Alle berichten van KTC Bestuur

KTC NIEUWSBRIEF  23-24 Nr. 1

(Scroll down for English)

Beste leden,
Hopelijk heeft iedereen een mooie zomer gehad en kijken jullie, net als wij, uit naar het nieuwe basketbal seizoen. Vlak voor de zomer hadden wij de jaarlijkse ALV en daar hebben penningmeester Lindy van Kats en secretaris Hiske van Kamperdijk hun functie overgedragen aan twee nieuwe bestuursleden. Lindy heeft de afgelopen jaren geweldig werk verricht voor KTC, waarvoor wij haar niet genoeg kunnen bedanken! Hiske had graag nog langer bij KTC willen blijven, maar is met haar gezin verhuisd naar Zutphen. Beiden nogmaals enorm bedankt! Benieuwd wie de nieuwe bestuursleden zijn? Je leest het in deze Nieuwsbrief. Verder lees je alles over onze nieuwe trainingslocatie en het komende seizoen. De eerste wedstrijddag maken we extra feestelijk met een ‘KTC Kick-off borrel’. We hopen je te zien! 
Frank van Loon, voorzitter

LET’S GO
Op maandag 4 september start het nieuwe seizoen! De eerste twee weken wordt er alleen getraind. Zaterdag 16 september is de eerste wedstrijddag van onze competitie 23-24! Verderop in de Nieuwsbrief lees je meer over de wedstrijdschema’s. 

KTC KICK-OFF BORREL
Zaterdag 16 september (de eerste wedstrijddag) is er een seizoen Kick-Off borrel in de Tetterodehal kantine vanaf 20 uur. Een drankje is voor eigen rekening, KTC zorgt voor de snacks en hapjes! Graag tot dan!

TRAINING
Het trainingsschema voor het komende seizoen staat op de website. Nieuw is onze locatie InHolland. Deze moderne sportzaal (met splinternieuwe vloer) gebruiken wij op de maandag voor spelers vanaf U18, omdat de Tetterodehal vanaf dit seizoen geen drie maar twee basketbalvelden heeft. Tijdens de zomervakantie is de hal verkleind, om plaats te kunnen bieden aan alle activiteiten die er in het Tetterode sportcomplex plaatsvinden. Tegenover deze vermindering van velden staan ruimere speel- en trainingstijden voor KTC. En met de zeer goed bereikbare extra locatie kunnen alle teams goed uit de voeten.
Het adres van de InHolland locatie is Blijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem. De sporthal bevindt zich in een aparte ruimte naast het grote schoolgebouw, aan de kant van station Overveen.

OUDERBIJEENKOMST
Voor ouders (verzorgers of begeleiders) van de U12 en U14 spelers hebben wij de Ouderbijeenkomst op woensdag 6 (U12) en donderdag 7 september (U14) van 17.30 tot 18.45 uur. Het is de bedoeling dat op deze dagen per kind één ouder meekomt naar de training, op de dag en het tijdstip van de training van uw kind. Graag tot dan!

BASKETBALL.NL
De nieuwe wedstrijd schema’s vind je in Basketball.nl, de handige en gratis app van Sportlink en de Nederlandse Basketbal Bond. Wist je dat het voor wedstrijdspelers verplicht is om een duidelijke, recente foto van jezelf in de app te plaatsen bij je profiel? De club krijgt zelfs een boete als deze ontbreekt! Je foto kan je tot 25 september zelf aanpassen, net als je overige persoonlijke gegevens en je privacy-level. Mag iedereen je gegevens zien? Prima! Houd je deze gegevens (van je kind) liever afgeschermd? Ook goed. Wat je ook kiest, de scheidsrechters en de coach van je team hebben altijd inzicht, omdat ze de gegevens gebruiken voor de teamindeling en/of de wedstrijd-gegevens.  
Sportlink gebruik je ook bij het tafelen van wedstrijden op de KTC tablets. Een handige instructievideo  vind je op de KTC site. 
Voor meer informatie over je persoonlijke gebruik van de app ga je naar deze website.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het KTC bestuur bestaat uit zeven mensen en twee daarvan zijn net begonnen in hun vrijwillige functie als Bestuurslid: Bima Malabonga als Penningmeester en Hadewich Richter als Secretaris.
Bima is Zwitsers en voor zijn werk naar Nederland verhuisd. Hij basketbalt al sinds zijn jeugd en versterkt nu ons Heren 1 team. Bima werkt in de Financiële wereld en de functie als penningmeester is hem daarmee zeker toevertrouwd.
Hadewich heeft een zoon die basketbalt bij KTC in de U12 en werkt als projectmanager in de evenementenbranche, waar zij besturen ondersteunt bij het structureren van processen. Daarnaast is Hadewich docent bij InHolland Haarlem (studie Creative Business). Zij houdt ervan als zaken goed lopen en dat maakt haar tot de juiste persoon voor ons secretariaat. Welkom Hadewich en Bima!

