Nieuwsbrief 5 2022

Beste leden, 

In deze Nieuwsbrief lees je over onze Kampioenen en ‘Living Legend’ Bea, ons 30-jarig Jubileum, de Zomertraining, onze toekomst in de Tetterodehal, de komende ALV en wat daar bekend gemaakt zal worden over het bestuur. Nog enkele wedstrijden en dan is het ‘wonderlijke’ basketbal-seizoen 21-22 tot een goed en mooi einde gekomen.  Op naar het nieuwe seizoen, maar graag eerst tot ziens op de ALV en het Jubileumfeest!

Namens het bestuur,
Rinze Koornstra, voorzitter

KAMPIOENEN
Hoewel er nog enkele wedstrijden gespeeld worden, kunnen we al een aantal kampioenen van seizoen 21-22 feliciteren! Deze KTC-teams zijn de nr 1 in hun competitie geworden: U12-1, U14-1, U16-2 en U18-2. Gefeliciteerd, we zijn trots! Alle KTC-kampioenen worden op 19 juni door de Gemeente Bloemendaal in het Caprera Openluchttheater gehuldigd.

HOE WORD JE KAMPIOEN?
Jeugdteams worden niet zomaar kampioen; daar zit een heel team van vrijwilligers achter dat ervoor zorgt dat kinderen plezier hebben en zich positief en veilig kunnen ontwikkelen in hun sport en hun spel. Wij doen daarom een beroep op de ouders van onze jeugdleden om zich aan te melden voor een KTC-bestuur- of commissiefunctie. We zijn vooral op zoek naar enthousiaste ouders voor de functies Scheidsrechterzaken en Evenementen & Projecten.  Een mooie kans voor die hen die wellicht geen basketbal-ervaring hebben, maar wel iets voor de verenging willen doen. Aanmelden kan via secretariaat@ktcbasketball.nl

‘ONZE’ BEA IS EEN NBB LIVING LEGEND
De Nederlandse Basketball Bond (NBB) bestaat dit jaar 75 jaar. Deze mijlpaal heeft de NBB mede te danken aan vele vrijwilligers, die zich met hart en ziel inzetten voor de Basketballsport in Nederland. De NBB zal een deel van deze mensen persoonlijk bedanken en eren met het Living Legend programma. Verenigingen in Nederland zijn uitgenodigd hun ‘Living Legend’ te nomineren en met trots melden we dat onze eigen Bea Lie-A-Tjam door de NBB officieel is benoemd als Living Legend! Op de NBB site lees je over Bea’s prestaties en het Living Legends programma.

50 GESLAAGDE SPELERS!
Ruim vijftig leden tussen de 14 en 25 jaar hebben in de afgelopen weken hun spelregelbewijs gehaald en staan nu op het veld met (nog) meer spelkennis. Het was even hard werken, maar het is gelukt! Allemaal gefeliciteerd! 

30 JAAR KTC
Op zaterdag 9 juli vieren we ons 30-jarig bestaan met een Toernooi en aansluitend een super barbecue! Het feest begint om 14:30 uur met een familietoernooi in de Tetterodehal. Neem je zus, vriendje, schoonmoeder en opa mee en speel voor eeuwige roem én fantastische prijzen. Via je team groeps app ontvang je een uitnodiging en de mogelijkheid tot inschrijven. Het wordt een mooi en historisch KTC Basketbal-feest. Mis het niet en schrijf snel in!

ZOMERTRAINING
De laatste officiële trainingsdag van het seizoen is op donderdag 26 mei. Vanaf maandag 2 juni start de KTC-zomertraining die 7 weken duurt. Iedereen die hiervan gebruik wil maken ontvangt via de trainer/coach een betaalverzoek van € 20, -. Dat is een eenmalige bijdrage voor de extra zaalhuur gedurende de zomertraining. 

KTC TOPPERS
Aan het eind van het seizoen bedanken we graag alle vrijwilligers en een aantal mensen in het bijzonder! Janneke Kip, Pietro Giannini, Johan Bernard, Bea Lie-Tjam en Arnold van Strien; onze dank voor het fluiten van enorm veel wedstrijden. We hebben dit seizoen een flink beroep op jullie gedaan en nooit tevergeefs. Heel erg bedankt!

Robin Vreugdenhil en Pietro Giannini stoppen met het trainen/coachen van onze jeugd. We bedanken beiden voor het jarenlang enthousiast trainen en coachen van heel veel jeugdleden! (Robin blijft in de rol van wedstrijdsecretaris betrokken bij KTC.) Tevens herdenken we de in oktober 2021 overleden Ruud Ouwerkerk voor zijn grote bijdrage aan KTC. Ruud trainde onze dames U16 en U20. We missen hem en zijn dankbaar voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.

UPDATE TETTERODEHAL
Zoals bekend is de huur van de Tetterodehal aan KTC door de eigenaren opgezegd per seizoen 23-24. Komend seizoen spelen wij nog gewoon in ‘onze’ hal. Onze commissie Tetterodehal is volop bezig om ervoor te zorgen dat wij ook de jaren erna in de Tetterodehal kunnen blijven basketballen. Voor de zekerheid worden ook alternatieve locaties gezocht. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering (ALV) zal het bestuur hiervan verslag doen en de leden actief bij betrekken bij de te nemen volgende stappen.

