Categoriearchief: Nieuws

Start seizoen

Hallo allemaal,

We hopen dat jullie heerlijk uitgerust zijn na een lekkere vakantie. Wij staan weer in de startblokken om het basketbalseizoen af te trappen.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.

Iedereen vanaf 13 jaar moet vóor 29 augustus zijn spelregelbewijs gehaald hebben. Je hebt hierover informatie ontvangen via WhatsApp. Zorg dat je dit op tijd haalt! De consequentie van de bond voor het niet behalen is dat je niet mee mag spelen. 

Vanaf maandag 29 augustus worden de trainingen hervat.

Alle wedstrijd spelende jeugdleden hebben de eerste twee weken selectietrainingen. Zorg dat je er bent op de tijd dat jouw leeftijdscategorie traint.

U12 (geb. 2011 + 2012): maandag 17:30 – 18:30, woensdag 18:30 – 19:30

U14 (2009 + 2010): dinsdag 18:30 – 19:45, donderdag 18:30 – 19:45

MU16: (2007 + 2008): maandag 18:30 – 19:45, woensdag 19:30 – 20:45  

MU18 (2005 + 2006): maandag 18:30 – 19:45 (MU18-2), maandag 19:45 – 21:00 (MU18-1), woensdag 19:30 – 20:45 (MU18-2), donderdag 19:45 – 21:00 (MU18-1).

MU22: (2001 tot 2005): maandag 19:45 – 21:00, donderdag 19:45 – 21:00.

De V16 en V18 hebben geen selectietrainingen en starten direct met hun reguliere trainingen: 

VU16: dinsdag 18:30 – 19:45, donderdag 18:30 – 19:45 

VU18: dinsdag 19:45 – 21:00, donderdag 19:45 – 21:00.

De U10 (geb. 2013 + 2014) en senioren trainen vanaf 29 augustus op de volgende tijden:

U10: maandag 17:30 – 18:30

Dames 1: maandag 19:45 – 21:00

Heren 1: maandag 21:00 – 22:30, donderdag 21:00 – 22:30

Heren 2: dinsdag 19:45 – 21:00, donderdag 21:00 – 22:30  

Heren 3: maandag 21:00 – 22:30

Recreanten: maandag 21:00 – 22:30, donderdag 21:00 – 22:30.

Op donderdag 8 september wordt de teamindeling gemaakt. Vanaf 12 september wordt het trainingsschema gevolgd per team.

Dit seizoen hebben we een extraatje. Niet op alle velden wordt de hele tijd getraind. Naast bovenstaande trainingen, is er een aantal velden vrij beschikbaar. Iedereen die wil, mag gebruik maken van deze vrije velden! Het gaat om 1 veld op dinsdag 19:45 – 21:00 en 3 velden op dinsdag 21:00 – 22:00.

Van U12 tot en met U16 willen we graag even per team met alle ouders om de tafel om de verwachtingen te bespreken en afspraken te maken. We verwachten van elke jeugdspeler een ouder/verzorger op de volgende tijden (tijdens de training):

U12 maandag 12 september 18:00 

MU16 maandag 12 september 19:15

U14 dinsdag 13 september 19:15

VU16 dinsdag 13 september 19:15.

Op 12 september komt het rooster van de zaaldiensten voor de eerste helft van het seizoen online. 

Op 17 september staan de eerste wedstrijden op de planning. Zorg dat je daarvoor jouw tenue binnen hebt. De levertijden zijn erg lang, dus bestel op tijd. Clubkleding bestellen kan via de volgende site: Welkom bij Basketbalvereniging KTC (bbclubshop.nl)

Voordat je jouw eerste wedstrijd speelt, moet er een goed lijkende (pas)foto in de basketball-app staan. Wanneer deze foto niet lijkt, of er niet staat, krijgen wij een boete per gespeelde wedstrijd.

Veel basketbalplezier!

Hartelijke groeten,

Het KTC Bestuur 

Nieuwsbrief 6 2022

Beste leden,

Als eerste wil ik Rinze Koornstra en Stef Hazenbosch bedanken voor al hun goede werk voor KTC Basketball als voorzitter en secretaris. Met veel plezier neem ik de taak van Rinze over. Zowel Stef als Rinze hebben het bestuur een paar jaar op een geweldige wijze versterkt. Laten we met elkaar proosten op de KTC geschiedenis en toekomst tijdens het Jubileumfeest. Graag tot dan!

