Categoriearchief: Nieuws

KTC ALGEMENE LEDENVERGADERING 21 SEPTEMBER 2022

Beste leden,

Hierbij nodigt het bestuur van KTC Basketball je van harte en met klem uit om deel te nemen aan een extra ingelaste Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze ALV vindt plaats op: woensdag 21 september 2022 van 20:00 tot uiterlijk 21:30u (online via Teams).

Op 18 juli jl. heeft er een extra ALV plaatsgevonden waarop het bestuur met de aanwezige leden van gedachten heeft gewisseld over het huuraanbod dat KTC heeft ontvangen voor de Tetterodehal (notulen staan onderaan dit bericht). Met de uitkomsten uit die ALV heeft nog een overleg plaatsgevonden met de eigenaars van de Tetterodehal. Inmiddels heeft KTC een aangepaste concept huurovereenkomst ontvangen.

Tijdens de ALV op 21 september 2022 vraagt het bestuur om goedkeuring voor het ondertekenen van deze huurovereenkomst. Zoals eerder aangegeven, heeft deze overeenkomst onder meer tot gevolg dat de huur aanzienlijk hoger wordt. Om dit te kunnen bekostigen, zullen we de komende jaren de contributie moeten verhogen. We hebben als club een relatief grote financiële reserve. Die is bedoeld voor noodgevallen. We zijn van mening dat dit er één is en hebben daarom besloten om de reserve wat af te bouwen. Daardoor komen we met relatief kleine jaarlijkse contributieverhogingen goed uit.Ook voor deze contributieverhoging vraagt het bestuur tijdens de ALV alvast om goedkeuring.

Het bestuur streeft naar breed gedragen besluiten. De ALV is het moment om je stem te laten horen over deze belangrijke onderwerpen. Om deze reden is het heel belangrijk dat er zoveel mogelijk leden bij de ALV aanwezig zijn!

Om een Teamsuitnodiging te krijgen, is het noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Dit kan door een e-mail te sturen naar secretariaat@ktcbasketball.nl (Hiske van Kamperdijk). Aanmelden voor de ALV graag vóór woensdag 21 september.

Agenda

1. Opening en welkom

2. Vaststellen notulen ALV 18 juli 2022

3. Goedkeuren huurovereenkomst

4. Goedkeuren contributieverhoging

5. Wat er verder ter tafel komt

Graag ziet het bestuur je op de ALV!

Namens het bestuur van KTC Basketball

Hiske van Kamperdijk

secretaris

Start seizoen

Hallo allemaal,

We hopen dat jullie heerlijk uitgerust zijn na een lekkere vakantie. Wij staan weer in de startblokken om het basketbalseizoen af te trappen.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.

Iedereen vanaf 13 jaar moet vóor 29 augustus zijn spelregelbewijs gehaald hebben. Je hebt hierover informatie ontvangen via WhatsApp. Zorg dat je dit op tijd haalt! De consequentie van de bond voor het niet behalen is dat je niet mee mag spelen. 

Vanaf maandag 29 augustus worden de trainingen hervat.

Alle wedstrijd spelende jeugdleden hebben de eerste twee weken selectietrainingen. Zorg dat je er bent op de tijd dat jouw leeftijdscategorie traint.

U12 (geb. 2011 + 2012): maandag 17:30 – 18:30, woensdag 18:30 – 19:30

U14 (2009 + 2010): dinsdag 18:30 – 19:45, donderdag 18:30 – 19:45

MU16: (2007 + 2008): maandag 18:30 – 19:45, woensdag 19:30 – 20:45  

MU18 (2005 + 2006): maandag 18:30 – 19:45 (MU18-2), maandag 19:45 – 21:00 (MU18-1), woensdag 19:30 – 20:45 (MU18-2), donderdag 19:45 – 21:00 (MU18-1).

MU22: (2001 tot 2005): maandag 19:45 – 21:00, donderdag 19:45 – 21:00.

De V16 en V18 hebben geen selectietrainingen en starten direct met hun reguliere trainingen: 

VU16: dinsdag 18:30 – 19:45, donderdag 18:30 – 19:45 

VU18: dinsdag 19:45 – 21:00, donderdag 19:45 – 21:00.

De U10 (geb. 2013 + 2014) en senioren trainen vanaf 29 augustus op de volgende tijden:

U10: maandag 17:30 – 18:30

Dames 1: maandag 19:45 – 21:00

Heren 1: maandag 21:00 – 22:30, donderdag 21:00 – 22:30

Heren 2: dinsdag 19:45 – 21:00, donderdag 21:00 – 22:30  

Heren 3: maandag 21:00 – 22:30

Recreanten: maandag 21:00 – 22:30, donderdag 21:00 – 22:30.

