NIEUWSBRIEF MAART 2021

(scroll down for English version)

Beste leden, in deze Nieuwsbrief lees je o.a. over de buitentraining voor de jeugd die 15 maart start op de sportlocatie van het Kennemer Lyceum; over Ruud’s Pubquiz voor alle KTC’ers en uiteraard over onze verwachtingen (en hoop) voor het laatste stukje van dit basketbal seizoen en onze plannen voor een uitgebreid zomertrainings-programma. Niet in de laatste plaats wil ik namens het bestuur alle KTC-leden bedanken voor hun support, begrip en hart voor de club. Met name onze senioren-leden, want van hen is en wordt extra veel gevraagd. De versoepelingen zijn tot nu toe vooral geldend voor de jeugd en dat is belangrijk en fijn, maar tegelijk zuur voor alle KTC-senioren. Het is niet ’taking one for the team’, maar ’taking one for the whole club’. Gelukkig blijkt dat we als vereniging tegen een stootje kunnen en hopelijk mogen we dat snel ook weer op het basbetballveld laten zien!

Rinze Koornstra, voorzitter


In memoriam

Met grote schok en verdriet delen wij mede dat onze trouwe en fanatieke (oud) Coach en Trainster van de U12 Sharmila is overleden. Sharmila heeft altijd met veel passie en inzet de kinderen getrained, gecoached en aangemoedigd.

Sharmila Nanhak (Overdervest)

25 november 1976  –  11 februari 2021

Wij wensen Jaap, Siyenna, Chris en Rosalia alle sterkte toe met dit onvoorstelbare verlies.

DE PLANNING VAN DIT SEIZOEN
Inmiddels is door alle maatregelen het wedstrijdseizoen zover vooruitgeschoven dat de NBB heeft besloten de competitie niet meer te hervatten, ook niet wanneer er op korte termijn weer binnen gesport mag worden. Dit betekent dat er helemaal geen wedstrijden gespeeld zullen worden in dit seizoen. KTC houdt vooralsnog de geplande wedstrijddagen in de Tetterodehal aan en we zijn in overleg met Akrides en Christofoor om onderlinge toernooien te organiseren, zowel voor senioren als jeugd. Uiteraard afhankelijk van de versoepelingen en mogelijkheden voor binnensport. Wat KTC betreft willen we naast de toernooien, ook de hele zomer door extra trainingen aanbieden aan alle leden. Zodra duidelijk is hoe we dit kunnen invullen laten we dat weten. Wat seizoen 21-22 betreft zijn we vooral hoopvol. De verwachtingen wijzen erop dat we na de zomer – gevaccineerd en al – weer volop kunnen basketballen. De voorbereidingen voor de nieuwe teams en competitie gaan binnenkort van start en we hopen dat jullie er dan allemaal weer zullen staan, maar voor diegene die het KTC lidmaatschap op wil zeggen, hebben we besloten de deadline voor opzegging voor seizoen 21-22 te verlengen van 1 mei naar 1 juni. 

EERSTE KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is naast trainer en coach ook een echte Pubquizmaster! Na wat oefenpotjes met zijn U18 damesteam is Ruud klaar voor het grotere werk. Alle KTC’ers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de Eerste Editie van Ruud’s KTC Pubquiz op zaterdag 13 maart om 20.30 uur. In ca 1,5 uur vuurt Ruud online vragen op je af uit alle denkbare categorieën en de winnaar ontvangt eeuwige roem! Hoe doe je mee? Geef je op door je mailadres te sturen naar ruud_o@quicknet.nl 

Download de app Kahoot op je computer, tablet of telefoon en zorg dat je zaterdag stipt om 20.30 klaar zit. Ruud nodigt alle deelnemers uit via je mailadres uit (naar Google meet) en dan is het GAME ON! 