Frank van Loon, voorzitter

JUBILEUMFEEST
Op zaterdag 9 juli vieren we ons 30-jarig jubileum! (Eigenlijk bestaat KTC nu 31 jaar, maar we hebben het vorig jaar niet kunnen vieren.) Dit grote basketbalfeest in de Tetterodehal is voor al onze leden, oud-leden en KTC coryfeeën! We starten om 14.30 met een Familietoernooi. Vorm je eigen team met iedereen die het leuk vindt (ook niet-leden van jong tot oud zijn welkom om mee te doen!) of geef jezelf op en sluit aan bij een team. Na de prijsuitreiking gaat rond 17.00 de BBQ aan van onze chefkok Stef Hazenbosch. Dat belooft veel lekkers en goeds!  Na de BBQ is er voor de liefhebbers nog een gezellige borrel. Het Jubileumtoernooi is gratis en voor de super BBQ is de bijdrage tot 18 jaar 10 euro en vanaf 18 jaar 15 euro, drankjes zijn voor eigen kosten. Kom je ook? Meld je dan zo snel mogelijk  HIER aan, zodat wij kunnen gaan plannen en inkopen. Tot de 9e!

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de goed bezochte ALV op 6 juni zijn twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Rinze Koornstra droeg na drie jaar het voorzitterschap over aan Frank van Loon.

Frank is ondernemer en na het af en toe invallen als coach bij de teams van zijn drie basketballende zoons, is het nu tijd om zijn kwaliteiten breder in te zetten voor KTC, waaronder het zekerstellen de KTC locatie. Daarnaast is Frank zelf ook een basketballer en komend seizoen in actie te zien bij de recreanten. Welkom Frank!

Hiske van Kamperdijk is KTC’s nieuwe secretaris en neemt deze functie over van Stef Hazenbosch, die na bijna vier jaar afscheid neemt als bestuurslid (maar niet van KTC). Hiske is als jurist verbonden aan de rechtbank van Haarlem en heeft naast een bij KTC basketballende man (Ernst de Wit) ook twee kinderen in één van de jeugdteams. Hiske is zelf geen basketballer, maar nu er komend seizoen weer een damesteam zal zijn biedt dat wel perspectieven! Welkom Hiske!

VERSLAG ALV
Naast de bestuurswisseling zijn er op de Algemene Leden Vergadering ook andere belangrijke mededelingen gedaan en zijn er beslissingen genomen door alle aanwezige leden. Op de agenda stond onder andere de financiële resultaten van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende seizoen, de huisvesting van KTC, de verdeling van zaaldiensten, de (noodzakelijke verhoging van de) contributies en de wachtlijst voor (met name) de jongste teams. Alles is vastgelegd in het ALV verslag dat je hieronder kan downloaden.

https://ktcbasketball.nl/wp-content/uploads/Notulen-ALV-KTC-8-6-2022.pdf

OP NAAR EEN NIEUW SEIZOEN
Voordat je het weet start het Basketbalseizoen 22-23!
Noteer alvast de volgende data:

Woensdag 24 augustus Bootcamp in de duinen. We trappen het jaar weer af met een inmiddels traditionele buitentraining. Perfect om even dat vakantielichaam te resetten.

Vanaf maandag 29 augustus starten de trainingen. Voor de jeugd geldt dat we de eerste week weer per leeftijdscategorie trainen. De trainers maken na de eerste week trainen de indeling van de verschillende teams. Dat gaat elk jaar goed, dus dat houden we zo!

Op 17 september zijn de eerste wedstrijden, dus we gaan hard aan de slag met de trainingen! In principe blijven de tijden zoveel mogelijk zoals ze waren, maar de informatie hierover volgt later.

Komend jaar doen we zeker weer mee aan de Grote Clubactie; een sociaal jeugd-project én een fijne extra inkomstenbron voor de vereniging! Wij zoeken een enthousiaste ouder die dit kortlopende en leuke project kan coördineren. Iets voor jou? Meld je dan aan bij Hiske via secretariaat@ktcbasketball.nl 

Newsletter 6 2022

Dear members,

First of all I would like to thank Rinze Koornstra and Stef Hazenbosch for all their good work for KTC Basketball as chairman and secretary. It is with great pleasure that I take over the task of Rinze. Both Stef and Rinze have greatly strengthened the board for a few years. Let’s toast together to the KTC history and future during the Jubilee celebration. See you then!

