Alle berichten van KTC Bestuur

Nieuwsbrief 2-2023

April 2023 – scroll down for English

Beste leden,
We hebben er een prachtig seizoen op zitten. De U18 dames werden kampioen en U14-1 speelt op 6 mei een beslissende wedstrijd op neutraal terrein met bondsscheidsrechters. Dat belooft een spannende game te worden! Het jaar is feestelijk afgesloten met het best bezochte KTC familietoernooi ooit. Eén groot feest met een groots moment voor Bea! Wat een geweldenaar hebben we toch in ons midden. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik haar nog eens enorm bedank voor alle energie en goede ideeën die ze ons al jaren geeft en hopelijk nog lang blijft geven! 
Over een maand gaat de schep de grond in bij onze geliefde Tetterodehal. Dan gaan we definitief terug naar twee velden, omdat het veld aan de kant van de parkeerplaats verdwijnt. De druk die dat legt op trainingstijden proberen we te verzachten door extra capaciteit bij te huren. Daarover zijn de gesprekken in volle gang. Dit gaat uiteraard allemaal in overleg met de trainers. 
Rest mij om alle vrijwilligers enorm te bedanken en iedereen een mooie zomer te wensen. Hopelijk zien we elkaar op de ALV en anders tot in het nieuwe seizoen!

Frank van Loon, voorzitter

FEESTELIJK ROTI TOERNOOI
Het KTC familietoernooi op zondag 16 april was een groot succes! Ruim 140 enthousiaste deelnemers, een top organisatie en vrijwilligersteam, heerlijke roti en als extra verrassing een bezoek van NBB bestuurslid Jitka van der Bruggen die KTC’s Bea Lie-A-Tjam de NBB Bondsspeld kwam overhandigen. Voor deze eervolle Bondsspeld kom je in aanmerking als je (en wij citeren de NBB) een onderscheidende bijdrage hebt geleverd aan de basketbalsport en nationaal of internationaal actief bent (geweest) als speler, coach, bestuurder, scheidrechter of betrokkene en meer dan tien jaar actief bent of was in de basketbalsport. KTC’s Bea was en is dat allemaal en nog veel meer! Wat ons betreft verdient niemand deze eretitel meer dan Bea! En gezien het grote aantal (oud) basketballers dat aanwezig was om Bea te feliciteren zijn we niet de enigen!
Ook heel feestelijk was de Kampioens-huldiging van ons VU18-team! 100% winst, BAM! Trots op onze meiden en hun trainers en coaches! Tot slot maakte KTC’s chefkok Stef heerlijke roti! 

ZOMERTRAINING
Na woensdag 26 april zijn de gewone trainingen afgelopen voor dit seizoen, maar vanaf maandag 1 mei starten de zomertrainingen. Voor € 20,- kun je meedoen aan elke training voor jouw leeftijdsgroep volgens het schema dat binnenkort wordt rondgestuurd en op de website komt.
Lekker meetrainen? Betaal dan het tikkie dat in de appgroepen wordt gestuurd, of stuur een bericht aan onze penningmeester.

ALLEEN MAAR TEAMPLAYERS
Fanatiek, serieus en vooral heel hecht, dat zijn de jongens van het U16-1 team volgens Stathis Chatziandreau en Marc Selhorst. Samen trainen en coachen ze dit team, dat in december nog winterkampioen werd. Het tweede deel waren de resultaten minder, maar het spel niet!
“De eerste seizoenshelft wonnen we in de 2e klasse bijna elke wedstrijd”, aldus Stathis. “Maar sinds onze promotie naar de 3e klasse waren de tegenstanders een maatje te groot. Soms letterlijk, want onze jongens zijn nog jong. We verliezen soms met een paar puntjes, soms met meer, maar er wordt nu wel veel serieuzer en fanatieker gespeeld dan toen het zo makkelijk ging.” “Klopt helemaal!”, vult Marc aan. “Dit team is zo lekker en sportief aan het spelen. We trainen ze al vanaf de U12 en je ziet ze een enorme en positieve ontwikkeling doormaken. Dit team kent geen ‘sterspelers’. Het zijn echte teamplayers en het mooie is dat ze volgend jaar ook allemaal door willen en in hetzelfde team willen blijven.”
Stathis: “Ze vormen liever samen de MU18-2, dan dat er een paar jongens naar het eerste gaan en het team wordt opgesplitst. Dat is mooi. Wij blijven ze volgend jaar ook trainen en coachen. Dan gaan we vooral werken aan onze aanval. Onze defense staat als een huis, en met een sterkere aanval gaan die punten ook weer komen. Niet dat de jongens dit seizoen hun koppie hebben laten hangen, maar winst is fijn!”. “Ja, vooral voor Stathis en mij”, lacht Marc. “de technische staf had meer moeite met het verlies dan de spelers… Volgend jaar gaan we weer knallen!” 

