiten lijken ten koste te gaan van de verenigingssport. Men vraagt zich af of basketbal daar in de toekomst nog wel mogelijk is. Het bestuur heeft de zekerheid gekregen dat voor het komende seizoen geen verdere veranderingen in de planning staan. Wel zal het bestuur alternatieve locaties en mogelijkheden bekijken. Zodra er meer bekend is zullen we een ledenvergadering organiseren en de plannen aan de leden presenteren. 

GA JIJ KTC(‘ERS) LEREN KENNEN?
Elke nieuwe KTC’er begint bij de Ledenadministratie en ook tijdens het lidmaatschap heb je af en toe de ledenadministratie nodig. Als Ledenadministrateur leer je veel leden kennen en heb je contact met het bestuur en de trainers. Hilde Koning heeft dit de afgelopen drie jaar met plezier gedaan en draagt het stokje nu weer over. Wie neemt vanaf komend seizoen deze belangrijke (en overzichtelijke) taak over? Hilde zorgt voor een goede overdracht en help mee tot 1 oktober. Denk je al een tijdje aan het doen van vrijwilligerswerk? Dan is dit je kans! Voor aanmelden, of meer weten over de werkzaamheden mail je naar ledenadministratie@ktcbasketball.nl  

Newsletter June 2021

Dear members,

A sunny last Newsletter before the summer holidays begin. From June 26, the new relaxation will start and that means that training and competitions are allowed again for everyone! Everyone can enjoy this to the fullest, because we have let our regular training sessions continue for as long as possible! You can read more about this below. On behalf of the board I wish all members a good summer!

Rinze Koornstra, chairman

Last training sessions of this season

The current training sessions will continue until Thursday 8 July. The summer break will start for our youth members. Have a nice rest, and above all grow a lot! 😉

Senior summer training

For our seniors (18+) and recreational users who want to continue training during the summer, space has been rented in the Kennemer Sports Center. From July 12 to August 19 there is training (free for KTC members) on one or two fields from 8 pm to 9.30 pm. The exact schedule will be sent to senior members via their team whatsapp group. Location and info: https://sro.nl/sporthal-kennemer-sportcenter/

New season ’21-22

We are already looking forward to the new basketball season, in which we can ball again!

The training sessions will start from Monday 23 August, first with a number of fitness training outside and on Monday 30 August again according to schedule in the Tetterodehal (the training schedule will be posted on this site in August).

All youth members start with joint training in their (new) age group. Only after a number of training sessions are the teams composed and announced. Next week the youth members will be listed alphabetically by their age group on this website. That doesn’t say anything about the team layout! It also happens that youth members play in a higher age class, that will also become clear in September and will of course be discussed.

During the summer holidays there is a small renovation in the hall; there will be a large wall of cupboards on the south side of the hall (opposite the canteen) and the stands will make way for benches along the entire wall. Great for our audience, because the first (home) games are scheduled on Saturday September 18th.

Report of the GMM

The (online) KTC General Members Meeting was held on Wednesday 9 June. The KTC board has been discharged by the meeting for the policy pursued over the past season (20-21). The budget for the coming season (21-22) has also been adopted. Part of the budget is the possibility for senior members (who paid a contribution in the 20-21 season) to request a discount of up to 50% on the contribution for the coming season. Members who want to be eligible for this can contact our treasurer Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl. This discount does not apply to youth members.


During the GMM, a number of members expressed their concern about the changes within the Tetterodehal. The increasing commercial sports and other activities there are at the expense of club sports. One wonders whether basketball will still be possible there in the future. The board has been assured that no further changes are planned for the coming season. The board will, however, consider alternative locations and possibilities. As soon as more is known, we will organize a members meeting and present the plans to the members.

Are you going to get to know all KTC’ers?

Every new KTC employee starts with the membership administration and you will also occasionally need the membership administration during your membership. In this volunteer position you get to know many members and you have contact with the board and the trainers. Hilde Koning has done this for the past three years and is now passing the baton again. Who will take over this fun, important (and clear) task from next season? Hilde will ensure a good transfer and help until October 1. Is this sporty volunteer work something for you, or do you want to know more about the activities? Mail to members administration@ktcbasketball.nl

Uitnodiging ALV 2021

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van KTC Basketball je uit voor het deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor het eerst in de historie van onze vereniging vindt de ALV digitaal plaats, vanwege de geldende coronamaatregelen.De online ALV 2021 is op woensdag 9 juni van 20:00 tot 21:30 uur.