Op donderdag 8 september wordt de teamindeling gemaakt. Vanaf 12 september wordt het trainingsschema gevolgd per team.

Dit seizoen hebben we een extraatje. Niet op alle velden wordt de hele tijd getraind. Naast bovenstaande trainingen, is er een aantal velden vrij beschikbaar. Iedereen die wil, mag gebruik maken van deze vrije velden! Het gaat om 1 veld op dinsdag 19:45 – 21:00 en 3 velden op dinsdag 21:00 – 22:00.

Van U12 tot en met U16 willen we graag even per team met alle ouders om de tafel om de verwachtingen te bespreken en afspraken te maken. We verwachten van elke jeugdspeler een ouder/verzorger op de volgende tijden (tijdens de training):

U12 maandag 12 september 18:00 

MU16 maandag 12 september 19:15

U14 dinsdag 13 september 19:15

VU16 dinsdag 13 september 19:15.

Op 12 september komt het rooster van de zaaldiensten voor de eerste helft van het seizoen online. 

Op 17 september staan de eerste wedstrijden op de planning. Zorg dat je daarvoor jouw tenue binnen hebt. De levertijden zijn erg lang, dus bestel op tijd. Clubkleding bestellen kan via de volgende site: Welkom bij Basketbalvereniging KTC (bbclubshop.nl)

Voordat je jouw eerste wedstrijd speelt, moet er een goed lijkende (pas)foto in de basketball-app staan. Wanneer deze foto niet lijkt, of er niet staat, krijgen wij een boete per gespeelde wedstrijd.

Veel basketbalplezier!

Hartelijke groeten,

Het KTC Bestuur 

Nieuwsbrief 6 2022

Beste leden,

Als eerste wil ik Rinze Koornstra en Stef Hazenbosch bedanken voor al hun goede werk voor KTC Basketball als voorzitter en secretaris. Met veel plezier neem ik de taak van Rinze over. Zowel Stef als Rinze hebben het bestuur een paar jaar op een geweldige wijze versterkt. Laten we met elkaar proosten op de KTC geschiedenis en toekomst tijdens het Jubileumfeest. Graag tot dan!

Frank van Loon, voorzitter

JUBILEUMFEEST
Op zaterdag 9 juli vieren we ons 30-jarig jubileum! (Eigenlijk bestaat KTC nu 31 jaar, maar we hebben het vorig jaar niet kunnen vieren.) Dit grote basketbalfeest in de Tetterodehal is voor al onze leden, oud-leden en KTC coryfeeën! We starten om 14.30 met een Familietoernooi. Vorm je eigen team met iedereen die het leuk vindt (ook niet-leden van jong tot oud zijn welkom om mee te doen!) of geef jezelf op en sluit aan bij een team. Na de prijsuitreiking gaat rond 17.00 de BBQ aan van onze chefkok Stef Hazenbosch. Dat belooft veel lekkers en goeds!  Na de BBQ is er voor de liefhebbers nog een gezellige borrel. Het Jubileumtoernooi is gratis en voor de super BBQ is de bijdrage tot 18 jaar 10 euro en vanaf 18 jaar 15 euro, drankjes zijn voor eigen kosten. Kom je ook? Meld je dan zo snel mogelijk  HIER aan, zodat wij kunnen gaan plannen en inkopen. Tot de 9e!

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Tijdens de goed bezochte ALV op 6 juni zijn twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Rinze Koornstra droeg na drie jaar het voorzitterschap over aan Frank van Loon.

Frank is ondernemer en na het af en toe invallen als coach bij de teams van zijn drie basketballende zoons, is het nu tijd om zijn kwaliteiten breder in te zetten voor KTC, waaronder het zekerstellen de KTC locatie. Daarnaast is Frank zelf ook een basketballer en komend seizoen in actie te zien bij de recreanten. Welkom Frank!

Hiske van Kamperdijk is KTC’s nieuwe secretaris en neemt deze functie over van Stef Hazenbosch, die na bijna vier jaar afscheid neemt als bestuurslid (maar niet van KTC). Hiske is als jurist verbonden aan de rechtbank van Haarlem en heeft naast een bij KTC basketballende man (Ernst de Wit) ook twee kinderen in één van de jeugdteams. Hiske is zelf geen basketballer, maar nu er komend seizoen weer een damesteam zal zijn biedt dat wel perspectieven! Welkom Hiske!