UITNODIGING ALV
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op woensdag 7 juni om 20.00 uur in de kantine van de Tetterodehal. Iedereen is welkom en we hopen je te zien, Meer informatie volgt, maar zet de KTC ALV alvast in je agenda!

GA JE ONS VERLATEN?
Kan of wil je na de zomer niet meer trainen en/of spelen bij KTC, vergeet dan niet om voor 1 mei je lidmaatschap op te zeggen!
Na deze datum is KTC al verplicht om voor alle ingeschreven leden bondscontributie af te dragen aan de NBB. Dit betekent dat wij niet anders kunnen dan een halfjaar contributie in rekening te brengen bij een te late opzegging (na 1-5-2023). Opzeggen kan bij onze Ledenadministratie op ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Vakantietip voor onze jongste basketballers (van 7 tot 12 jaar): het Big Shots Mini Camp van 22 t/m 25 juli bij OG Haarlem. Veel plezier hebben en een betere basketballer worden, dat staat op het programma tijdens deze dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De coaches zijn spelers uit de eredivisie en de organisatie is in handen van Stichting Big Shots Events. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.big-shots.nl

NEWSLETTER

Dear members,
We’ve had a wonderful season. The U18 ladies became champions and U14-1 will play a decisive match on May 6 on neutral ground with national referees. That promises to be an exciting game! The year ended festively with the best-attended KTC family tournament ever. One big party with a big moment for Bea! What a tyrant we have in our midst. I think I speak for everyone when I thank her once again for all the energy and good ideas she has been giving us for years and hopefully will continue to give us for a long time to come!
In a month the shovel will go into the ground at our beloved Tetterodehal. Then we definitely go back to two fields, because the field on the side of the parking lot disappears. We try to alleviate the pressure that this puts on training times by renting extra capacity. Discussions on this are in full swing. This is of course all in consultation with the trainers.
Last but not least to thank all volunteers very much and wish everyone a nice summer. Hopefully we will see each other at the ALV and otherwise see you in the new season!

Frank van Loon, chairman

FESTIVE ROTI TOURNAMENT
The KTC family tournament on Sunday April 16 was a great success! More than 140 enthusiastic participants, a top organization and volunteer team, delicious roti and as an extra surprise a visit from NBB board member Jitka van der Bruggen who came to present KTC’s Bea Lie-A-Tjam with the NBB Bondsspeld. You are eligible for this honorable National Badge if you (and we quote the NBB) have made a distinctive contribution to the sport of basketball and are (or have been) active nationally or internationally as a player, coach, director, referee or involved person and have been active for more than ten years are or were in the sport of basketball. KTC’s Bea was and is all that and more! As far as we are concerned, no one deserves this honorary title more than Bea! And given the large number of (former) basketball players who were present to congratulate Bea, we are not the only ones!
The Championship Ceremony of our VU18 team was also very festive! 100% profit, BAM! Proud of our girls and their trainers and coaches! Finally, KTC’s chef Stef made delicious roti!

SUMMER TRAINING
After Wednesday, April 26, the regular training sessions are over for this season, but the summer training sessions will start from Monday, May 1. For € 20,- you can participate in any training for your age group according to the schedule that will be circulated soon and will be on the website.
Want to joinsummer training? Then pay the Tikkie that is sent in the app groups, or send a message to our treasurer.

ONLY TEAM PLAYERS
Fanatic, serious and above all very close, those are the boys of the U16-1 team according to Stathis Chatziandreau and Marc Selhorst. Together they train and coach this team, which became winter champion in December. The second part, the results were less, but the game was not!
“We won almost every match in the 2nd division in the first half of the season,” said Stathis. “But since our promotion to the 3rd division, the opponents were a size too big. Sometimes literally, because our boys are still young. We sometimes lose with a few points, sometimes with more, but now we play much more seriously and fanatically than when it was so easy.” “That’s right!”, Marc adds. “This team is playing so well and sportingly. We have been training them since the U12 and you see them go through an enormous and positive development. This team has no ‘star players’. They are real team players and the great thing is that they will be next year want to continue and stay on the same team.”
Stathis: “They would rather form the MU18-2 together than a few guys go to the first and the team is split up. That’s great. We will continue to train and coach them next year. Then we will mainly work on our attack Our defense is solid as a house, and with a stronger attack those points will come again. Not that the boys have hung their heads this season, but winning is nice!”. “Yes, especially for Stathis and me”, laughs Marc. “the technical staff had more trouble with the loss than the players… Next year we’re going to rock again!”

