Nieuwsbrief augustus 2021

(Scroll down for English)

Beste leden,

We hopen dat iedereen een goede zomervakantie heeft gehad en klaar is voor het nieuwe KTC-basketbalseizoen dat volgende week van start gaat. Ook hopen we dat het een ‘normaal’ seizoen wordt, zonder onderbrekingen door het coronavirus. Daar kunnen we allemaal ons best voor doen door de bekende maatregelen op te volgen. Je leest er in deze email meer over. Ook lees je over de trainingstijden, de start van het wedstrijdseizoen, de teamindelingen (we hebben een heel nieuw Heren team!), de handige app Basketball.nl en nieuws over de club. Namens het bestuur wens ik alle leden een geweldig seizoen ’21-22!

Rinze Koornstra, voorzitter

Start trainingen
We starten het seizoen traditioneel met een frisse Kick-Off Buitentraining op woensdag 25 augustus! Stephan Kreykamp geeft een ‘bootcamp’ in de duinen voor alle leden (jeugd en senioren) die zin hebben in een lekkere en gezellige kick-start met professionele oefeningen. Verzamelen om 19.20 uur op de parkeerplaats van de Tetterodehal, vertrek om 19.30 en om 20.45 uur zijn we weer terug.

De reguliere trainingen beginnen weer op maandag 30 augustus, volgens het schema dat hier op de site staat (pagina Trainingen). De trainingen lopen door tot eind mei. Tijdens de herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie is er geen training. Tijdens de zomerstop is er zomertraining en meer informatie daarover volgt later in het seizoen.

Net als voorgaande jaren beginnen de jeugdleden per leeftijdscategorie gezamenlijk met trainen. Op vrijdag 3 september zal de definitieve teamindeling bekend worden gemaakt op deze site (pagina teams) en de week daarop traint ieder met het eigen team.

Start wedstrijdseizoen
Dit jaar heeft KTC 16 teams in de competitie. 16 jeugdteams en 4 seniorenherenteams, want we hebben een compleet nieuw jong herenteam! De mannen kennen elkaar van pick-up games in het afgelopen jaar. De groep groeide, werd hechter, enthousiaster en vormt nu bij KTC de Heren-3. Ze brengen een trainer mee van Triple ThreaT en als coach hebben de mannen niemand minder dan Bas Vreugdenhil weten te strikken. “Het is een mooie groep van zeer sportieve jonge honden en ik vind het een leuke uitdaging om deze jongens te begeleiden in de competitie. Ik verwacht een hoop vuurwerk en leermomenten!”, aldus oud-KTC’er en MSE3 coach Bas. Wat de Dames betreft zijn trainers/coaches Bea en Ruud druk bezig een team te formeren dat hopelijk dit jaar nog kan inhaken in de competitie.

Het nieuwe wedstrijdschema is vanaf 25 augustus bekend. KTC teams M18-2 en X14-2 gaan als eerste knallen; op zaterdag 11 september. Het overige wedstrijdstrijdprogramma start op zaterdag 18 september. Alle wedstrijden vind je (vanaf 25-8) in Basketball.nl

Update (of maak) nu je Basketball.nl account
Basketball.nl is de handige en gratis app van de Nederlandse Basketball Bond. Gebruik je deze al? Let er dan op dat je de melding ‘push-berichten toestaan’ aanzet. Wij kunnen je dan een melding sturen als bv de wedstrijd niet doorgaat. Check je profiel, is deze nog up-to-date? Je persoonlijke gegevens kan je zelf aanpassen. Je profiel foto (een goede foto is verplicht, want een handige controle voor de scheidsrechters) kan je alleen tot 14 september zelf aanpassen. Daarna moet dit via de Bond. Heb je de app nog niet? Snel downloaden en inloggen met het mailadres waarmee jij (of jouw kind) bekend staat bij KTC. Voor download ga je naar de app store of naar http://debasketballapp.nl/

Heb je vragen over de app, of over je lidmaatschap-gegevens? Vraag het aan onze ledenadministratie. Vanaf dit seizoen is Stephane Chatêl je aanspreekpunt en hij is bereikbaar via mailto:ledenadministratie@ktcbasketball.nl

ZAALDIENSTEN
Zonder zaaldienst geen wedstrijden! Elk KTC lid (v.a. U14) draait mee in de poule met zaaldiensten. Daarnaast hebben we een team van vrijwilligers dat thuiswedstrijden fluit en tafelt. Dat team kan niet groot genoeg zijn, dus als je (extra) wil fluiten of tafelen ben je meer dan welkom. (Ook als ouder van een jeugdlid kun je helpen!) Wedstrijdsecretaris Robin Vreugdenhil regelt de zaaldiensten (bereikbaar via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl).
Nieuw en handig: dit seizoen maakt Robin een planning met de namen van de individuele scheidsrechters in het schema i.p.v. het team dat scheidsrechters moet leveren. Mocht je niet kunnen fluiten dan moet je zelf voor vervanging zorgen!