Frank van Loon, chairman

ANNIVERSARY PARTY
On Saturday 9 July we celebrate our 30th anniversary! (Actually, KTC has been around for 31 years now, but we couldn’t celebrate it last year.) This big basketball party in the Tetterodehal is for all our members, former members and KTC celebrities! We start at 14.30 with a Family Tournament. Form your own team with anyone who likes it (also non-members from young to old are welcome to join!) or sign up and join a team. After the award ceremony, the BBQ of our chef Stef Hazenbosch will start around 5 pm. That promises a lot of goodies and good things! After the BBQ there is still a nice drink for the enthusiasts. The Jubilee Tournament is free and for the super BBQ the contribution is 10 euros up to 18 years and 15 euros from 18 years, drinks are at your own expense. are you coming too? Then register HERE as soon as possible, so that we can start planning and purchasing. Until the 9th!

NEW BOARD MEMBERS
Two new board members were installed during the well-attended GMM on 6 June. Rinze Koornstra handed over the chairmanship to Frank van Loon after three years.

Frank is an entrepreneur and after occasionally filling in as a coach for the teams of his three basketball-playing sons, it is now time to use his qualities more widely for KTC, including securing the KTC location. In addition, Frank himself is also a basketball player and will be seen in action with the recreational players next season. Welcome Frank!

Hiske van Kamperdijk is KTC’s new secretary and will take over this position from Stef Hazenbosch, who is stepping down as a board member (but not from KTC) after almost four years. Hiske is a lawyer at the court of Haarlem and, in addition to a man who plays basketball at KTC (Ernst de Wit), also has two children in one of the youth teams. Hiske is not a basketball player herself, but now that there will be a women’s team again next season, that does offer perspectives! Welcome Hiske!

REPORT ALV
In addition to the change of management, other important announcements were made at the General Members Meeting and decisions were made by all members present. The agenda included the financial results of the past year and the budget for the coming season, the accommodation of KTC, the distribution of hall services, the (necessary increase in) contributions and the waiting list for (particularly) the youngest teams. . Everything is recorded in the GMM report (in Dutch) that you can download on this page.

ON TO A NEW SEASON
Before you know it, the Basketball Season will start 22-23!
Please note the following dates:

Wednesday 24 August Bootcamp in the dunes. We kick off the year with a traditional outdoor training. Perfect for resetting that holiday body.

The training sessions will start from Monday 29 August. For youth, we train again per age category for the first week. After the first week of training, the trainers make the division of the different teams. That goes well every year, so we’ll keep it that way!

The first games are on September 17, so we’re going to work hard with the training sessions! In principle, the times will remain as they were as much as possible, but information about this will follow later.

Next year we will certainly participate in the Grote Clubactie again; a social youth project and a nice extra source of income for the association! We are looking for an enthusiastic parent who can coordinate this short-term and fun project. Something for you? Sign up at Hiske via secretariaat@ktcbasketball.nl

Nieuwsbrief 5 2022

Beste leden, 

In deze Nieuwsbrief lees je over onze Kampioenen en ‘Living Legend’ Bea, ons 30-jarig Jubileum, de Zomertraining, onze toekomst in de Tetterodehal, de komende ALV en wat daar bekend gemaakt zal worden over het bestuur. Nog enkele wedstrijden en dan is het ‘wonderlijke’ basketbal-seizoen 21-22 tot een goed en mooi einde gekomen.  Op naar het nieuwe seizoen, maar graag eerst tot ziens op de ALV en het Jubileumfeest!

Namens het bestuur,
Rinze Koornstra, voorzitter

KAMPIOENEN
Hoewel er nog enkele wedstrijden gespeeld worden, kunnen we al een aantal kampioenen van seizoen 21-22 feliciteren! Deze KTC-teams zijn de nr 1 in hun competitie geworden: U12-1, U14-1, U16-2 en U18-2. Gefeliciteerd, we zijn trots! Alle KTC-kampioenen worden op 19 juni door de Gemeente Bloemendaal in het Caprera Openluchttheater gehuldigd.