BUITENTRAINING VOOR JEUGDLEDEN
Net als in het vorige voorjaar, kunnen we ook nu weer terecht bij het Kennemer Lyceum! We zijn enorm dankbaar voor hun gastvrijheid en we rekenen erop dat alle KTC-ers evenveel dankbaarheid en respect zullen tonen bij het betreden van deze mooie buitenlocatie met drie basketbalvelden, een voetbalveld én een sintelbaan.Vanaf aankomende maandag 8 maart starten hier buitentrainingen voor onze jeugdleden. Deze trainingen voor de jeugd lopen door tot aan het moment dat binnensporten weer mag (en eventueel langer). Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van de overheid en dat betekent dat er duidelijke regels gelden voor spelers, trainers én ouders. Je leest ze hieronder.

De trainingen zijn er voor de teams van de U10 t/m de U18 volgens een vast schema (zie hieronder*). Je traint met je eigen team/leeftijdgroep en de training wordt (zoveel mogelijk) gegeven door je vaste trainer(s). Deze zijn goed geïnformeerd over de Corona-maatregelen, waar iedereen zich aan moet houden. Lees daarom de aanwijzingen goed. Ouders zijn niet welkom (lees verboden) bij de training. Vragen over de buitentrainingen of de maatregelen en regels, vraag het aan Jan Maarten via jeugd@ktcbasketball.nl of via je vaste team-coordinator of trainer.
*We maken gebruik van daglicht, dus met het lengen van de avonden kunnen ook de tijden veranderen.

REGELS KTC KENNEMER BUITENTRAINING
– Kom op tijd, maar niet te vroeg (max 5 min eerder)
– Verkouden of grieperig? Blijf thuis!
– Kom alleen naar je eigen training (zie schema)
– Volg de aanwijzingen van de trainers/begeleiders op
– Neem (als je die hebt) je eigen bal mee 
– Neem zelf drinken mee
– Let op: geen wc-gebruik op de trainingslocatie
– Blijf weg van de tennisbanen
– Houd alles schoon en heel
– Ga als de training stopt meteen naar je fiets en/of naar buiten
– Was thuis je handen (en je basketbal)
– Have fun & Play Ball!

Let op: nog in concept. Komend weekend volgt het definitieve schema!
MAANDAG
16.30 – 17.30: MU16-1 (optie)  /  XU14-1 
17.45 – 18.45: X12-1  /  X14-3 
DINSDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  XU10 (optie)
17.45 – 18.45: VU16/18   /  MU18 
WOENSDAG
16.30 – 17.30: XU12-2   /  XU14-1 
17.45 – 18.45: XU12-1  /  XU14-3
DONDERDAG
16.30 – 17.30: XU14-2   /  MU16-2 
17.45 – 18.45: VU16/U18  /  MU18 

LOCATIE 
Het Kennemer Lyceum zit (iets verscholen) aan de rotonde tussen de Julianalaan en de Korte Verspronckweg. De ingang naar het sportveld zit rechts van de school. Volg deze weg (Kennemerpark) tot aan het hek, net over het water links. Hier staat iemand van KTC. Je fiets kan je veilig achter het hek zetten. Met de auto? Afzetten en ophalen kan op de brug, vlak voor het hek. 
Adres: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen

KTC NEWSLETTER MARCH 2021-03-09

Dear members, in this Newsletter you can read, among other things, about the outdoor training for youth that starts on March 15 at the sports location of the Kennemer Lyceum; about Ruud’s Pub quiz for all KTC’ers and of course about our expectations (and hopes) for the last part of this basketball season and our plans for an extensive summer training program. Last but not least, on behalf of the board, I would like to thank all KTC members for their support, understanding and heart for the club. Our senior members in particular, because of them, extra is and will be asked. Until now, the relaxations have mainly applied to the youth, which is important and nice, but at the same time unpleasant for all KTC seniors. It is not ’taking one for the team’, but ’taking one for the whole club’. Fortunately, it turns out that we can take a beating as an association and hopefully we will soon be able to show that again on the basbetball field!

Rinze Koornstra, chairman

In Memoriam

It is with great shock and sadness that we announce that our loyal and fanatical (old) Coach and Trainer of the U12 Sharmila has passed away. Sharmila has always trained, coached and encouraged the children with a lot of passion and commitment.

Sharmila Nanhak (Jacket)

November 25, 1976 – February 11, 2021

We wish Jaap, Siyenna, Chris and Rosalia all the strength with this unimaginable loss.