JOIN THE CREW
Zonder vrijwilligers geen KTC Basketball! Wil je (af en toe) een wedstrijd fluiten, dan help je ons enorm. Meld je aan via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl
Ook jeugdleden vanaf 15 jaar kunnen al helpen met de training! Het is een superleuke ervaring, fijn voor de vereniging én je inspanningen worden beloond met een exclusief KTC STAFF shirt! Aanmelden kan via jeugd@ktcbestuur.nl

LET’S TALK ABOUT THE MONEY
Onze kosten stijgen flink. Gelukkig zijn er steeds meer potjes voor subsidies en giften. Ook neemt de populariteit van basketbal toe en dat maakt het voor bedrijven interessant om te sponsoren! KTC zou enorm geholpen zijn met een of twee personen die op zoek gaan naar extra inkomsten naast de contributie. No worries: je bepaalt zelf hoeveel tijd je hierin steekt en wanneer. Heb je interesse of ideeën? Neem dan contact op met Frank van Loon via voorzitter@ktcbestuur.nl

SAVE THE DATE
Hou de agenda leeg voor het KTC WINTERTOERNOOI op zondag 10 december van 12 tot 18 uur!


NEWSLETTER
 
Dear members,
Hopefully everyone had a nice summer and you, like us, are looking forward to the new basketball season. Just before the summer we had the annual ALV and treasurer Lindy van Kats and secretary Hiske van Kamperdijk handed over their position to two new board members. Lindy has done an amazing job for KTC over the years, for which we can’t thank her enough! Hiske would have liked to stay longer at KTC, but moved to Zutphen with her family. Thanks again to both of you! Curious who the new board members are? You can read it in this Newsletter. You can also read all about our new training location and the upcoming season. We will make the first competition day extra festive with a ‘KTC Kick-off borrel’. We hope to see you!
Frank van Loon, chairman

KTC KICK-OFF BORREL
Saturday 16 September (the first day of competition) there will be a season Kick-Off drink in the Tetterodehal canteen from 8 pm. A drink is for your own account, KTC provides the snack and snacks! See you then!

TRAINING
The training schedule for the coming season is on the website. Our location InHolland is new. We use this modern sports hall (with brand new floor) on Mondays for players from U18, because from this season the Tetterodehal will have two basketball courts instead of three. During the summer holidays, the hall was reduced in size to accommodate all the activities that take place in the Tetterode sports complex. In contrast to this reduction in fields, there are longer playing and training times for KTC. And with the very easily accessible extra location, all teams can work well.
The address of the InHolland location is Blijdorplaan 15, 2015 CE Haarlem. The sports hall is located in a separate room next to the large school building, on the side of Overveen station.

PARENT MEETING
For parents (guardians or supervisors) of the U12 and U14 players we have the Parent Meeting on Wednesday 6 (U12) and Thursday 7 September (U14) from 5.30 pm to 6.45 pm. On these days, one parent per child is intended to come to the training, on the day and time of your child’s training. See you then!

BASKETBALL.NL
The new match schedules can be found in Basketball.nl, the handy and free app from Sportlink and the Dutch Basketball Association. Did you know that it is mandatory for competitive players to post a clear, recent photo of yourself in the app with your profile? The club will even be fined if it is missing! You can adjust your photo yourself until September 25, just like your other personal details and your privacy level. Can everyone see your data? Fine! Would you rather keep this information (of your child) protected? Also ofine. Whichever you choose, the referees and coach of your team always have insight, because they use the data for team allocation and/or match data.
You can also use Sportlink to table matches on the KTC tablets. You can also find this handy instruction video on the KTC site.
For more information about your personal use of the app, please visit this (Dutch) website.