HOE WORD JE KAMPIOEN?
Jeugdteams worden niet zomaar kampioen; daar zit een heel team van vrijwilligers achter dat ervoor zorgt dat kinderen plezier hebben en zich positief en veilig kunnen ontwikkelen in hun sport en hun spel. Wij doen daarom een beroep op de ouders van onze jeugdleden om zich aan te melden voor een KTC-bestuur- of commissiefunctie. We zijn vooral op zoek naar enthousiaste ouders voor de functies Scheidsrechterzaken en Evenementen & Projecten.  Een mooie kans voor die hen die wellicht geen basketbal-ervaring hebben, maar wel iets voor de verenging willen doen. Aanmelden kan via secretariaat@ktcbasketball.nl

‘ONZE’ BEA IS EEN NBB LIVING LEGEND
De Nederlandse Basketball Bond (NBB) bestaat dit jaar 75 jaar. Deze mijlpaal heeft de NBB mede te danken aan vele vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de Basketballsport in Nederland. De NBB zal een deel van deze mensen persoonlijk bedanken en eren met het Living Legend programma. Verenigingen in Nederland zijn uitgenodigd hun ‘Living Legend’ te nomineren en met trots melden we dat onze eigen Bea Lie-A-Tjam door de NBB officieel is benoemd als Living Legend! Op de NBB site lees je over Bea’s prestaties en het Living Legends programma.

50 GESLAAGDE SPELERS!
Ruim vijftig leden tussen de 14 en 25 jaar hebben in de afgelopen weken hun spelregelbewijs gehaald en staan nu op het veld met (nog) meer spelkennis. Het was even hard werken, maar het is gelukt! Allemaal gefeliciteerd! 

30 JAAR KTC
Op zaterdag 9 juli vieren we ons 30-jarig bestaan met een Toernooi en aansluitend een super barbecue! Het feest begint om 14:30 uur met een familietoernooi in de Tetterodehal. Neem je zus, vriendje, schoonmoeder en opa mee en speel voor eeuwige roem én fantastische prijzen. Via je team groeps app ontvang je een uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijven. Het wordt een mooi en historisch KTC Basketbal-feest. Mis het niet en schrijf snel in!

ZOMERTRAINING
De laatste officiële trainingsdag van het seizoen is op donderdag 26 mei. Vanaf maandag 2 juni start de KTC-zomertraining die 7 weken duurt. Iedereen die hiervan gebruik wil maken ontvangt via de trainer/coach een betaalverzoek van € 20, -. Dat is een eenmalige bijdrage voor de extra zaalhuur gedurende de zomertraining. 

KTC TOPPERS
Aan het eind van het seizoen bedanken we graag alle vrijwilligers en een aantal mensen in het bijzonder! Janneke Kip, Pietro Giannini, Johan Bernard, Bea Lie-Tjam en Arnold van Strien; onze dank voor het fluiten van enorm veel wedstrijden. We hebben dit seizoen een flink beroep op jullie gedaan en nooit tevergeefs. Heel erg bedankt!

Robin Vreugdenhil en Pietro Giannini stoppen met het trainen/coachen van onze jeugd. We bedanken beiden voor het jarenlang enthousiast trainen en coachen van heel veel jeugdleden! (Robin blijft in de rol van wedstrijdsecretaris betrokken bij KTC.) Tevens herdenken we de in oktober 2021 overleden Ruud Ouwerkerk voor zijn grote bijdrage aan KTC. Ruud trainde onze dames U16 en U20. We missen hem en zijn dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

UPDATE TETTERODEHAL
Zoals bekend is de huur van de Tetterodehal aan KTC door de eigenaren opgezegd per seizoen 23-24. Komend seizoen spelen wij nog gewoon in ‘onze’ hal. Onze commissie Tetterodehal is volop bezig om ervoor te zorgen dat wij ook de jaren erna in de Tetterodehal kunnen blijven basketballen. Voor de zekerheid worden ook alternatieve locaties gezocht. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal het bestuur hiervan verslag doen en de leden actief bij betrekken bij de te nemen volgende stappen.

UITNODIGING ALV
De jaarlijkse Algemene Leden Vereniging vindt plaats op woensdag 8 juni van 20:00 tot 21:30 uur in de prachtige Sociëteit de Vereeniging in Haarlem. Je bent welkom en je aanwezigheid is  belangrijker dan ooit. Het bestuur zal tijdens de ALV de situatie rondom de Tetterodehal toelichten en er zijn veranderingen in het bestuur. Na ruim 3 jaar nemen Stef Hazenbosch (secretaris) en Rinze Koornstra (voorzitter) afscheid als KTC-bestuurslid. De Inkomende voorzitter Frank van Loon en secretaris Hiske van Kamperdijk zullen tijdens de ALV door het bestuur aan de leden worden voorgesteld en hun benoeming zal conform onze statuten in stemming worden gebracht.

Sociëteit de Vereeniging zit aan de Zijlweg 1 in Haarlem. Downloads de uitnodiging en Agenda hieronder en meld je aan.