INVITATION ALV
The annual General Meeting of Members is on Wednesday, June 7 at 8 p.m. in the canteen of the Tetterodehal. Everyone is welcome and we hope to see you. More information will follow, but put the KTC ALV in your agenda!

ARE YOU GOING TO LEAVE US?
If you can’t or don’t want to train and/or play at KTC after the summer, don’t forget to cancel your membership before May 1!
After this date, KTC is already obliged to pay a contribution to the NBB for all registered members. This means that we have no choice but to charge half a year’s contribution in the event of late cancellation (after 5/1/2023). You can cancel at our Member Administration  at ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Holiday tip for our youngest basketball players (aged 7 to 12): the Big Shots Mini Camp from 22 to 25 July at OG Haarlem. Have fun and become a better basketball player, that’s on the program during these days from 9.30 am to 4.30 pm. The coaches are players from the premier league and the organization is in the hands of the Big Shots Events Foundation. For more information and registration, go to www.big-shots.nl

NIEUWSBRIEF 1-2023

Februari 2023
(Scroll down for English)

Beste leden,
Er zijn veel positieve ontwikkelingen bij KTC. De sfeer zit er goed in. In deze nieuwsbrief lees je meer over de aankomende pubquiz, hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn, onze KTC ladies en hun coaches en het zeer geslaagde U10 toernooi. Daarnaast werken we momenteel aan een KTC breed opleidingsplan waarmee we de komende jaren hoge ogen willen gaan gooien. Ook daarover lees je hieronder meer. Veel leesplezier en fijne vakantie,
Frank van Loon, voorzitter

WE LOVE A GOOD PLAN
Het gaat goed met KTC als basketball-vereniging, met name bij de jeugdleden! Er zijn veel teams, veel spelers, veel enthousiaste en betrokken trainers en coaches, er worden grote stappen gezet in het speelniveau. Kortom; we gaan de basket wat hoger leggen om iedereen te laten profiteren van een goede, technische basis en meer mogelijkheden om te groeien en prestaties te blijven verbeteren. Basketbal met evenveel plezier als altijd en voor iedereen, maar met breder perspectief voor wie meer wil. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Trainings & Ontwikkelingsplan. Daarbij worden wij geholpen door een ervaren eredivisie coach. Met dit Technisch Plan als basis gaan we clinics organiseren voor de trainers en jeugdleden die onze trainingen (gaan) verzorgen. Zo worden we een sterkere familieclub en wie weet spelen we over een paar jaar landelijk! Go KTC!

SAVE THE DATE
Zaterdag 18 maart is er KTC PUBQUIZ van 20 tot 00 uur in de Kantine van de Tetterodehal. Geef je op als team van max. 5 personen of individueel (dan word je in een team gevoegd) door een appje te sturen naar Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Vol = vol!

VOORJAARSVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van vrijdag 24 februari t/m zondag 5 maart is er geen training.

JOIN THE TEAM
Zonder de vrijwillige hulp van spelers en ouders van spelers kan geen enkele sportvereniging bestaan. Op dit moment zijn zo’n 35 mensen betrokken bij het mogelijk maken van trainen en spelen. Dat is geweldig, maar er zijn altijd extra handen nodig. Van de feestcommissie tot coach, of zaaldienst… je hulp is meer dan welkom. Uren per week? Dat hoeft zeker niet! Al vanaf een uurtje per maand kan je iets voor je club betekenen. Hoe leuk en waardevol dit kan zijn lees je hieronder in een interview met jeugdtrainers Dirk en Alex!
Ook aansluiten bij vrijwilligers-team KTC? Meld je aan via secretariaat@ktcbasketball.nl