NEW BOARD MEMBERS
The KTC Board consists of seven people and two of them have just started their voluntary role as Board members: Bima Malabonga as Treasurer and Hadewich Richter as Secretary.
Bima is Swiss and moved to the Netherlands for his work. He has been playing basketball since childhood and is now strengthening our Men’s 1 team. Bima works in the financial world and the position of treasurer is certainly entrusted to him.
Hadewich has a son who plays basketball at KTC in the U12 and works as a project manager in the events industry, where she supports boards in structuring processes. In addition, Hadewich is a lecturer at InHolland Haarlem (study Creative Business). She likes things to run smoothly and that makes her the right person for our secretariat. Welcome Hadewich and Bima!

JOIN THE CREW
No KTC Basketball without volunteers! If you want to whistle a match (occasionally), you help us a lot. Sign up viawedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl
Youth members from 15 years old can also help with the training! It’s a super fun experience, great for the association and your efforts will be rewarded with an exclusive KTC STAFF shirt! You can register via jeugd@ktcbasketball.nl

LET’S TALK ABOUT THE MONEY
Our costs are rising sharply. Fortunately, there are more and more jars for subsidies and gifts. The popularity of basketball is also increasing and that makes it interesting for companies to sponsor! KTC would be greatly helped with one or two people looking for extra income in addition to the membership fee. No worries: you decide how much time you put into this and when. Are you interested or have ideas? Please contact Frank van Loon via voorzitter@ktcbasketball.nl

SAVE THE DATE
Keep the agenda clear for the KTC WINTER TOURNAMENT on Sunday 10 December from 12 to 6 pm!

Nieuwsbrief 2-2023

April 2023 – scroll down for English

Beste leden,
We hebben er een prachtig seizoen op zitten. De U18 dames werden kampioen en U14-1 speelt op 6 mei een beslissende wedstrijd op neutraal terrein met bondsscheidsrechters. Dat belooft een spannende game te worden! Het jaar is feestelijk afgesloten met het best bezochte KTC familietoernooi ooit. Eén groot feest met een groots moment voor Bea! Wat een geweldenaar hebben we toch in ons midden. Ik denk dat ik voor iedereen spreek als ik haar nog eens enorm bedank voor alle energie en goede ideeën die ze ons al jaren geeft en hopelijk nog lang blijft geven! 
Over een maand gaat de schep de grond in bij onze geliefde Tetterodehal. Dan gaan we definitief terug naar twee velden, omdat het veld aan de kant van de parkeerplaats verdwijnt. De druk die dat legt op trainingstijden proberen we te verzachten door extra capaciteit bij te huren. Daarover zijn de gesprekken in volle gang. Dit gaat uiteraard allemaal in overleg met de trainers. 
Rest mij om alle vrijwilligers enorm te bedanken en iedereen een mooie zomer te wensen. Hopelijk zien we elkaar op de ALV en anders tot in het nieuwe seizoen!

Frank van Loon, voorzitter

FEESTELIJK ROTI TOERNOOI
Het KTC familietoernooi op zondag 16 april was een groot succes! Ruim 140 enthousiaste deelnemers, een top organisatie en vrijwilligersteam, heerlijke roti en als extra verrassing een bezoek van NBB bestuurslid Jitka van der Bruggen die KTC’s Bea Lie-A-Tjam de NBB Bondsspeld kwam overhandigen. Voor deze eervolle Bondsspeld kom je in aanmerking als je (en wij citeren de NBB) een onderscheidende bijdrage hebt geleverd aan de basketbalsport en nationaal of internationaal actief bent (geweest) als speler, coach, bestuurder, scheidrechter of betrokkene en meer dan tien jaar actief bent of was in de basketbalsport. KTC’s Bea was en is dat allemaal en nog veel meer! Wat ons betreft verdient niemand deze eretitel meer dan Bea! En gezien het grote aantal (oud) basketballers dat aanwezig was om Bea te feliciteren zijn we niet de enigen!
Ook heel feestelijk was de Kampioens-huldiging van ons VU18-team! 100% winst, BAM! Trots op onze meiden en hun trainers en coaches! Tot slot maakte KTC’s chefkok Stef heerlijke roti! 