Praat mee
De ALV is (digitaal) toegankelijk voor iedereen die lid is van KTC. Tijdens deze vergadering legt het bestuur een aantal belangrijke beslissingen voor. Het gaat onder andere over de (financiele) verantwoording over het seizoen 2020-2021. Maar ook over de begroting van het komende seizoen 2021-2022, het onderwerp: contributie en de corona lockdown en onze plannen voor het versterken van de club en verbeteren van ons basketball komen aan de orde. 

Stel vragen
Heb je een vraag voor het bestuur? Tot zondag 6 juni 20:00 uur kan je schriftelijk vragen indienen. Vragen worden tijdens de online ALV beantwoord en de antwoorden worden ook op de website gepubliceerd.

Meld je aan
Om de vergadering (digitaal) goed te laten verlopen, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan bij secretaris Stef Hazenbosch via email (secretaris@ktcbasketball.nl). Om tijdens de ALV te kunnen stemmen vragen we je de Centimeter app te downloaden. Tijdens de vergadering ontvang je een code die je in de Menti App moet invoeren. 

Aanmelden voor de ALV kan tot maandag 7 juni 23:59 uur. Op dinsdag 8 juni ontvangen deelnemers per email een link naar de Microsoft Teams vergadering.

Graag tot dan!

Namens het bestuur van KTC BasketballStef Hazenbosch, secretaris

De agenda:

  1. Opening en welkom                                                                                  
  2. Ingekomen stukken en mededelingen                                                                
  3. Vaststelling notulen ALV  8 juni 2020
  4. Terugblik seizoen 2020-2021 
  5. Vaststelling financiële stukken voor seizoen 2020-2021
  6. Focus van het bestuur voor het nieuwe seizoen
  7. Vaststelling begroting seizoen 2021-2022 
  8. Wat er ter tafel komt en rondvraag

De stukken voor de ALV zijn vanaf  1 juni 2021 op te vragen bij Stef Hazenbosch via secretaris@ktcbasketball.nl

Nieuwsbrief mei 2021

(Scroll down for English)

Goed nieuws van jouw basketball club!

Mei is altijd een belangrijke maand voor sportend Nederland. Dan worden de prijzen verdeeld, teams gehuldigd en feesten gevierd. Helaas viel er in sportseizoen ’20-21 weinig te vieren. Het begon zo veelbelovend; onze MU22 wonnen direct een oefenwedstrijd tegen het landelijk spelende Christofoor, onze coaches en trainers kregen een Coaching Clinic van basketball-professional Kees Akerboom en er waren zoveel nieuwe U12/U14 aanmeldingen dat extra training nodig was. Tot zover ging het goed.

Daarna bepaalde het Corinavirus het verdere verloop van het seizoen en stopten medio december zelfs alle sportactiviteiten in Nederland. Niet alleen sportief, maar ook financieel heeft de coronacrisis gevolgen voor elke vereniging. Omdat onze vaste lasten doorgingen, hebben we alle leden gevraagd hun contributie voor dit seizoen wel te betalen. Gelukkig is hier door alle leden positief op gereageerd en staan we er – in tegenstelling tot veel andere sportverenigingen – financieel gezond voor. 
En er is meer goed nieuws! De verhuurder van de Tetterodehal heeft een beroep op de TVS-regeling gedaan en hierdoor worden we (deels) gecompenseerd voor de huur. Daarnaast heeft de Basketball Bond besloten de aangesloten verenigingen (deels) te compenseren. Dit betekent dat onze kosten voor het seizoen 2020-2021 lager uitvallen dan begroot. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal het bestuur aan de leden het financiële resultaat van dit seizoen presenteren en een voorstel doen hoe de meevallers te besteden. Duidelijk is dat de betalende leden van seizoen 20-21 een compensatie mogen verwachten bij hun contributie voor seizoen 21-22.
Hieronder lees je meer goed nieuws; mede mogelijk gemaakt door alle leden die hun medewerking en support aan KTC hebben gegeven, waarvoor dank!
Rinze Koornstra, voorzitter

WE’RE BACK!
Na een sport lockdown van ruim vijf maanden is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Vanaf woensdag 19 mei wordt de tweede stap van het openingsplan voor de sport gezet. Voor het basketbal in Nederland betekent dit dat sporters tot en met 17 jaar in grotere groepen weer binnen mogen trainen.
Ook Senioren kunnen weer gaan trainen; in groepjes van twee, met 1,5 meter afstand en met max. 30 personen tegelijk in de hal. In het trainingsschema is te zien dat er extra sport-momenten voor senioren zijn ingepland. Het is aan de senioren om onderling contact te houden en de hal zo optimaal mogelijk te benutten.

