Nieuwsbrief juni 2021

(scroll down for English)

Beste leden,

Een zonnige laatste Nieuwsbrief voor de zomervakantie begint. Morgen (26 juni) gaan de nieuwe versoepelingen in en dat betekent dat trainen en wedstrijden weer voor iedereen is toegestaan! Alle KTC’ers kunnen hier de komende weken nog optimaal van genieten, want de training laten we zo lang mogelijk doorlopen! Hieronder lees je daar meer over. Namens het bestuur wens ik alle leden alvast een goede zomer!

Rinze Koornstra, voorzitter

EINDE SEIZOEN ’20-21 
De huidige trainingen lopen nog door t/m donderdag 8 juli. 
Voor onze jeugdleden start dan de zomerstop. Lekker uitrusten (en vooral en flink groeien 😉 

ZOMERTRAINING SENIOREN
Voor onze senioren (18+) en recreanten die tijdens de zomer door willen trainen is er ruimte gehuurd in het Kennemer Sportcentrum. Van 12 juli t/m 19 augustus is er (voor KTC-leden gratis) training op een of twee velden van 20.00 tot 21.30 uur. Het exacte schema ontvangen de senior-leden via hun team-whatsapp-groep. Locatie en info: https://sro.nl/sporthal-kennemer-sportcenter/ 

NIEUW SEIZOEN ’21-22
We kijken nu al uit naar het nieuwe basketball seizoen, waarin we weer kunnen ballen en knallen!
De trainingen beginnen vanaf maandag 23 augustus, eerst met een aantal conditietrainingen buiten en op maandag 30 augustus weer volgens schema in de Tetterodehal (het trainingsschema staat in augustus op deze site).  
Alle jeugdleden starten met gezamenlijke training in hun (nieuwe) leeftijdsgroep. Pas na een aantal trainingen worden de teams samengesteld en bekend gemaakt. Komende week staan de jeugdleden op alfabet ingedeeld bij hun leeftijdsgroep op de KTC website. Dat zegt dus nog niets over de teamindeling! Het komt ook voor dat jeugdleden in een hogere leeftijdsklasse gaan spelen, ook dat wordt dan in september duidelijk en gaat uiteraard in overleg.

Tijdens de zomervakantie is er een kleine verbouwing in de hal; er komt een grote kastenwand aan de zuidzijde van de hal (tegenover de kantine) en de tribunes maken plaats voor banken langs de hele wand.  Fijn voor ons publiek, want op zaterdag 18 september staan de eerste (thuis)wedstrijden gepland.

VERSLAG ALV
Op woensdag 9 juni was de (online)KTC Algemene Ledenvergadering. Het KTC bestuur is door de vergadering decharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen sezioen (20-21). Tevens is de begroting voor het komende seizoen (21-22) aangenomen. Onderdeel van de begroting is de mogelijkheid voor senioren leden (die in het seizoen 20-21 contributie hebben betaald) een korting van maximaal 50% op de contributie aan te vragen voor het komende seizoen. Leden die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen contact opnemen met onze penningmeester Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl.  Voor jeugdleden geldt deze korting niet. 

Tijdens de ALV heeft een aantal leden hun zorg kenbaar gemaakt over de veranderingen binnen de Tetterodehal. De daar toenemende commerciele sport- en andere activiteiten lijken ten koste te gaan van de verenigingssport. Men vraagt zich af of basketbal daar in de toekomst nog wel mogelijk is. Het bestuur heeft de zekerheid gekregen dat voor het komende seizoen geen verdere veranderingen in de planning staan. Wel zal het bestuur alternatieve locaties en mogelijkheden bekijken. Zodra er meer bekend is zullen we een ledenvergadering organiseren en de plannen aan de leden presenteren. 

GA JIJ KTC(‘ERS) LEREN KENNEN?
Elke nieuwe KTC’er begint bij de Ledenadministratie en ook tijdens het lidmaatschap heb je af en toe de ledenadministratie nodig. Als Ledenadministrateur leer je veel leden kennen en heb je contact met het bestuur en de trainers. Hilde Koning heeft dit de afgelopen drie jaar met plezier gedaan en draagt het stokje nu weer over. Wie neemt vanaf komend seizoen deze belangrijke (en overzichtelijke) taak over? Hilde zorgt voor een goede overdracht en help mee tot 1 oktober. Denk je al een tijdje aan het doen van vrijwilligerswerk? Dan is dit je kans! Voor aanmelden, of meer weten over de werkzaamheden mail je naar ledenadministratie@ktcbasketball.nl  

Newsletter June 2021

Dear members,

A sunny last Newsletter before the summer holidays begin. From June 26, the new relaxation will start and that means that training and competitions are allowed again for everyone! Everyone can enjoy this to the fullest, because we have let our regular training sessions continue for as long as possible! You can read more about this below. On behalf of the board I wish all members a good summer!

Rinze Koornstra, chairman

Last training sessions of this season

The current training sessions will continue until Thursday 8 July. The summer break will start for our youth members. Have a nice rest, and above all grow a lot! 😉

Senior summer training

For our seniors (18+) and recreational users who want to continue training during the summer, space has been rented in the Kennemer Sports Center. From July 12 to August 19 there is training (free for KTC members) on one or two fields from 8 pm to 9.30 pm. The exact schedule will be sent to senior members via their team whatsapp group. Location and info: https://sro.nl/sporthal-kennemer-sportcenter/

New season ’21-22

We are already looking forward to the new basketball season, in which we can ball again!

The training sessions will start from Monday 23 August, first with a number of fitness training outside and on Monday 30 August again according to schedule in the Tetterodehal (the training schedule will be posted on this site in August).

All youth members start with joint training in their (new) age group. Only after a number of training sessions are the teams composed and announced. Next week the youth members will be listed alphabetically by their age group on this website. That doesn’t say anything about the team layout! It also happens that youth members play in a higher age class, that will also become clear in September and will of course be discussed.

During the summer holidays there is a small renovation in the hall; there will be a large wall of cupboards on the south side of the hall (opposite the canteen) and the stands will make way for benches along the entire wall. Great for our audience, because the first (home) games are scheduled on Saturday September 18th.

Report of the GMM

The (online) KTC General Members Meeting was held on Wednesday 9 June. The KTC board has been discharged by the meeting for the policy pursued over the past season (20-21). The budget for the coming season (21-22) has also been adopted. Part of the budget is the possibility for senior members (who paid a contribution in the 20-21 season) to request a discount of up to 50% on the contribution for the coming season. Members who want to be eligible for this can contact our treasurer Lindy van Kats via penningmeester@ktcbasketball.nl. This discount does not apply to youth members.


During the GMM, a number of members expressed their concern about the changes within the Tetterodehal. The increasing commercial sports and other activities there are at the expense of club sports. One wonders whether basketball will still be possible there in the future. The board has been assured that no further changes are planned for the coming season. The board will, however, consider alternative locations and possibilities. As soon as more is known, we will organize a members meeting and present the plans to the members.

Are you going to get to know all KTC’ers?

Every new KTC employee starts with the membership administration and you will also occasionally need the membership administration during your membership. In this volunteer position you get to know many members and you have contact with the board and the trainers. Hilde Koning has done this for the past three years and is now passing the baton again. Who will take over this fun, important (and clear) task from next season? Hilde will ensure a good transfer and help until October 1. Is this sporty volunteer work something for you, or do you want to know more about the activities? Mail to members administration@ktcbasketball.nl