ZOMERTRAINING
Na woensdag 26 april zijn de gewone trainingen afgelopen voor dit seizoen, maar vanaf maandag 1 mei starten de zomertrainingen. Voor € 20,- kun je meedoen aan elke training voor jouw leeftijdsgroep volgens het schema dat binnenkort wordt rondgestuurd en op de website komt.
Lekker meetrainen? Betaal dan het tikkie dat in de appgroepen wordt gestuurd, of stuur een bericht aan onze penningmeester.

ALLEEN MAAR TEAMPLAYERS
Fanatiek, serieus en vooral heel hecht, dat zijn de jongens van het U16-1 team volgens Stathis Chatziandreau en Marc Selhorst. Samen trainen en coachen ze dit team, dat in december nog winterkampioen werd. Het tweede deel waren de resultaten minder, maar het spel niet!
“De eerste seizoenshelft wonnen we in de 2e klasse bijna elke wedstrijd”, aldus Stathis. “Maar sinds onze promotie naar de 3e klasse waren de tegenstanders een maatje te groot. Soms letterlijk, want onze jongens zijn nog jong. We verliezen soms met een paar puntjes, soms met meer, maar er wordt nu wel veel serieuzer en fanatieker gespeeld dan toen het zo makkelijk ging.” “Klopt helemaal!”, vult Marc aan. “Dit team is zo lekker en sportief aan het spelen. We trainen ze al vanaf de U12 en je ziet ze een enorme en positieve ontwikkeling doormaken. Dit team kent geen ‘sterspelers’. Het zijn echte teamplayers en het mooie is dat ze volgend jaar ook allemaal door willen en in hetzelfde team willen blijven.”
Stathis: “Ze vormen liever samen de MU18-2, dan dat er een paar jongens naar het eerste gaan en het team wordt opgesplitst. Dat is mooi. Wij blijven ze volgend jaar ook trainen en coachen. Dan gaan we vooral werken aan onze aanval. Onze defense staat als een huis, en met een sterkere aanval gaan die punten ook weer komen. Niet dat de jongens dit seizoen hun koppie hebben laten hangen, maar winst is fijn!”. “Ja, vooral voor Stathis en mij”, lacht Marc. “de technische staf had meer moeite met het verlies dan de spelers… Volgend jaar gaan we weer knallen!” 

UITNODIGING ALV
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is op woensdag 7 juni om 20.00 uur in de kantine van de Tetterodehal. Iedereen is welkom en we hopen je te zien, Meer informatie volgt, maar zet de KTC ALV alvast in je agenda!

GA JE ONS VERLATEN?
Kan of wil je na de zomer niet meer trainen en/of spelen bij KTC, vergeet dan niet om voor 1 mei je lidmaatschap op te zeggen!
Na deze datum is KTC al verplicht om voor alle ingeschreven leden bondscontributie af te dragen aan de NBB. Dit betekent dat wij niet anders kunnen dan een halfjaar contributie in rekening te brengen bij een te late opzegging (na 1-5-2023). Opzeggen kan bij onze Ledenadministratie op ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Vakantietip voor onze jongste basketballers (van 7 tot 12 jaar): het Big Shots Mini Camp van 22 t/m 25 juli bij OG Haarlem. Veel plezier hebben en een betere basketballer worden, dat staat op het programma tijdens deze dagen van 9.30 tot 16.30 uur. De coaches zijn spelers uit de eredivisie en de organisatie is in handen van Stichting Big Shots Events. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.big-shots.nl

NEWSLETTER

Dear members,
We’ve had a wonderful season. The U18 ladies became champions and U14-1 will play a decisive match on May 6 on neutral ground with national referees. That promises to be an exciting game! The year ended festively with the best-attended KTC family tournament ever. One big party with a big moment for Bea! What a tyrant we have in our midst. I think I speak for everyone when I thank her once again for all the energy and good ideas she has been giving us for years and hopefully will continue to give us for a long time to come!
In a month the shovel will go into the ground at our beloved Tetterodehal. Then we definitely go back to two fields, because the field on the side of the parking lot disappears. We try to alleviate the pressure that this puts on training times by renting extra capacity. Discussions on this are in full swing. This is of course all in consultation with the trainers.
Last but not least to thank all volunteers very much and wish everyone a nice summer. Hopefully we will see each other at the ALV and otherwise see you in the new season!