NIETS IS MOOIER DAN DIT 
KTC speler Dirk Duindam en Alex van der Wolk vormen samen de basis van de U12-trainingen en coachen daarnaast het team van hun eigen kind. Wat drijft hen om dit te doen? 
Dirk: “Sowieso is basketball de mooiste sport die er is en om dat over te kunnen brengen op deze kinderen vind ik geweldig. 
Alex: “We groeien met onze kinderen mee, want natuurlijk train je het liefst het team van je eigen kind, maar deze leeftijd is zo leuk. Het zijn leergierige sponsen en we zien letterlijk de ontwikkeling. Niet alleen in de sport, maar ook sociaal. Het plezier staat voorop, dat is ons uitgangspunt in elke training. Deze positieve filosofie van KTC sprak mij ook persoonlijk erg aan.”
Dirk: Maar naast het plezier willen we ook technisch goede basketballers opleiden. Via KTC volg ik de trainers opleiding BT3. Daar komt ook veel pedagogiek bij kijken. We zijn betrokken bij het Trainings & Ontwikkelingsplan en verheugen ons nu al op de clinics en de resultaten!”
Alex: “We hebben voor de U10 en U12 een mooi team van (hulp)coaches en trainers. We zitten allemaal in een drukke levensfase, maar vele handen maken licht werk. Met 1,5 uur per maand draag je al echt bij. Zoals de ouders die komen tafelen, geweldig. Als je de regels leert kennen, is wedstrijden kijken nog leuker.
Dirk: “En we hebben veel hulp van oudere jeugdspelers. Fantastisch! Maar je hoeft echt geen basketballer te zijn om vrijwilliger te worden. Probeer het! Het is geweldig leuk om je kind te zien sporten. En het is belangrijk om je steentje bij te dragen. Basketball is teamsport!’ 

PROEFTRAINEN? OP DE WACHTLIJST!
Dat de jeugdteams het zo goed doen heeft ook een nadeel… op dit moment is er een flinke wachtlijst voor kinderen die willen proeftrainen of inschrijven, vooral t/m de U14. We hopen iedereen de kans te geven om te basketballen en daarom vragen we nadrukkelijk om geen vrienden (van je kinderen) die geen lid zijn mee te nemen naar een training, ook niet voor een kennismaking. Het is goed bedoeld, maar niet eerlijk voor de geduldige wachters. Of er plek is voor proeftrainen bepaalt de trainer en opgeven voor de wachtlijst gaat via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Dankjewel!

KTC LADIES
Routiniers die terug zijn gekomen, nieuwe leden en jonge spelers vormen sinds dit seizoen ons nieuwe Damesteam. Samen met hun trainer/coach Bea Lie-A-Tjam en inval-coach Songkie Lie zijn ze hard aan het werk om hun vorm te vinden. Dat gaat niet vanzelf, want het team kent wel vier verschillende speelniveau’s, maar fanatisme en lol is er voldoende. Ook de U18 meiden vallen regelmatig in bij het team. En dat is precies hoe Bea het graag ziet!
Inval-coach Songkie is ook te spreken over het enthousiasme van de spelers. “Top dat er weer een damesteam is! KTC heeft een mooie historie in het vrouwenbasketball en ze maken de club compleet. Of het trainen van dames anders is dan heren? De communicatie gaat absoluut anders, haha. Maar dat gaat me goed af en ik help graag bij het maken van een hecht en sterk team!”

IS ER EEN EHBO’ER IN DE ZAAL?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig heeft KTC veel gediplomeerde EHBO’ers onder de leden. We vinden het fijn om te weten wie dat diploma heeft. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we misschien een beroep op je doen. Heb je een EHBO diploma? Laat het ons alsjeblieft even weten via secretariaat@ktcbasketball.nl Dankjewel!

U10 TOERNOOI
Op zaterdag 11 februari was het jaarlijkse KTC U10 Toernooi. Maar liefst 21 teams uit Noord-Holland kwamen naar de Tetterodehal voor 3 tegen 3 wedstrijden. Er werd fanatiek verdedigd, fel op de bal gezeten en mooi gescoord. Bovendien was er volop plezier en is er enorm veel gelachen. Een heerlijk sportief en gezellig toernooi voor deze jongste basketballertjes, voor wie het vaak de eerste wedstrijdervaring is. Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp en vooral onze U16 spelers, die de wedstrijden hebben begeleid en voor het eerst floten! 