Woensdag 19 mei gaan de deuren van de hal weer open! 
 Vanaf deze dag kunnen we weer binnen basketballen volgens een aangepast trainingsschema; zie https://ktcbasketball.nl/trainingen/
(Kleedkamers zijn nog niet open, houd daar rekening mee.)
Wedstrijden zijn voorlopig nog niet mogelijk. We hopen dat tijdens de derde stap van het openingsplan (verwacht 8 juni) ook onze leden boven de 18 jaar weer gewoon binnen mogen sporten en dat wedstrijden (toernooien) ook weer mogelijk zullen zijn.

Sowieso is het mogelijk om tot medio juli door te trainen. Daarnaast willen we, in samenwerking met andere verenigingen in de regio, een aantal toernooien gaan organiseren. Hierover binnenkort meer! 

SAVE THE DATE VOOR DE ALV
De jaarlijkse KTC Algemene Leden Vergadering (ALV) is op woensdag 9 juni 2021 van 20:00 tot 22:00 uur bij Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem. De uitnodiging en agenda hiervoor ontvang je binnenkort!
(Als bijeenkomsten van grotere groepen dan nog niet mogelijk zijn, zal de ALV online plaatsvinden.)

Newsletter May 2021

Good news from your basketball club!

May is always an important month for sports in the Netherlands. Then the prizes are divided, teams honored and parties celebrated. Unfortunately, there was little to celebrate in the ’20-21 sport season. It started out so promisingly; our MU22 immediately won a practice match against the nationally playing Christofoor, our coaches and trainers received a Coaching Clinic from basketball professional Kees Akerboom and there were so many new U12 / U14 registrations that extra training was needed. So far it went well.

After that, the Corina virus determined the further course of the season and even all sports activities in the Netherlands stopped in mid-December. The corona crisis has consequences for every association not only sportingly, but also financially. As our regular charges continued, we asked all members to pay their dues for this season. Fortunately, all members have responded positively to this and – unlike many other sports clubs – we are financially healthy.

And there is more good news! The landlord of the Tetterodehal has made an appeal to the TVS scheme and as a result we are (partly) compensated for the rent. In addition, the Basketball Association has decided to (partly) compensate the affiliated associations. This means that our costs for the 2020-2021 season are lower than budgeted. At the General Meeting of Members (GMM), the board will present the financial results of this season to the members and make a proposal on how to spend the windfalls. It is clear that the paying members of season 20-21 can expect a compensation with their contribution for season 21-22.

Below you can read more good news; Made possible by all members who have given their cooperation and support to KTC, thank you!

Rinze Koornstra, chairman

WE’RE BACK!

After a sports lockdown of more than five months, there is finally light at the end of the tunnel. The second step of the opening plan for the sport will be taken from Wednesday 19 May. For basketball in the Netherlands, this means that athletes up to the age of 17 can train indoors again in larger groups.

Seniors can also start training again; in groups of two, with a distance of 1.5 meters and with a maximum of 30 people in the hall at the same time. The training schedule shows that extra sports moments have been planned for seniors. It is up to the seniors to keep in touch with each other and to make optimum use of the hall.

The doors of the hall will open again on Wednesday 19 May!

From this day on, we can play indoor basketball again according to an adjusted training schedule; see https://ktcbasketball.nl/trainingen/

(Changing rooms aren’t open yet, keep that in mind.)

Competitions are not yet possible. We hope that during the third step of the opening plan (expected June 8) our members over the age of 18 will also be able to play sports again and that matches (tournaments) will be possible again.

In any case, it is possible to continue training until mid-July. We also want to organize a number of tournaments in collaboration with other associations in the region. More about this soon!

SAVE THE DATE FOR THE ALV

The annual KTC General Members Meeting (ALV) is on Wednesday, June 9, 2021 from 8:00 PM to 10:00 PM at Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem. You will receive the invitation and agenda for this soon!

(If meetings of larger groups are not yet possible, the ALV will take place online.)