Frank van Loon, chairman

FESTIVE ROTI TOURNAMENT
The KTC family tournament on Sunday April 16 was a great success! More than 140 enthusiastic participants, a top organization and volunteer team, delicious roti and as an extra surprise a visit from NBB board member Jitka van der Bruggen who came to present KTC’s Bea Lie-A-Tjam with the NBB Bondsspeld. You are eligible for this honorable National Badge if you (and we quote the NBB) have made a distinctive contribution to the sport of basketball and are (or have been) active nationally or internationally as a player, coach, director, referee or involved person and have been active for more than ten years are or were in the sport of basketball. KTC’s Bea was and is all that and more! As far as we are concerned, no one deserves this honorary title more than Bea! And given the large number of (former) basketball players who were present to congratulate Bea, we are not the only ones!
The Championship Ceremony of our VU18 team was also very festive! 100% profit, BAM! Proud of our girls and their trainers and coaches! Finally, KTC’s chef Stef made delicious roti!

SUMMER TRAINING
After Wednesday, April 26, the regular training sessions are over for this season, but the summer training sessions will start from Monday, May 1. For € 20,- you can participate in any training for your age group according to the schedule that will be circulated soon and will be on the website.
Want to joinsummer training? Then pay the Tikkie that is sent in the app groups, or send a message to our treasurer.

ONLY TEAM PLAYERS
Fanatic, serious and above all very close, those are the boys of the U16-1 team according to Stathis Chatziandreau and Marc Selhorst. Together they train and coach this team, which became winter champion in December. The second part, the results were less, but the game was not!
“We won almost every match in the 2nd division in the first half of the season,” said Stathis. “But since our promotion to the 3rd division, the opponents were a size too big. Sometimes literally, because our boys are still young. We sometimes lose with a few points, sometimes with more, but now we play much more seriously and fanatically than when it was so easy.” “That’s right!”, Marc adds. “This team is playing so well and sportingly. We have been training them since the U12 and you see them go through an enormous and positive development. This team has no ‘star players’. They are real team players and the great thing is that they will be next year want to continue and stay on the same team.”
Stathis: “They would rather form the MU18-2 together than a few guys go to the first and the team is split up. That’s great. We will continue to train and coach them next year. Then we will mainly work on our attack Our defense is solid as a house, and with a stronger attack those points will come again. Not that the boys have hung their heads this season, but winning is nice!”. “Yes, especially for Stathis and me”, laughs Marc. “the technical staff had more trouble with the loss than the players… Next year we’re going to rock again!”

INVITATION ALV
The annual General Meeting of Members is on Wednesday, June 7 at 8 p.m. in the canteen of the Tetterodehal. Everyone is welcome and we hope to see you. More information will follow, but put the KTC ALV in your agenda!

ARE YOU GOING TO LEAVE US?
If you can’t or don’t want to train and/or play at KTC after the summer, don’t forget to cancel your membership before May 1!
After this date, KTC is already obliged to pay a contribution to the NBB for all registered members. This means that we have no choice but to charge half a year’s contribution in the event of late cancellation (after 5/1/2023). You can cancel at our Member Administration  at ledenadministratie@ktcbasketball.nl

BIG SHOTS MINI CAMP
Holiday tip for our youngest basketball players (aged 7 to 12): the Big Shots Mini Camp from 22 to 25 July at OG Haarlem. Have fun and become a better basketball player, that’s on the program during these days from 9.30 am to 4.30 pm. The coaches are players from the premier league and the organization is in the hands of the Big Shots Events Foundation. For more information and registration, go to www.big-shots.nl

NIEUWSBRIEF 1-2023

Februari 2023
(Scroll down for English)

Beste leden,
Er zijn veel positieve ontwikkelingen bij KTC. De sfeer zit er goed in. In deze nieuwsbrief lees je meer over de aankomende pubquiz, hoe leuk het is om vrijwilliger te zijn, onze KTC ladies en hun coaches en het zeer geslaagde U10 toernooi. Daarnaast werken we momenteel aan een KTC breed opleidingsplan waarmee we de komende jaren hoge ogen willen gaan gooien. Ook daarover lees je hieronder meer. Veel leesplezier en fijne vakantie,
Frank van Loon, voorzitter