NEWSLETTER

Dear members,

In this Newsletter you can read about ours and ‘Living’ Legend Bea, our 30th Summer Training Anniversary, the Summer Training, our future in the Tetterodehal, the future GMM and what will be announced there about the board. A few more games and then the wonderful 21-22 basketball season will have come to a good and beautiful end. On to the new season, but we would like to see you first at the GMM and the Jubilee Party!

Named the board,

Rinze Koornstra, chairman

CHAMPIONS
Although there are still a few games to be played, we can already congratulate a number of champions of season 21-22! These KTC teams have become the No. 1 in their league: U12-1, U14-1, U16-2 and U18-2. Congratulations, we are proud! All KTC champions will be honored on June 19 by the Municipality of Bloemendaal in the Caprera Open Air Theater.

HOW DO YOU BECOME A CHAMPION?
Youth teams don’t just become champions; behind this is a whole team of volunteers who ensure that children have fun and can develop positively and safely in their sport and play. We therefore appeal to the parents of our youth members to register for a KTC board or committee position. We are especially looking for enthusiastic parents for the positions of Referee Cases and Events & Projects. A great opportunity for those who may not have any basketball experience, but would like to do something for the association. You can sign up via secretaris@ktcbasketball.nl

OUR’ BEA IS AN NBB LIVING LEGEND
The Dutch Basketball Association (NBB) is 75 years old this year. The NBB owes this milestone in part to many volunteers who are committed to basketball in the Netherlands with heart and soul. The NBB will personally thank and honor some of these people with the Living Legend program. Associations in the Netherlands have been invited to nominate their ‘Living Legend’ and we are proud to announce that our own Bea Lie-A-Tjam has been officially appointed as a Living Legend by the NBB! On the NBB site you can read about Bea’s achievements and the Living Legends program.

50 SUCCESSFUL PLAYERS!
More than fifty members between the ages of 14 and 25 have obtained their rules of play in recent weeks and are now on the field with (even) more game knowledge. It was hard work, but it worked! Congratulations to all!

30 YEARS KTC
On Saturday 9 July we will celebrate our 30th anniversary with a Tournament followed by a super barbecue! The party starts at 2:30 PM with a family tournament in the Tetterodehal. Bring your sister, boyfriend, mother-in-law and grandfather and play for eternal fame and fantastic prizes. You will receive an invitation and the option to register via your team group app. It will be a beautiful and historic KTC Basketball party. Don’t miss out and register soon!

SUMMER TRAINING
The last official training day of the season is on Thursday 26 May. The KTC summer training, which lasts 7 weeks, will start from Monday 2 June. Anyone who wants to make use of this will receive a payment request of € 20 via the trainer/coach. This is a one-off contribution for the extra room rental during the summer training.

KTC TOPPERS
At the end of the season we would like to thank all volunteers and a number of people in particular! Janneke Kip, Pietro Giannini, Johan Bernard, Bea Lie-Tjam and Arnold van Strien; our thanks for whistling so many matches. We’ve called on you a lot this season and never in vain. Thank you very much!

Robin Vreugdenhil and Pietro Giannini stop training/coaching our youth. We thank both for the years of enthusiastic training and coaching of many youth members! (Robin will remain involved with KTC in the role of competition secretary.) We also commemorate Ruud Ouwerkerk, who passed away in October 2021, for his great contribution to KTC. Ruud trained our ladies U16 and U20. We miss him and are grateful for what he has done for our association.

UPDATE TETTERODEHAL
As is known, the lease of the Tetterodehal to KTC has been canceled by the owners per season 23-24. Next season we will still play in ‘our’ hall. Our Tetterodehal committee is working hard to ensure that we can continue to play basketball in the Tetterodehal for years to come. To be on the safe side, alternative locations are also being sought. During our General Members’ Meeting (GMM), the board will report on this and actively involve the members in the next steps to be taken.

INVITATION ALV
The annual General Members Association takes place on Wednesday 8 June from 8:00 PM to 9:30 PM in the beautiful Sociëteit de Vereeniging in Haarlem. You are welcome and your presence is more important than ever. The board will explain the situation around the Tetterodehal during the GMM and there are changes in the board. After more than 3 years, Stef Hazenbosch (secretary) and Rinze Koornstra (chairman) say goodbye as KTC board members. The incoming chairman Frank van Loon and secretary Hiske van Kamperdijk will be introduced by the board to the members during the GMM and their appointment will be voted on in accordance with our statutes.

Sociëteit de Vereeniging is located at Zijlweg 1 in Haarlem.