CORONA MAATREGELEN
Last but not least; de maatregelen om een Corona-besmetting te voorkomen. Op dit moment geldt dat wedstrijden weer voor iedereen is toegestaan en publiek bij zowel de wedstrijden als trainingen welkom zijn, met anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. Tijdens het basketballen hoeft niemand meer onderling afstand te houden. Buiten het veld hou je wel anderhalve meter afstand.

Voorlopig is het virus nog onder ons en het is dan ook nog steeds belangrijk dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast vragen we je: blijf thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

We hopen dat iedereen meewerkt in het opvolgen van de maatregelen en dat we een mooi en volledig seizoen kunnen genieten van onze mooie sport. Let’s play ball & Stay Safe!

KTC NEWSLETTER August 2021

Dear members,

We hope everyone had a good summer vacation and are ready for the new KTC basketball season starting next week. We also hope that it will be a ‘normal’ season, without interruptions due to the corona virus. We can all do our best for that by following the well-known measures. You can read more about it in this email. You can also read about the training times, the start of the competition season, the team divisions (we have a brand new Men’s team!), the handy app Basketball.nl and news about the club. On behalf of the board I wish all members a great season ’21-22!

Rinze Koornstra, chairman

Start workouts
We traditionally start the season with a fresh Kick-Off Outdoor Training on Wednesday 25 August! Stephan Kreykamp gives a ‘bootcamp’ in the dunes for all members (youth and seniors) who feel like a nice and cozy kick-start with professional exercises. Gather at 7:20 p.m. in the parking lot of the Tetterodehal, departure at 7:30 p.m. and we’ll be back at 8:45 p.m.

The regular training sessions will resume on Monday August 30, according to the schedule posted here on the site (Training page). The training runs until the end of May. There is no training during the autumn, Christmas, spring and May holidays. During the summer break there is summer training and more information about this will follow later in the season.

As in previous years, the youth members per age category start training together. On Friday September 3rd, the definitive team layout will be announced on this site (Teams page) and the following week everyone will train with their own team.

Start competition season
This year, KTC has 16 teams in the competition. 16 youth teams and 4 senior men’s teams, because we have a completely new young men’s team! The men know each other from pick-up games in the past year. The group grew, became closer, more enthusiastic and now forms the Heren-3 at KTC. They bring along a trainer from Triple ThreaT and as a coach the men have managed to secure none other than Bas Vreugdenhil. “It is a nice group of very sporty young dogs and I think it is a nice challenge to guide these boys in the competition. I expect a lot of fireworks and learning moments!”, says former KTC’er and MSE3 coach Bas. As far as the Ladies are concerned, trainers/coaches Bea and Ruud are busy forming a team that will hopefully be able to join the competition this year.

The new competition schedule will be known from August 25. KTC teams M18-2 and X14-2 are going to pop first; on Saturday September 11. The rest of the competition program will start on Saturday 18 September. All matches can be found (from 25-8) in Basketball.nl

Update (or create) your Basketball.nl account now
Basketball.nl is the handy and free app of the Dutch Basketball Association. Are you already using this? Then make sure that you enable the notification ‘Allow push messages’. We can then send you a notification if, for example, the match is cancelled. Check your profile, is it still up-to-date? You can adjust your personal data yourself. You can only adjust your profile photo (a good photo is mandatory, because a handy check for the referees) until September 14. After that, this has to be done through the Bond. Don’t have the app yet? Quickly download and log in with the email address with which you (or your child) are known to KTC. For download go to the app store or to http://debasketballapp.nl/

Do you have questions about the app, or about your membership details? Ask our member administration. From this season, Stephane Chatêl is your point of contact and can be reached via mailto: mailto:ledenadministratie@ktcbasketball.nl

HALL SERVICES
No competitions without hall service! Every KTC member (from U14) participates in the group with room services. In addition, we have a team of volunteers who whistle and table home games. That team can’t be big enough, so if you want to whistle or dine (extra) you are more than welcome. (You can also help as a parent of a youth member!) Match secretary Robin Vreugdenhil arranges the hall services (can be reached via wedstrijdsecretaris@ktcbasketball.nl).

New and useful: this season Robin makes a schedule with the names of the individual referees in the schedule instead of the team that has to provide referees. If you can’t whistle, you have to take care of a replacement yourself!

CORONA MEASURES
Last but not least; the measures to prevent corona contamination. At the moment, competitions are allowed again for everyone and the public are welcome at both the competitions and training sessions, with one and a half meters away and with fixed seats. No one has to keep their distance from each other while playing basketball. Outside the field you keep one and a half meters away.

For the time being, the virus is still among us and it is therefore still important that the hygiene regulations of the RIVM are observed. In addition, we ask you: stay home if you are sick or have a cold or if someone from your household has tested positive for the coronavirus.

We hope that everyone will cooperate in following the measures and that we can enjoy our beautiful sport for a beautiful and full season. Let’s play ball & Stay Safe!