WE LOVE A GOOD PLAN
Het gaat goed met KTC als basketball-vereniging, met name bij de jeugdleden! Er zijn veel teams, veel spelers, veel enthousiaste en betrokken trainers en coaches, er worden grote stappen gezet in het speelniveau. Kortom; we gaan de basket wat hoger leggen om iedereen te laten profiteren van een goede, technische basis en meer mogelijkheden om te groeien en prestaties te blijven verbeteren. Basketbal met evenveel plezier als altijd en voor iedereen, maar met breder perspectief voor wie meer wil. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Trainings & Ontwikkelingsplan. Daarbij worden wij geholpen door een ervaren eredivisie coach. Met dit Technisch Plan als basis gaan we clinics organiseren voor de trainers en jeugdleden die onze trainingen (gaan) verzorgen. Zo worden we een sterkere familieclub en wie weet spelen we over een paar jaar landelijk! Go KTC!

SAVE THE DATE
Zaterdag 18 maart is er KTC PUBQUIZ van 20 tot 00 uur in de Kantine van de Tetterodehal. Geef je op als team van max. 5 personen of individueel (dan word je in een team gevoegd) door een appje te sturen naar Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Vol = vol!

VOORJAARSVAKANTIE
Tijdens de schoolvakantie van vrijdag 24 februari t/m zondag 5 maart is er geen training.

JOIN THE TEAM
Zonder de vrijwillige hulp van spelers en ouders van spelers kan geen enkele sportvereniging bestaan. Op dit moment zijn zo’n 35 mensen betrokken bij het mogelijk maken van trainen en spelen. Dat is geweldig, maar er zijn altijd extra handen nodig. Van de feestcommissie tot coach, of zaaldienst… je hulp is meer dan welkom. Uren per week? Dat hoeft zeker niet! Al vanaf een uurtje per maand kan je iets voor je club betekenen. Hoe leuk en waardevol dit kan zijn lees je hieronder in een interview met jeugdtrainers Dirk en Alex!
Ook aansluiten bij vrijwilligers-team KTC? Meld je aan via secretariaat@ktcbasketball.nl

NIETS IS MOOIER DAN DIT 
KTC speler Dirk Duindam en Alex van der Wolk vormen samen de basis van de U12-trainingen en coachen daarnaast het team van hun eigen kind. Wat drijft hen om dit te doen? 
Dirk: “Sowieso is basketball de mooiste sport die er is en om dat over te kunnen brengen op deze kinderen vind ik geweldig. 
Alex: “We groeien met onze kinderen mee, want natuurlijk train je het liefst het team van je eigen kind, maar deze leeftijd is zo leuk. Het zijn leergierige sponsen en we zien letterlijk de ontwikkeling. Niet alleen in de sport, maar ook sociaal. Het plezier staat voorop, dat is ons uitgangspunt in elke training. Deze positieve filosofie van KTC sprak mij ook persoonlijk erg aan.”
Dirk: Maar naast het plezier willen we ook technisch goede basketballers opleiden. Via KTC volg ik de trainers opleiding BT3. Daar komt ook veel pedagogiek bij kijken. We zijn betrokken bij het Trainings & Ontwikkelingsplan en verheugen ons nu al op de clinics en de resultaten!”
Alex: “We hebben voor de U10 en U12 een mooi team van (hulp)coaches en trainers. We zitten allemaal in een drukke levensfase, maar vele handen maken licht werk. Met 1,5 uur per maand draag je al echt bij. Zoals de ouders die komen tafelen, geweldig. Als je de regels leert kennen, is wedstrijden kijken nog leuker.
Dirk: “En we hebben veel hulp van oudere jeugdspelers. Fantastisch! Maar je hoeft echt geen basketballer te zijn om vrijwilliger te worden. Probeer het! Het is geweldig leuk om je kind te zien sporten. En het is belangrijk om je steentje bij te dragen. Basketball is teamsport!’ 