UITNODIGING ALV
De jaarlijkse Algemene Leden Vereniging vindt plaats op woensdag 8 juni van 20:00 tot 21:30 uur in de prachtige Sociëteit de Vereeniging in Haarlem. Je bent welkom en je aanwezigheid is  belangrijker dan ooit. Het bestuur zal tijdens de ALV de situatie rondom de Tetterodehal toelichten en er zijn veranderingen in het bestuur. Na ruim 3 jaar nemen Stef Hazenbosch (secretaris) en Rinze Koornstra (voorzitter) afscheid als KTC-bestuurslid. De Inkomende voorzitter Frank van Loon en secretaris Hiske van Kamperdijk zullen tijdens de ALV door het bestuur aan de leden worden voorgesteld en hun benoeming zal conform onze statuten in stemming worden gebracht.

Sociëteit de Vereeniging zit aan de Zijlweg 1 in Haarlem. Downloads de uitnodiging en Agenda hieronder en meld je aan.

NEWSLETTER

Dear members,

In this Newsletter you can read about ours and ‘Living’ Legend Bea, our 30th Summer Training Anniversary, the Summer Training, our future in the Tetterodehal, the future GMM and what will be announced there about the board. A few more games and then the wonderful 21-22 basketball season will have come to a good and beautiful end. On to the new season, but we would like to see you first at the GMM and the Jubilee Party!

Named the board,

Rinze Koornstra, chairman

CHAMPIONS
Although there are still a few games to be played, we can already congratulate a number of champions of season 21-22! These KTC teams have become the No. 1 in their league: U12-1, U14-1, U16-2 and U18-2. Congratulations, we are proud! All KTC champions will be honored on June 19 by the Municipality of Bloemendaal in the Caprera Open Air Theater.

HOW DO YOU BECOME A CHAMPION?
Youth teams don’t just become champions; behind this is a whole team of volunteers who ensure that children have fun and can develop positively and safely in their sport and play. We therefore appeal to the parents of our youth members to register for a KTC board or committee position. We are especially looking for enthusiastic parents for the positions of Referee Cases and Events & Projects. A great opportunity for those who may not have any basketball experience, but would like to do something for the association. You can sign up via secretaris@ktcbasketball.nl

OUR’ BEA IS AN NBB LIVING LEGEND
The Dutch Basketball Association (NBB) is 75 years old this year. The NBB owes this milestone in part to many volunteers who are committed to basketball in the Netherlands with heart and soul. The NBB will personally thank and honor some of these people with the Living Legend program. Associations in the Netherlands have been invited to nominate their ‘Living Legend’ and we are proud to announce that our own Bea Lie-A-Tjam has been officially appointed as a Living Legend by the NBB! On the NBB site you can read about Bea’s achievements and the Living Legends program.

50 SUCCESSFUL PLAYERS!
More than fifty members between the ages of 14 and 25 have obtained their rules of play in recent weeks and are now on the field with (even) more game knowledge. It was hard work, but it worked! Congratulations to all!

30 YEARS KTC
On Saturday 9 July we will celebrate our 30th anniversary with a Tournament followed by a super barbecue! The party starts at 2:30 PM with a family tournament in the Tetterodehal. Bring your sister, boyfriend, mother-in-law and grandfather and play for eternal fame and fantastic prizes. You will receive an invitation and the option to register via your team group app. It will be a beautiful and historic KTC Basketball party. Don’t miss out and register soon!

SUMMER TRAINING
The last official training day of the season is on Thursday 26 May. The KTC summer training, which lasts 7 weeks, will start from Monday 2 June. Anyone who wants to make use of this will receive a payment request of € 20 via the trainer/coach. This is a one-off contribution for the extra room rental during the summer training.

KTC TOPPERS
At the end of the season we would like to thank all volunteers and a number of people in particular! Janneke Kip, Pietro Giannini, Johan Bernard, Bea Lie-Tjam and Arnold van Strien; our thanks for whistling so many matches. We’ve called on you a lot this season and never in vain. Thank you very much!

Robin Vreugdenhil and Pietro Giannini stop training/coaching our youth. We thank both for the years of enthusiastic training and coaching of many youth members! (Robin will remain involved with KTC in the role of competition secretary.) We also commemorate Ruud Ouwerkerk, who passed away in October 2021, for his great contribution to KTC. Ruud trained our ladies U16 and U20. We miss him and are grateful for what he has done for our association.

UPDATE TETTERODEHAL
As is known, the lease of the Tetterodehal to KTC has been canceled by the owners per season 23-24. Next season we will still play in ‘our’ hall. Our Tetterodehal committee is working hard to ensure that we can continue to play basketball in the Tetterodehal for years to come. To be on the safe side, alternative locations are also being sought. During our General Members’ Meeting (GMM), the board will report on this and actively involve the members in the next steps to be taken.

INVITATION ALV
The annual General Members Association takes place on Wednesday 8 June from 8:00 PM to 9:30 PM in the beautiful Sociëteit de Vereeniging in Haarlem. You are welcome and your presence is more important than ever. The board will explain the situation around the Tetterodehal during the GMM and there are changes in the board. After more than 3 years, Stef Hazenbosch (secretary) and Rinze Koornstra (chairman) say goodbye as KTC board members. The incoming chairman Frank van Loon and secretary Hiske van Kamperdijk will be introduced by the board to the members during the GMM and their appointment will be voted on in accordance with our statutes.

Sociëteit de Vereeniging is located at Zijlweg 1 in Haarlem.