NIEUWSBRIEF MAART 2021

(scroll down for English version)

Beste leden, in deze Nieuwsbrief lees je o.a. over de buitentraining voor de jeugd die 15 maart start op de sportlocatie van het Kennemer Lyceum; over Ruud’s Pubquiz voor alle KTC’ers en uiteraard over onze verwachtingen (en hoop) voor het laatste stukje van dit basketbal seizoen en onze plannen voor een uitgebreid zomertrainings-programma. Niet in de laatste plaats wil ik namens het bestuur alle KTC-leden bedanken voor hun support, begrip en hart voor de club. Met name onze senioren-leden, want van hen is en wordt extra veel gevraagd. De versoepelingen zijn tot nu toe vooral geldend voor de jeugd en dat is belangrijk en fijn, maar tegelijk zuur voor alle KTC-senioren. Het is niet ’taking one for the team’, maar ’taking one for the whole club’. Gelukkig blijkt dat we als vereniging tegen een stootje kunnen en hopelijk mogen we dat snel ook weer op het basbetballveld laten zien!

Rinze Koornstra, voorzitter


In memoriam

Met grote schok en verdriet delen wij mede dat onze trouwe en fanatieke (oud) Coach en Trainster van de U12 Sharmila is overleden. Sharmila heeft altijd met veel passie en inzet de kinderen getrained, gecoached en aangemoedigd.

Sharmila Nanhak (Overdervest)

25 november 1976  –  11 februari 2021

Wij wensen Jaap, Siyenna, Chris en Rosalia alle sterkte toe met dit onvoorstelbare verlies.

DE PLANNING VAN DIT SEIZOEN
Inmiddels is door alle maatregelen het wedstrijdseizoen zover vooruitgeschoven dat de NBB heeft besloten de competitie niet meer te hervatten, ook niet wanneer er op korte termijn weer binnen gesport mag worden. Dit betekent dat er helemaal geen wedstrijden gespeeld zullen worden in dit seizoen. KTC houdt vooralsnog de geplande wedstrijddagen in de Tetterodehal aan en we zijn in overleg met Akrides en Christofoor om onderlinge toernooien te organiseren, zowel voor senioren als jeugd. Uiteraard afhankelijk van de versoepelingen en mogelijkheden voor binnensport. Wat KTC betreft willen we naast de toernooien, ook de hele zomer door extra trainingen aanbieden aan alle leden. Zodra duidelijk is hoe we dit kunnen invullen laten we dat weten. Wat seizoen 21-22 betreft zijn we vooral hoopvol. De verwachtingen wijzen erop dat we na de zomer – gevaccineerd en al – weer volop kunnen basketballen. De voorbereidingen voor de nieuwe teams en competitie gaan binnenkort van start en we hopen dat jullie er dan allemaal weer zullen staan, maar voor diegene die het KTC lidmaatschap op wil zeggen, hebben we besloten de deadline voor opzegging voor seizoen 21-22 te verlengen van 1 mei naar 1 juni. 

EERSTE KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is naast trainer en coach ook een echte Pubquizmaster! Na wat oefenpotjes met zijn U18 damesteam is Ruud klaar voor het grotere werk. Alle KTC’ers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Eerste Editie van Ruud’s KTC Pubquiz op zaterdag 13 maart om 20.30 uur. In ca 1,5 uur vuurt Ruud online vragen op je af uit alle denkbare categorieën en de winnaar ontvangt eeuwige roem! Hoe doe je mee? Geef je op door je mailadres te sturen naar ruud_o@quicknet.nl 

Download de app Kahoot op je computer, tablet of telefoon en zorg dat je zaterdag stipt om 20.30 klaar zit. Ruud nodigt alle deelnemers uit via je mailadres uit (naar Google meet) en dan is het GAME ON! 

BUITENTRAINING VOOR JEUGDLEDEN
Net als in het vorige voorjaar, kunnen we ook nu weer terecht bij het Kennemer Lyceum! We zijn enorm dankbaar voor hun gastvrijheid en we rekenen erop dat alle KTC-ers evenveel dankbaarheid en respect zullen tonen bij het betreden van deze mooie buitenlocatie met drie basketbalvelden, een voetbalveld én een sintelbaan.Vanaf aankomende maandag 8 maart starten hier buitentrainingen voor onze jeugdleden. Deze trainingen voor de jeugd lopen door tot aan het moment dat binnensporten weer mag (en eventueel langer). Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van de overheid en dat betekent dat er duidelijke regels gelden voor spelers, trainers én ouders. Je leest ze hieronder.