PROEFTRAINEN? OP DE WACHTLIJST!
Dat de jeugdteams het zo goed doen heeft ook een nadeel… op dit moment is er een flinke wachtlijst voor kinderen die willen proeftrainen of inschrijven, vooral t/m de U14. We hopen iedereen de kans te geven om te basketballen en daarom vragen we nadrukkelijk om geen vrienden (van je kinderen) die geen lid zijn mee te nemen naar een training, ook niet voor een kennismaking. Het is goed bedoeld, maar niet eerlijk voor de geduldige wachters. Of er plek is voor proeftrainen bepaalt de trainer en opgeven voor de wachtlijst gaat via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Dankjewel!

KTC LADIES
Routiniers die terug zijn gekomen, nieuwe leden en jonge spelers vormen sinds dit seizoen ons nieuwe Damesteam. Samen met hun trainer/coach Bea Lie-A-Tjam en inval-coach Songkie Lie zijn ze hard aan het werk om hun vorm te vinden. Dat gaat niet vanzelf, want het team kent wel vier verschillende speelniveau’s, maar fanatisme en lol is er voldoende. Ook de U18 meiden vallen regelmatig in bij het team. En dat is precies hoe Bea het graag ziet!
Inval-coach Songkie is ook te spreken over het enthousiasme van de spelers. “Top dat er weer een damesteam is! KTC heeft een mooie historie in het vrouwenbasketball en ze maken de club compleet. Of het trainen van dames anders is dan heren? De communicatie gaat absoluut anders, haha. Maar dat gaat me goed af en ik help graag bij het maken van een hecht en sterk team!”

IS ER EEN EHBO’ER IN DE ZAAL?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig heeft KTC veel gediplomeerde EHBO’ers onder de leden. We vinden het fijn om te weten wie dat diploma heeft. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we misschien een beroep op je doen. Heb je een EHBO diploma? Laat het ons alsjeblieft even weten via secretariaat@ktcbasketball.nl Dankjewel!

U10 TOERNOOI
Op zaterdag 11 februari was het jaarlijkse KTC U10 Toernooi. Maar liefst 21 teams uit Noord-Holland kwamen naar de Tetterodehal voor 3 tegen 3 wedstrijden. Er werd fanatiek verdedigd, fel op de bal gezeten en mooi gescoord. Bovendien was er volop plezier en is er enorm veel gelachen. Een heerlijk sportief en gezellig toernooi voor deze jongste basketballertjes, voor wie het vaak de eerste wedstrijdervaring is. Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp en vooral onze U16 spelers, die de wedstrijden hebben begeleid en voor het eerst floten! 

EYES ON THE BALL 
Er zijn nieuwe wedstrijdballen aangeschaft. Duidelijk herkenbaar, want er staat ‘Game Ball’ op. Ze zijn dan ook alleen bedoeld voor de wedstrijden. Laten we zuinig zijn op deze ballen. Heb je fluit of tafeldienst? Hou de bal dan in de rust bij je en geef hem na de wedstrijd aan degene die zaaldienst heeft.  Zo hebben we allemaal altijd een goede bal!

NEWSLETTER 1-2023

Dear members,

There are many positive developments at KTC. The atmosphere is good. In this newsletter you can read more about the upcoming pub quiz, how much fun it is to be a volunteer, our KTC ladies and their coaches and the very successful U10 tournament. In addition, we are currently working on a KTC-wide training plan with which we want to score highly in the coming years. You can also read more about this here. Happy reading and happy holidays,
Frank van Loon, chairman

WE LOVE A GOOD PLAN
KTC is doing well as a basketball association, especially among the youth members! There are many teams, many players, many enthusiastic and committed trainers and coaches, and major steps are being taken in the level of play. In short; we’re going to raise the basket a bit to let everyone benefit from a good, technical base and more opportunities to grow and continue to improve performance. Basketball with as much fun as ever and for everyone, but with a broader perspective for those who want more. We are currently working on a Training & Development Plan. We are assisted by an experienced premier league coach. With this Technical Plan as a basis, we will organize clinics for the trainers and youth members who (will) provide our training sessions. This way we become a stronger family club and who knows, we will be playing nationwide in a few years! Go KTC!