THE PLANNING OF THIS SEASON

Meanwhile, due to all measures, the competition season has been pushed so far ahead that the NBB has decided not to resume the competition, even when sports are allowed to resume in the short term. This means that there will be no games at all in this season. For the time being, KTC is sticking to the scheduled match days in the Tetterodehal and we are in consultation with Akrides and Christofoor to organize mutual tournaments, for both seniors and youth. Of course depending on the flexibility and possibilities for indoor sports. As far as KTC is concerned, in addition to the tournaments, we also want to offer extra training sessions to all members throughout the summer. As soon as it is clear how we can fill this in, we will let you know. We are especially hopeful about season 21-22. Expectations indicate that after the summer – vaccinated and already – we will be able to play basketball again. The preparations for the new teams and league will start soon and we hope you will all be back by then, but for those who want to cancel KTC membership, we have decided to extend the cancellation deadline for season 21-22 from May 1 to June 1.

FIRST KTC PUBQUIZ

Ruud Ouwerkerk is besides trainer and coach also a real Pub quizmaster! After some practice games with his U18 ladies team, Ruud is ready for the bigger work. All KTC’ers are invited to participate in the First Edition of Ruud’s KTC Pub Quiz on Saturday March 13 at 8.30 pm. In about 1.5 hours Ruud fires online questions at you from all conceivable categories and the winner receives eternal fame! How do you participate? Sign up by sending your email address to ruud_o@quicknet.nl

Download the Kahoot app on your computer, tablet or phone and make sure you are ready at 8.30pm on Saturday. Ruud invites all participants via your email address (to Google meet) and then it’s GAME ON!

OUTDOOR TRAINING FOR YOUTH MEMBERS

Just like last spring, we can now go to the Kennemer Lyceum again! We are very grateful for their hospitality and we count on all KTC people to show equal gratitude and respect when entering this beautiful outdoor location with three basketball courts, a football field and a cinder track. . These trainings for youth continue until the moment that indoor sports are allowed again (and possibly longer). Of course we take into account the guidelines of the government and that means that clear rules apply to players, trainers and parents. You can read them below.

The training sessions are for the teams from the U10 to the U18 according to a fixed schedule (see below *). You train with your own team / age group and the training is given (as much as possible) by your regular trainer (s). They are well informed about the Corona measures, which everyone must adhere to. Therefore, read the directions carefully. Parents are not welcome (read prohibited) during the training. Questions about the outdoor training courses or the measures and rules, ask Jan Maarten via Jeugd@ktcbasketball.nl or via your regular team coordinator or trainer.

* We use daylight, so the times may change with the extension of the evenings.

RULES KTC OUTDOOR TRAINING

– Arrive on time, but not too early (max 5 min earlier)

– Cold or flu? Stay at home!

– Come to your own training only (see schedule)

– Follow the instructions of the trainers / supervisors

– Bring your own ball (if you have one)

– Bring your own drinks

– Note: no toilet use at the training location

– Stay away from the tennis courts

– Keep everything clean and intact

– When the training ends, immediately go to your bike and / or outside

– Wash your hands (and your basketball) at home

– Have fun & Play Ball!

Note: still in concept. The final schedule will follow next weekend!

MONDAY

16.30 – 17.30: MU16-1 (option) / XU14-1

17.45 – 18.45: X12-1 / X14-3

TUESDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​XU10 (option)

17.45 – 18.45: VU16 / 18 / MU18

WEDNESDAY

16.30 – 17.30: XU12-2 / XU14-1

17.45 – 18.45: XU12-1 / XU14-3

THURSDAY

16.30 – 17.30: XU14-2 / ​​MU16-2

17.45 – 18.45: VU16 / U18 / MU18

LOCATION

The Kennemer Lyceum is (slightly hidden) at the roundabout between Julianalaan and Korte Verspronckweg. The entrance to the sports field is to the right of the school. Follow this road (Kennemerpark) to the gate, just over the water on the left. Here is someone from KTC. You can safely park your bike behind the fence. By car? You can drop off and pick up on the bridge, just in front of the gate.

Address: Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA Overveen