EYES ON THE BALL 
Er zijn nieuwe wedstrijdballen aangeschaft. Duidelijk herkenbaar, want er staat ‘Game Ball’ op. Ze zijn dan ook alleen bedoeld voor de wedstrijden. Laten we zuinig zijn op deze ballen. Heb je fluit of tafeldienst? Hou de bal dan in de rust bij je en geef hem na de wedstrijd aan degene die zaaldienst heeft.  Zo hebben we allemaal altijd een goede bal!

NEWSLETTER 1-2023

Dear members,

There are many positive developments at KTC. The atmosphere is good. In this newsletter you can read more about the upcoming pub quiz, how much fun it is to be a volunteer, our KTC ladies and their coaches and the very successful U10 tournament. In addition, we are currently working on a KTC-wide training plan with which we want to score highly in the coming years. You can also read more about this here. Happy reading and happy holidays,
Frank van Loon, chairman

WE LOVE A GOOD PLAN
KTC is doing well as a basketball association, especially among the youth members! There are many teams, many players, many enthusiastic and committed trainers and coaches, and major steps are being taken in the level of play. In short; we’re going to raise the basket a bit to let everyone benefit from a good, technical base and more opportunities to grow and continue to improve performance. Basketball with as much fun as ever and for everyone, but with a broader perspective for those who want more. We are currently working on a Training & Development Plan. We are assisted by an experienced premier league coach. With this Technical Plan as a basis, we will organize clinics for the trainers and youth members who (will) provide our training sessions. This way we become a stronger family club and who knows, we will be playing nationwide in a few years! Go KTC!

SAVE THE DATE
Saturday 18 March there will be KTC PUBQUIZ from 8 to 00 pm in the Canteen of the Tetterodehal. Sign up as a team of max. 5 people or individually (then you will be added to a team) by sending an app to Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Full = full!

JOIN THE TEAM
No sports association can exist without the voluntary help of players and parents of players. At the moment about 35 people are involved in making training and playing possible. That’s great, but extra hands are always needed. From the party committee to coach, or room service… your help is more than welcome. Hours per week? You certainly don’t have to! You can do something for your club from just an hour a month. You can read how fun and valuable this can be below in an interview with youth trainers Dirk and Alex!
Also want to join volunteer team KTC? Sign up via secretariaat@ktcbasketball.nl

NOTHING IS MORE BEAUTIFUL THAN THIS
KTC player Dirk Duindam and Alex van der Wolk together form the basis of the U12 training sessions and also coach their own child’s team. What drives them to do this?
Dirk: “In any case, basketball is the most beautiful sport there is and I think it’s great to be able to convey that to these children.
Alex: “We grow with our children, because of course you prefer to train your own child’s team, but this age is so much fun. They are studious sponges and we literally see the development. Not only in sports, but also socially The fun comes first, that is our starting point in every training. This positive philosophy of KTC also appealed to me personally.”
Dirk: But besides having fun, we also want to train technically good basketball players. Via KTC I follow the trainers training BT3. There is also a lot of pedagogy involved. We are involved in the Training & Development Plan and are already looking forward to the clinics and the results!”
Alex: “We have a great team of (auxiliary) coaches and trainers for the U10 and U12. We are all in a busy phase of life, but many hands make light work. With 1.5 hours a month you really contribute. the parents who come to the table, great When you learn the rules, watching matches is even more fun.
Dirk: “And we have a lot of help from older youth players. Fantastic! But you really don’t have to be a basketball player to become a volunteer. Try it! It’s great fun to see your child playing sports. And it’s important to do your part wear. Basketball is a team sport!’

TRIAL TRAINING? ON THE WAITING LIST!
The fact that the youth teams are doing so well also has a disadvantage… at the moment there is a large waiting list for children who want to test train or register, especially up to and including the U14. We hope to give everyone the opportunity to play basketball and that is why we strongly ask not to bring friends (of your children) who are not members to a training, not even for an introduction. It’s well-meaning, but it’s not fair to the patient watchmen. Whether there is room for trial training is determined by the trainer and registration for the waiting list goes via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Thank you!

KTC LADIES
Yes, that’s what they call themselves! Returning veterans, new members and young players form our new Women’s team this season. Together with their trainer/coach Bea Lie-A-Tjam and substitute coach Songkie Lie, they are working hard to find their form. That does not happen automatically, because the team has four different levels of play, but there is enough fanaticism and fun. The U18 girls also regularly join the team. And that’s exactly how Bea likes it!
Substitute coach Songkie is also pleased with the enthusiasm of the players. “Great that there is a women’s team again! KTC has a great history in women’s basketball and they complete the club. Whether the training of women is different from men’s? happy to help make a close and strong team!”

