KTC Nieuwsbrief 2022-1

Scroll down for English

Gelukkig Nieuwjaar en gezond 2022!

We hopen dat het een jaar wordt waarin we kunnen (blijven) basketballen en een volledige competitie spelen! Het afgelopen jaar hebben we als KTC laten zien dat we ook met de aanwezigheid van het coronavirus iedereen een veilige omgeving kunnen bieden om te sporten. De coronaprotocollen werken en worden door leden en bezoekende verenigingen goed opgevolgd. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat besmettingen slechts zeer beperkt binnen de sport plaatsvinden. Wij ondersteunen dan ook de oproep van het NOC*NSF en de NBB om sport als onderdeel van de oplossing te zien.  Minder de focus op thuisblijven en meer op het stimuleren van sporten en bewegen. Let’s play ball! 

Namens het KTC bestuur, Rinze Koornstra

Wanneer gaan we weer basketballen?

Hopelijk kunnen we na 14 januari weer beginnen! Vanwege de lockdown die nu t/m 14 januari geldt, worden de geplande wedstrijden van 8 en 15 januari in zijn geheel verschoven naar de weekenden van 16 april (speelronde van 8 jan) en 30 april (speelronde van 15 jan). De drie gemiste weekenden van afgelopen december worden daarna opnieuw gepland (mogelijk de weekenden van 7, 14 en 21 mei). Er vanuit gaande dat er niet nog meer speelronden van januari moeten worden verplaatst. Het komende seizoen wordt dus iets langer.

Als de wedstrijden weer beginnen betekent dit voor de jeugdteams een nieuwe competitieronde en voor sommige teams is dat in een hogere poule, afhankelijk van de resultaten in de eerste helft. KTC-jeugdcoördinator Jan Maarten Boissevain: “Onze jeugdteams hebben een heel sterk eerste deel van het seizoen gespeeld. Met mooie resultaten en een grote groei. Helaas net niet kunnen afmaken, maar we gaan met frisse energie en veel zin het tweede deel in, liefst zo snel mogelijk!”.

Zodra er een versoepeling van maatregelen wordt aangekondigd, zullen we de trainingen meteen hervatten! Uiteraard afhankelijk van wat er kan en mag. 

Allemaal een Spelregelbewijs 

Vanuit de basketbalbond (NBB) is het halen van een Spelregelbewijs verplicht gesteld. Ook wij vinden een goede kennis van de spelregels belangrijk. Je wordt er een betere speler van en een wederzijdse kennis van de regels maakt het spel ook veiliger. We stellen het Spelregelbewijs daarom verplicht voor al onze wedstrijdspelers van 14 jaar en ouder.

Wie al in het bezit is van een Scheidsrechtersdiploma hoeft het Spelregelbewijs niet meer te halen. Heb je dit nog niet en ook geen Scheidsrechtersdiploma, dan krijg je tot eind mei de tijd om Spelregelbewijs online te halen. Hiervoor ontvang je binnenkort via Sportlink een uitnodiging van de NBB met een link naar de site waar je kan oefenen en vervolgens het examen kan afleggen. Heb je vragen, of hulp nodig? Stuur een bericht naar jeugd@ktcbasketball.nl

De contributie

De contributie wordt ongeveer eind januari via automatische incasso afgeschreven en de factuur hiervan ontvang je per email. Dit betreft het tweede halfjaar van seizoen ’21-22. Bij vragen over de contributie kan je terecht bij onze Penningmeester Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl

Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft het afgelopen jaar voor ons een winst van € 600 opgeleverd! Iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd: Super bedankt! 

De 2021 trekking was op 8 december en de uitslag staat online. Check je loten op https://lotchecker.clubactie.nl/

Ook dit jaar doen we zeker weer mee, maar dan met een online lotenverkoop. We denken dat we de opbrengst voor KTC met elkaar dan zelfs nog kunnen verdubbelen! 


KTC Newsletter 2022-1

Happy New Year and healthy 2022!

We hope it will be a year where we can (continue to) play basketball and play a full league! Over the past year, we as KTC have shown that even with the presence of the coronavirus, we can offer everyone a safe environment to exercise. The corona protocols work and are well followed by members and visiting associations. Figures from the RIVM show that infections only occur to a very limited extent within sport. We therefore support the call from the NOC*NSF and the NBB to see sport as part of the solution. Less focus on staying at home and more on encouraging sports and exercise. Let’s play ball!

On behalf of the KTC board, Rinze Koornstra

When are we going to play basketball again?

Hopefully we can start again after January 14! Due to the lockdown that now applies until January 14, the scheduled games of January 8 and 15 will be shifted in their entirety to the weekends of April 16 (game round of Jan 8) and April 30 (game of January 15). The three missed weekends of last December will be rescheduled thereafter (possibly the weekends of May 7, 14 and 21). Assuming that no more rounds of January have to be moved. Therefore the coming season will be a little longer.

When the matches start again, this means a new competition round for the youth teams and for some teams that is in a higher group, depending on the results in the first half. KTC youth coordinator Jan Maarten Boissevain: “Our youth teams have played a very strong first part of the season. With good results and great growth. Unfortunately we just couldn’t finish, but we are going into the second part with fresh energy and a lot of enthusiasm, preferably as soon as possible!”.

As soon as a relaxation of measures is announced, we will resume the training sessions immediately! Ofcourse depending on what is possible and allowed.

All a Spelregelbewijs (Game Rules Proof)

Obtaining a Spelregelbewijs is mandatory from the Basketball Association (NBB). We also think it is important to have a good knowledge of the rules of the game. It makes you a better player and mutual knowledge of the rules also makes the game safer. We therefore require the Rules of the Game for all our match players aged 14 and over.

Anyone who already has a Referee Diploma no longer needs to obtain the Spelregelbewijs certificate. If you do not yet have this and also do not have a Referee diploma, you will have until the end of May to get the Spelregelbewijs online. You will soon receive an invitation from the NBB via Sportlink with a link to the site where you can practice and then take the exam. Do you have questions or need help? Send a message to ktcbasketball

The contribution

The contribution will be debited by direct debit at the end of January and you will receive the invoice by email. This concerns the second half of the ’21-22 season. If you have any questions about the contribution, you can contact our Treasurer Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl

Grote Clubactie

The Grote Clubactie has generated a profit of € 600 for us last year! To everyone who contributed to this: Thank you very much!

The 2021 draw was on December 8 and the results are online. Check your raffle tickets at https://lotchecker.clubactie.nl/

We will certainly participate again this year, but with an online lottery sale. We think we can even double the proceeds for KTC together!