VERSLAG ALV
Naast de bestuurswisseling zijn er op de Algemene Leden Vergadering ook andere belangrijke mededelingen gedaan en zijn er beslissingen genomen door alle aanwezige leden. Op de agenda stond onder andere de financiële resultaten van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende seizoen, de huisvesting van KTC, de verdeling van zaaldiensten, de (noodzakelijke verhoging van de) contributies en de wachtlijst voor (met name) de jongste teams. Alles is vastgelegd in het ALV verslag dat je hieronder kan downloaden.

https://ktcbasketball.nl/wp-content/uploads/Notulen-ALV-KTC-8-6-2022.pdf

OP NAAR EEN NIEUW SEIZOEN
Voordat je het weet start het Basketbalseizoen 22-23!
Noteer alvast de volgende data:

Woensdag 24 augustus Bootcamp in de duinen. We trappen het jaar weer af met een inmiddels traditionele buitentraining. Perfect om even dat vakantielichaam te resetten.

Vanaf maandag 29 augustus starten de trainingen. Voor de jeugd geldt dat we de eerste week weer per leeftijdscategorie trainen. De trainers maken na de eerste week trainen de indeling van de verschillende teams. Dat gaat elk jaar goed, dus dat houden we zo!

Op 17 september zijn de eerste wedstrijden, dus we gaan hard aan de slag met de trainingen! In principe blijven de tijden zoveel mogelijk zoals ze waren, maar de informatie hierover volgt later.

Komend jaar doen we zeker weer mee aan de Grote Clubactie; een sociaal jeugd-project én een fijne extra inkomstenbron voor de vereniging! Wij zoeken een enthousiaste ouder die dit kortlopende en leuke project kan coördineren. Iets voor jou? Meld je dan aan bij Hiske via secretariaat@ktcbasketball.nl 

Newsletter 6 2022

Dear members,

First of all I would like to thank Rinze Koornstra and Stef Hazenbosch for all their good work for KTC Basketball as chairman and secretary. It is with great pleasure that I take over the task of Rinze. Both Stef and Rinze have greatly strengthened the board for a few years. Let’s toast together to the KTC history and future during the Jubilee celebration. See you then!

Frank van Loon, chairman

ANNIVERSARY PARTY
On Saturday 9 July we celebrate our 30th anniversary! (Actually, KTC has been around for 31 years now, but we couldn’t celebrate it last year.) This big basketball party in the Tetterodehal is for all our members, former members and KTC celebrities! We start at 14.30 with a Family Tournament. Form your own team with anyone who likes it (also non-members from young to old are welcome to join!) or sign up and join a team. After the award ceremony, the BBQ of our chef Stef Hazenbosch will start around 5 pm. That promises a lot of goodies and good things! After the BBQ there is still a nice drink for the enthusiasts. The Jubilee Tournament is free and for the super BBQ the contribution is 10 euros up to 18 years and 15 euros from 18 years, drinks are at your own expense. are you coming too? Then register HERE as soon as possible, so that we can start planning and purchasing. Until the 9th!

NEW BOARD MEMBERS
Two new board members were installed during the well-attended GMM on 6 June. Rinze Koornstra handed over the chairmanship to Frank van Loon after three years.

Frank is an entrepreneur and after occasionally filling in as a coach for the teams of his three basketball-playing sons, it is now time to use his qualities more widely for KTC, including securing the KTC location. In addition, Frank himself is also a basketball player and will be seen in action with the recreational players next season. Welcome Frank!

Hiske van Kamperdijk is KTC’s new secretary and will take over this position from Stef Hazenbosch, who is stepping down as a board member (but not from KTC) after almost four years. Hiske is a lawyer at the court of Haarlem and, in addition to a man who plays basketball at KTC (Ernst de Wit), also has two children in one of the youth teams. Hiske is not a basketball player herself, but now that there will be a women’s team again next season, that does offer perspectives! Welcome Hiske!

REPORT ALV
In addition to the change of management, other important announcements were made at the General Members Meeting and decisions were made by all members present. The agenda included the financial results of the past year and the budget for the coming season, the accommodation of KTC, the distribution of hall services, the (necessary increase in) contributions and the waiting list for (particularly) the youngest teams. . Everything is recorded in the GMM report (in Dutch) that you can download on this page.

ON TO A NEW SEASON
Before you know it, the Basketball Season will start 22-23!
Please note the following dates:

Wednesday 24 August Bootcamp in the dunes. We kick off the year with a traditional outdoor training. Perfect for resetting that holiday body.

The training sessions will start from Monday 29 August. For youth, we train again per age category for the first week. After the first week of training, the trainers make the division of the different teams. That goes well every year, so we’ll keep it that way!

The first games are on September 17, so we’re going to work hard with the training sessions! In principle, the times will remain as they were as much as possible, but information about this will follow later.

Next year we will certainly participate in the Grote Clubactie again; a social youth project and a nice extra source of income for the association! We are looking for an enthusiastic parent who can coordinate this short-term and fun project. Something for you? Sign up at Hiske via secretariaat@ktcbasketball.nl