IS THERE A FIRST AIDER IN THE ROOM?
Accidents happen. Fortunately, KTC has many qualified first aiders among its members. We like to know who has that diploma. If necessary, we may be able to call on you. Do you have a first aid certificate? Please let us know at secretariaat@ktcbasketball.nl Thank you!

U10 TOURNAMENT
On Saturday, February 11, the annual KTC U10 Tournament was held. No less than 21 teams from North Holland came to the Tetterodehal for 3 against 3 matches. They defended fanatically, sat fiercely on the ball and scored nicely. Moreover, there was plenty of fun and lots of laughter. A wonderfully sporty and fun tournament for these youngest basketball players, for whom it is often their first competition experience. Thanks to all volunteers for the help and especially our U16 players, who accompanied the games and whistled for the first time!

EYES ON THE BALL
New match balls have been purchased. Clearly recognizable, because it says ‘Game Ball’. They are therefore only intended for competitions. Let’s be careful with these balls. Do you have whistle or table service? Then keep the ball with you during half time and give it to the person who has hall duty after the game. That way we all always have a good ball!

Nieuwsbrief dec 2022


Beste leden,
Het eerste deel van dit basketbal-seizoen zit er alweer op. We kijken terug op leuke en spannende wedstrijden. Mooie overwinningen, hier en daar een pijnlijke nederlaag, want dat hoort er ook bij, en twee winter-kampioenen!
Ons opleidingsprogramma voor scheidsrechters is weer opgestart en dat werpt al vruchten af; de eerste nieuwe diploma’s zijn binnen! Ook zijn we gestart met het zoeken naar subsidies en sponsoring. Met succes! In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
Alvast een fijne Kerst en tot in het nieuwe jaar! 
Frank van Loon, voorzitter

KAMPIOENEN
De eerste helft van de jeugd-competitie is gespeeld en dat heeft bij KTC twee ongeslagen Winterkampioenen opgeleverd! “Het was een goede eerste helft voor onze jeugdteams, zowel voor de beginners als de meer gevorderden”, aldus Jeugdcoördinator Jan Maarten Boissevain. “De jongens van U14-1 hebben geweldig gespeeld (met veel monsterscores) en zijn verdiend Kampioen! Ook de meiden van VU18-1 knalden ongeslagen naar de toppositie in hun competitie en promoveren na de winterstop naar de A-klasse. Gefeliciteerd Kampioenen, trainers en coaches! En alle teams: op naar het nieuwe seizoen!” 

LIVING LEGEND
Dit jaar is ‘onze’ Bea Lie-A-Tjam door de NBB uitgeroepen en geëerd als ‘Local Living Legend’. Een zeer verdiende eretitel voor deze grote kleine vrouw, die zoveel betekent voor (jeugd)basketball. KTC zou niet zonder haar kunnen (en Bea gelukkig niet zonder KTC)! Wij zijn trots!

IEDEREEN WELKOM
KTC staat bekend om een goede en sportieve sfeer in de hal. Dat willen we graag zo houden en zichtbaar uitdragen door onze ‘huisregels’ te plaatsen op banners. Drie van deze banners zetten we neer op wedstrijddagen. Interesse om dit positieve project te sponsoren? Dat kan, met of zonder je bedrijfslogo! Meer informatie over de mogelijkheden krijg je van Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl 
Voor de Sponsorcommissie zoeken we enthousiaste mensen met goede ideeën om KTC vooruit te helpen, zowel via sponsoring als subsidies. We zijn al gestart en hebben onlangs een bedrag van 250 euro mogen ontvangen van Meerlandenfonds! We denken dat er meer mogelijk moet zijn. Is de Sponsorcommissie echt iets voor jou? Meld je aan!

BAM! 857,76 Euro is de geweldige opbrengst van de Grote Clubactie 2022!
De jeugdteams hebben duidelijk hun best gedaan zoveel mogelijk loten te verkopen en we gebruiken dit extra geld om onze jeugdleden elkaar ook naast het veld beter te leren kennen. Hoe? Door ze na hun thuiswedstrijd een gratis ijsje te geven in de kantine. Even napraten en misschien nog even kijken naar de wedstrijd van een ander team… Kleine contactmomenten die van grote waarde kunnen zijn.
(De wedstrijd-ijsjes zijn voor jeugdleden t/m U18 en zolang het budget strekt)
Loten gekocht? Vergeet niet de uitslag te checken op de officiële site

GEZOCHT
We zijn op zoek naar vrolijke types die het leuk vinden om feestelijke activiteiten te bedenken en uit te voeren bij KTC. Wil jij deel uitmaken van de Feestcommissie? Stuur dan een berichtje naar Robin Vreugdenhil. 