De trainingen zijn er voor de teams van de U10 t/m de U18 volgens een vast schema (zie hieronder*). Je traint met je eigen team/leeftijdgroep en de training wordt (zoveel mogelijk) gegeven door je vaste trainer(s). Deze zijn goed geïnformeerd over de Corona-maatregelen, waar iedereen zich aan moet houden. Lees daarom de aanwijzingen goed. Ouders zijn niet welkom (lees verboden) bij de training. Vragen over de buitentrainingen of de maatregelen en regels, vraag het aan Jan Maarten via jeugd@ktcbasketball.nl of via je vaste team-coordinator of trainer.
*We maken gebruik van daglicht, dus met het lengen van de avonden kunnen ook de tijden veranderen.

REGELS KTC KENNEMER BUITENTRAINING
– Kom op tijd, maar niet te vroeg (max 5 min eerder)
– Verkouden of grieperig? Blijf thuis!
– Kom alleen naar je eigen training (zie schema)
– Volg de aanwijzingen van de trainers/begeleiders op
– Neem (als je die hebt) je eigen bal mee 
– Neem zelf drinken mee
– Let op: geen wc-gebruik op de trainingslocatie
– Blijf weg van de tennisbanen
– Houd alles schoon en heel
– Ga als de training stopt meteen naar je fiets en/of naar buiten
– Was thuis je handen (en je basketbal)
– Have fun & Play Ball!

Let op: nog in concept. Komend weekend volgt het definitieve schema!
MAANDAG
16.30 – 17.30: MU16-1 (optie)  /  XU14-1 
17.45 – 18.45: X12-1  /  X14-3 
DINSDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  XU10 (optie)
17.45 – 18.45: VU16/18   /  MU18 
WOENSDAG
16.30 – 17.30: XU12-2   /  XU14-1 
17.45 – 18.45: XU12-1  /  XU14-3
DONDERDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  MU16-2 
17.45 – 18.45: VU16/U18  /  MU18 

LOCATIE 
Het Kennemer Lyceum zit (iets verscholen) aan de rotonde tussen de Julianalaan en de Korte Verspronckweg. De ingang naar het sportveld zit rechts van de school. Volg deze weg (Kennemerpark) tot aan het hek, net over het water links. Hier staat iemand van KTC. Je fiets kan je veilig achter het hek zetten. Met de auto? Afzetten en ophalen kan op de brug, vlak voor het hek. 
Adres: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

KTC NEWSLETTER MARCH 2021-03-09

Dear members, in this Newsletter you can read, among other things, about the outdoor training for youth that starts on March 15 at the sports location of the Kennemer Lyceum; about Ruud’s Pub quiz for all KTC’ers and of course about our expectations (and hopes) for the last part of this basketball season and our plans for an extensive summer training program. Last but not least, on behalf of the board, I would like to thank all KTC members for their support, understanding and heart for the club. Our senior members in particular, because of them, extra is and will be asked. Until now, the relaxations have mainly applied to the youth, which is important and nice, but at the same time unpleasant for all KTC seniors. It is not ’taking one for the team’, but ’taking one for the whole club’. Fortunately, it turns out that we can take a beating as an association and hopefully we will soon be able to show that again on the basbetball field!

Rinze Koornstra, chairman

In Memoriam

It is with great shock and sadness that we announce that our loyal and fanatical (old) Coach and Trainer of the U12 Sharmila has passed away. Sharmila has always trained, coached and encouraged the children with a lot of passion and commitment.

Sharmila Nanhak (Jacket)

November 25, 1976 – February 11, 2021

We wish Jaap, Siyenna, Chris and Rosalia all the strength with this unimaginable loss.

THE PLANNING OF THIS SEASON

Meanwhile, due to all measures, the competition season has been pushed so far ahead that the NBB has decided not to resume the competition, even when sports are allowed to resume in the short term. This means that there will be no games at all in this season. For the time being, KTC is sticking to the scheduled match days in the Tetterodehal and we are in consultation with Akrides and Christofoor to organize mutual tournaments, for both seniors and youth. Of course depending on the flexibility and possibilities for indoor sports. As far as KTC is concerned, in addition to the tournaments, we also want to offer extra training sessions to all members throughout the summer. As soon as it is clear how we can fill this in, we will let you know. We are especially hopeful about season 21-22. Expectations indicate that after the summer – vaccinated and already – we will be able to play basketball again. The preparations for the new teams and league will start soon and we hope you will all be back by then, but for those who want to cancel KTC membership, we have decided to extend the cancellation deadline for season 21-22 from May 1 to June 1.