SAVE THE DATE
Saturday 18 March there will be KTC PUBQUIZ from 8 to 00 pm in the Canteen of the Tetterodehal. Sign up as a team of max. 5 people or individually (then you will be added to a team) by sending an app to Charlotte de Vries 06 13 20 40 67. Full = full!

JOIN THE TEAM
No sports association can exist without the voluntary help of players and parents of players. At the moment about 35 people are involved in making training and playing possible. That’s great, but extra hands are always needed. From the party committee to coach, or room service… your help is more than welcome. Hours per week? You certainly don’t have to! You can do something for your club from just an hour a month. You can read how fun and valuable this can be below in an interview with youth trainers Dirk and Alex!
Also want to join volunteer team KTC? Sign up via secretariaat@ktcbasketball.nl

NOTHING IS MORE BEAUTIFUL THAN THIS
KTC player Dirk Duindam and Alex van der Wolk together form the basis of the U12 training sessions and also coach their own child’s team. What drives them to do this?
Dirk: “In any case, basketball is the most beautiful sport there is and I think it’s great to be able to convey that to these children.
Alex: “We grow with our children, because of course you prefer to train your own child’s team, but this age is so much fun. They are studious sponges and we literally see the development. Not only in sports, but also socially The fun comes first, that is our starting point in every training. This positive philosophy of KTC also appealed to me personally.”
Dirk: But besides having fun, we also want to train technically good basketball players. Via KTC I follow the trainers training BT3. There is also a lot of pedagogy involved. We are involved in the Training & Development Plan and are already looking forward to the clinics and the results!”
Alex: “We have a great team of (auxiliary) coaches and trainers for the U10 and U12. We are all in a busy phase of life, but many hands make light work. With 1.5 hours a month you really contribute. the parents who come to the table, great When you learn the rules, watching matches is even more fun.
Dirk: “And we have a lot of help from older youth players. Fantastic! But you really don’t have to be a basketball player to become a volunteer. Try it! It’s great fun to see your child playing sports. And it’s important to do your part wear. Basketball is a team sport!’

TRIAL TRAINING? ON THE WAITING LIST!
The fact that the youth teams are doing so well also has a disadvantage… at the moment there is a large waiting list for children who want to test train or register, especially up to and including the U14. We hope to give everyone the opportunity to play basketball and that is why we strongly ask not to bring friends (of your children) who are not members to a training, not even for an introduction. It’s well-meaning, but it’s not fair to the patient watchmen. Whether there is room for trial training is determined by the trainer and registration for the waiting list goes via ledenadministratie@ktcbasketball.nl Thank you!

KTC LADIES
Yes, that’s what they call themselves! Returning veterans, new members and young players form our new Women’s team this season. Together with their trainer/coach Bea Lie-A-Tjam and substitute coach Songkie Lie, they are working hard to find their form. That does not happen automatically, because the team has four different levels of play, but there is enough fanaticism and fun. The U18 girls also regularly join the team. And that’s exactly how Bea likes it!
Substitute coach Songkie is also pleased with the enthusiasm of the players. “Great that there is a women’s team again! KTC has a great history in women’s basketball and they complete the club. Whether the training of women is different from men’s? happy to help make a close and strong team!”

IS THERE A FIRST AIDER IN THE ROOM?
Accidents happen. Fortunately, KTC has many qualified first aiders among its members. We like to know who has that diploma. If necessary, we may be able to call on you. Do you have a first aid certificate? Please let us know at secretariaat@ktcbasketball.nl Thank you!

U10 TOURNAMENT
On Saturday, February 11, the annual KTC U10 Tournament was held. No less than 21 teams from North Holland came to the Tetterodehal for 3 against 3 matches. They defended fanatically, sat fiercely on the ball and scored nicely. Moreover, there was plenty of fun and lots of laughter. A wonderfully sporty and fun tournament for these youngest basketball players, for whom it is often their first competition experience. Thanks to all volunteers for the help and especially our U16 players, who accompanied the games and whistled for the first time!

EYES ON THE BALL
New match balls have been purchased. Clearly recognizable, because it says ‘Game Ball’. They are therefore only intended for competitions. Let’s be careful with these balls. Do you have whistle or table service? Then keep the ball with you during half time and give it to the person who has hall duty after the game. That way we all always have a good ball!