Het is helaas niet altijd feest; tijdens het basketballen kan er weleens een ongeluk(je) gebeuren. Ben je lid van KTC en in het bezit van een EHBO-diploma, dan willen we dat graag weten. Wellicht kunnen we gebruik maken van je kennis of mogen we een beroep op je doen als het nodig is. Ben je EHBO’er, laat het weten aan Hiske van Kamperdijk. Dankjewel!

TRAINING TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van 23-12 t/m 9-1 is er geen training, met uitzondering van donderdag 29 december en donderdag 5 januari. Dan kan er getraind worden volgens dit schema:
17.30 tot 18.30 uur: U10 en U12
18.30 tot 20.00 uur: U14 t/m U18
20.00 tot 21.30 uur: Senioren
We weten niet of er trainers aanwezig zullen zijn, dus voor de jongste leden is wellicht (ouderlijk) toezicht nodig.

IN VERTROUWEN
KTC Heeft een eigen vertrouwenspersoon. Die je kan aanspreken met vragen, kwesties of een klacht over iemand binnen de club. Wat je bespreekt is vertrouwelijk en je blijft anoniem. De afgelopen jaren was Anouk Peters onze vertrouwenspersoon. Haar taak is overgenomen door Madeleine Groetelaars. Bedankt Anouk, voor al je goede zorgen voor KTC’ers!

“Hallo, mijn naam is Madeleine Groetelaars (45 jaar), moeder van Caspar (U18) en Juliette (U14). Ik ben gespecialiseerd verpleegkundige longgeneeskunde en werk in het Spaarne Gasthuis en vanaf nu ook beschikbaar als vertrouwenspersoon binnen KTC. Dus zit je ergens mee of heb je op een andere manier hulp of advies nodig? Bel, mail of app me, en uiteraard blijft alles wat we bespreken tussen ons. Je vindt mijn gegevens hier op de KTC site.”

BIJBAAN IN DE TETTERODEHAL
De eigenaren van de Tetterodehal zijn dringend op zoek naar medewerkers.
Zaterdagochtend (de komende maanden): schoonmakers voor de hal, voorafgaand aan onze competitie. Dat is totaal ongeveer 2 uur werk voor twee personen (of 4 uur alleen). Misschien leuk zakcentje voor een paar jeugdleden? Best gezellig en het is ook eens goed voor de club.
Daarnaast zoeken ze permanente invulling voor dagdiensten (8.00-16.00 uur, op vrijdag en zaterdag) of in de avond (16.00-23.00 uur, op maandag, dinsdag en zaterdagavond). Werkzaamheden zijn algemeen horeca en schoonmaak/beheer. Denk aan koffie schenken, bier tappen, sleutels uitdelen, pleisters plakken, etc. en lichte schoonmaak werkzaamheden gedurende de diensten. Je kunt ook één vaste dag/avond pakken natuurlijk.
 Mocht je interesse hebben dan kun je contact opnemen met bas@tetterodesportcomplex.nl

Tot slot: er zijn de laatste maanden veel ballen verdwenen uit de hal. Een goede basketbal is kostbaar en deze steeds aanvullen kost ons als club gewoon te veel geld! We gaan strenger toezien op het gebruik op wedstrijd dagen en mocht jij – of je teamgenoot – per ongeluk een keer een bal hebben meegenomen, breng hem alsjeblieft terug! Voor nu stellen wij daar dan geen vragen over. Dankjewel!


NEWSLETTER DEC 2022

Dear members,
The first part of this basketball season is already over. We look back on fun and exciting competitions. Nice victories, a painful defeat here and there, because that is also part of it, and two winter champions! Our referee training program has started again and it is already bearing fruit; the first new diplomas have arrived! We have also started looking for subsidies and sponsorship. Successfully! You can read more about it in this newsletter.
Have a nice Christmas and see you in the new year!
Frank van Loon, chairman

CHAMPIONS
The first half of the youth competition has been played and that has resulted in two undefeated Winter champions at KTC! “It was a good first half for our youth teams, both for the beginners and the more advanced,” said Youth Coordinator Jan Maarten Boissevain. “The boys of U14-1 played great (with many monster scores) and are deserved champions! The girls of VU18-1 also shot undefeated to the top position in their competition and are promoted to the A-class after the winter break. Congratulations Champions, trainers and coaches! And all teams: on to the new season!”