FIRST KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is besides trainer and coach also a real Pub quizmaster! After some practice games with his U18 ladies team, Ruud is ready for the bigger work. All KTC’ers are invited to participate in the First Edition of Ruud’s KTC Pub Quiz on Saturday March 13 at 8.30 pm. In about 1.5 hours Ruud fires online questions at you from all conceivable categories and the winner receives eternal fame! How do you participate? Sign up by sending your email address to ruud_o@quicknet.nl

Download the Kahoot app on your computer, tablet or phone and make sure you are ready at 8.30pm on Saturday. Ruud invites all participants via your email address (to Google meet) and then it’s GAME ON!

OUTDOOR TRAINING FOR YOUTH MEMBERS

Just like last spring, we can now go to the Kennemer Lyceum again! We are very grateful for their hospitality and we count on all KTC people to show equal gratitude and respect when entering this beautiful outdoor location with three basketball courts, a football field and a cinder track. . These trainings for youth continue until the moment that indoor sports are allowed again (and possibly longer). Of course we take into account the guidelines of the government and that means that clear rules apply to players, trainers and parents. You can read them below.

The training sessions are for the teams from the U10 to the U18 according to a fixed schedule (see below *). You train with your own team / age group and the training is given (as much as possible) by your regular trainer (s). They are well informed about the Corona measures, which everyone must adhere to. Therefore, read the directions carefully. Parents are not welcome (read prohibited) during the training. Questions about the outdoor training courses or the measures and rules, ask Jan Maarten via Jeugd@ktcbasketball.nl or via your regular team coordinator or trainer.

* We use daylight, so the times may change with the extension of the evenings.

RULES KTC OUTDOOR TRAINING

– Arrive on time, but not too early (max 5 min earlier)

– Cold or flu? Stay at home!

– Come to your own training only (see schedule)

– Follow the instructions of the trainers / supervisors

– Bring your own ball (if you have one)

– Bring your own drinks

– Note: no toilet use at the training location

– Stay away from the tennis courts

– Keep everything clean and intact

– When the training ends, immediately go to your bike and / or outside

– Wash your hands (and your basketball) at home

– Have fun & Play Ball!

Note: still in concept. The final schedule will follow next weekend!

MONDAY

16.30 – 17.30: MU16-1 (option) / XU14-1

17.45 – 18.45: X12-1 / X14-3

TUESDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​XU10 (option)

17.45 – 18.45: VU16 / 18 / MU18

WEDNESDAY

16.30 – 17.30: XU12-2 / XU14-1

17.45 – 18.45: XU12-1 / XU14-3

THURSDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​MU16-2

17.45 – 18.45: VU16 / U18 / MU18

LOCATION

The Kennemer Lyceum is (slightly hidden) at the roundabout between Julianalaan and Korte Verspronckweg. The entrance to the sports field is to the right of the school. Follow this road (Kennemerpark) to the gate, just over the water on the left. Here is someone from KTC. You can safely park your bike behind the fence. By car? You can drop off and pick up on the bridge, just in front of the gate.

Address: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

Nieuwsbrief nr. 2 van 2020

Wanneer is er training, hoe starten we het nieuwe (wedstrijd)seizoen en hoe gaan we om met de Coronamaatregelen? Je leest het in deze tweede Nieuwsbrief van 2020. 

Goede start van het nieuwe seizoen
Ondanks alles mogen we niet klagen, want veel teams hebben de laatste tijd lekker kunnen doortrainen. Eerst buiten bij het Kennemer en daarna in de hal. MU22 heeft vorig weekend zelfs al een oefenpot gedaan tegen het landelijk spelende Christofoor en wonnen met 57-49! Onze coaches en trainers krijgen dit weekend een Coaching Clinic van basketballprofessional Kees Akerboom en de U12 en U14 hebben zoveel nieuwe aanmeldingen dat ze komende week al starten met extra trainingen. Er is dit jaar vooralsnog geen Dames-team (er wordt aan gewerkt, dus vingers crossed), maar wel een U16 en een U18 meidenteam! Goed nieuws allemaal, maar we krijgen komend seizoen helaas ook te maken met aanpassingen in de hal en het basketbal i.v.m. Corona. We hopen dat iedereen meewerkt in het opvolgen van de maatregelen en dat we een mooi en vol seizoen kunnen genieten van onze mooie sport!