LIVING LEGEND
This year ‘our’ Bea Lie-A-Tjam has been proclaimed and honored by the NBB as ‘Local Living Legend’. A very deserved honorary title for this great little woman, who means so much to (youth) basketball. KTC couldn’t do without her (and luckily not Bea without KTC)! We are proud!

EVERYONE IS WELCOME
KTC is known for a good and sporty atmosphere in the hall. We would like to keep it that way and visibly propagate it by placing our ‘house rules’ on banners. We put up three of these banners on match days. Interested in sponsoring this positive project? You can, with or without your company logo! You will receive more information about the possibilities from Robin via sponsorcommissie@ktcbasketball.nl
For the Sponsor Committee we are looking for enthusiastic people with good ideas to help KTC move forward, both through sponsorship and subsidies. We have already started and recently received an amount of 250 euros from Meerlandenfonds! We think that more should be possible. Is the Sponsor Committee really something for you? Sign In!

BAM! 857.76 Euros is the great proceeds of the Big Club promotion 2022!
The youth teams have clearly done their best to sell as many raffle tickets as possible and we use this extra money to get to know our youth members better off the field. How? By giving them a free ice cream in the cafeteria after their home game. Let’s chat and maybe watch another team’s game… Small contact moments that can be of great value.
(The competition ice creams are for youth up to and including U18 and as long as the budget lasts)
Bought lottery tickets? Don’t forget to check the results on the official site

SOUGHT
We are looking for cheerful types who like to think up and carry out festive activities at KTC. Do you want to be part of the Party Committee? Send a message to Robin Vreugdenhil.
Unfortunately, it’s not always a party; Accidents can happen while playing basketball. If you are a member of KTC and in possession of a first aid diploma, we would like to know. Perhaps we can use your knowledge or we can call on you if necessary. If you are a first aid worker, let Hiske van Kamperdijk know. Thank you!

TRAINING DURING THE HOLIDAYS
During the school holidays from 23-12 to 9-1 there is no training, with the exception of Thursday 29 December and Thursday 5 January. Then you can train according to this schedule:
5.30 pm to 6.30 pm: U10 and U12
6.30 pm to 8 pm: U14 to U18
8:00 p.m. to 9:30 p.m.: Seniors
We don’t know if trainers will be present, so (parental) supervision may be required for the youngest members.

STRICTLY CONFIDENTIAL
KTC has its own confidential adviser. Who you can address with questions, concerns or a complaint about someone within the club. What you discuss is confidential and you will remain anonymous. In recent years, Anouk Peters has been our confidant. Her task has been taken over by Madeleine Groetelaars. Thank you Anouk, for all your good care for KTC’ers!
“Hello, my name is Madeleine Groetelaars (45 years old), mother of Caspar (U18) and Juliette (U14). I am a specialized pulmonary medicine nurse and work in the Spaarne Gasthuis and from now on also available as a confidential adviser within KTC. So are you somewhere or do you need help or advice in any other way? Call, email or app me, and of course everything we discuss remains between us. You can find my details here on the website.”

SIDE JOB IN THE TETTERODE HALL
The owners of the Tetterodehal are urgently looking for employees.
Saturday morning (for the next few months): cleaners for the hall, ahead of our competition. That’s a total of about 2 hours of work for two people (or 4 hours alone). Maybe nice pocket money for a few youth members? Pretty fun and it’s also good for the club.
In addition, they are looking for permanent staff for day shifts (8 a.m.-4 p.m., on Fridays and Saturdays) or in the evenings (4 p.m.-11 p.m., on Mondays, Tuesdays and Saturdays). Activities are general catering and cleaning / management. Think of serving coffee, tapping beer, handing out keys, sticking plasters, etc. and light cleaning during services. You can also take one fixed day / evening of course.
If you are interested, please contact bas@tetterodesportcomplex.nl

Finally: many balls have disappeared from the hall in recent months. A good basketball is precious and always replenishing it costs us as a club just too much money! We will enforce stricter use on match days and if you – or your teammate – have accidentally brought a ball, please bring it back! For now, we will not ask any questions about that. Thank you!