Namens alle KTC Bestuursleden, Rinze Koornstra

Kick-off buitentraining

Over een goede start gesproken… op donderdag 27 augustus geeft Stephan Kreykamp weer een speciale bootcamp-kick-off training in de duinen voor alle jeugdleden en enthousiaste senioren. Lekker rennen, professionele oefeningen doen en opladen voor het nieuwe basketballseizoen! De training is van 19.00 tot 20.15 uur. (Verzamelen op de Tetterode parkeerplaats vanaf 19.00 uur en hier zijn we om 20.15 weer terug.) 

Dit nieuwe seizoen
…gaat het er ongetwijfeld anders aan toe dan we gewend waren. Wie de laatste maanden heeft getraind weet al een beetje hoe het gaat; rustig binnenkomen via de nieuwe ingang, je even melden, handen ontsmetten, je temperatuur laten meten bij je voorhoofd… het went eigenlijk best snel. De Tetterodehal en wij als KTC houden ons aan het protocol van de NOC/NFS. De belangrijkste regels lees je hieronder. De competitie start in september en wij als KTC leden zullen ons houden aan de regels van de uit-clubs als we daar spelen. Andersom letten wij erop dat gast-teams zich ook aan onze regels houden. Publiek is welkom, maar ook volgens de regels. In de Tetterodehal zijn extra aanpassingen gedaan, zoals nieuwe ventilatieroosters in de buitenmuur van de hal. We hopen dat iedereen gezond blijft, maar heb je klachten? Blijf thuis. Ben je getest en heb je het Corona-virus, meld dit dan meteen bij onze vertrouwenspersoon Anouk Peters via anoukpeters@me.com of bij je trainer.
Het protocol kan veranderen, we informeren bij belangrijk nieuws, maar hou zelf ook de KTC site in de gaten voor wijzigingen. Download hieronder het KTC Corona reglement en het NOC/NFS Protocol.

Trainingsschema voor 20-21

De trainingen beginnen op maandag 31 augustus volgens het schema op deze site en loopt door tot eind mei. Vanaf dan is er tot aan de start van de zomervakantie op 10 juli alleen op de donderdagen een inloop-training voor alle teams (jeugd van 18.30-20.30 en senioren van 20.30-22.30). Tijdens de Herfst-, Kerst-, Voorjaars- en Meivakantie is er geen training.

Het wedstrijdschema
Het nieuwe wedstrijdschema met alle wedstrijden van jouw team (en die van alle andere basketbalteams) staat vanaf 31 augustus in Basketball.nl, de handige en gratis app van de Nederlandse Basketball Bond. Heb je deze al? Let er dan op dat je de melding ‘push-berichten toestaan’ aanzet. Wij kunnen je dan een melding sturen als bv de wedstrijd niet doorgaat. Check je profiel, is deze nog up-to-date? Je foto kan je alleen aan het begin van het seizoen zelf aanpassen (een goede foto is verplicht, want een handige controle voor de scheidsrechters). Heb je de app nog niet? Snel downloaden en inloggen met het mailadres waarmee jij (of jouw kind) bekend staat bij KTC. Voor download of info ga je naar http://debasketballapp.nl/

KTC heeft een nieuwe Penningmeester! Oud-penningmeester Daan van Dooren is na drie jaar geweldige dienst opgevolgd door Lindy van Kats. Lindy basketbalt zelf niet, maar heeft vier zoons die spelen bij KTC. Lindy werkt bij Landschap Noord-Holland en voegt met haar financieel-economische ervaring veel kennis toe aan het KTC bestuur. Welkom Lindy!  En Daan namens alle KTC’ers nogmaals heel erg bedankt!

Coach Clinic door Kees Akerboom

Speciaal voor de (jeugd)trainers en coaches van KTC is er een ‘Clinic Coachen’ in twee opeenvolgende sessies op zondag 23 augustus en zondag 6 september van 13.00 tot 16.00 uur in de Tetterodehal. Deelname is gratis maar de plaatsen zijn beperkt dus geef je snel op bij Stephan Kreykamp via een email