Nieuwsbrief mei 2021

(Scroll down for English)

Goed nieuws van jouw basketball club!

Mei is altijd een belangrijke maand voor sportend Nederland. Dan worden de prijzen verdeeld, teams gehuldigd en feesten gevierd. Helaas viel er in sportseizoen ’20-21 weinig te vieren. Het begon zo veelbelovend; onze MU22 wonnen direct een oefenwedstrijd tegen het landelijk spelende Christofoor, onze coaches en trainers kregen een Coaching Clinic van basketball-professional Kees Akerboom en er waren zoveel nieuwe U12/U14 aanmeldingen dat extra training nodig was. Tot zover ging het goed.

Daarna bepaalde het Corinavirus het verdere verloop van het seizoen en stopten medio december zelfs alle sportactiviteiten in Nederland. Niet alleen sportief, maar ook financieel heeft de coronacrisis gevolgen voor elke vereniging. Omdat onze vaste lasten doorgingen, hebben we alle leden gevraagd hun contributie voor dit seizoen wel te betalen. Gelukkig is hier door alle leden positief op gereageerd en staan we er – in tegenstelling tot veel andere sportverenigingen – financieel gezond voor. 
En er is meer goed nieuws! De verhuurder van de Tetterodehal heeft een beroep op de TVS-regeling gedaan en hierdoor worden we (deels) gecompenseerd voor de huur. Daarnaast heeft de Basketball Bond besloten de aangesloten verenigingen (deels) te compenseren. Dit betekent dat onze kosten voor het seizoen 2020-2021 lager uitvallen dan begroot. Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal het bestuur aan de leden het financiële resultaat van dit seizoen presenteren en een voorstel doen hoe de meevallers te besteden. Duidelijk is dat de betalende leden van seizoen 20-21 een compensatie mogen verwachten bij hun contributie voor seizoen 21-22.
Hieronder lees je meer goed nieuws; mede mogelijk gemaakt door alle leden die hun medewerking en support aan KTC hebben gegeven, waarvoor dank!
Rinze Koornstra, voorzitter

WE’RE BACK!
Na een sport lockdown van ruim vijf maanden is er eindelijk licht aan het einde van de tunnel. Vanaf woensdag 19 mei wordt de tweede stap van het openingsplan voor de sport gezet. Voor het basketbal in Nederland betekent dit dat sporters tot en met 17 jaar in grotere groepen weer binnen mogen trainen.
Ook Senioren kunnen weer gaan trainen; in groepjes van twee, met 1,5 meter afstand en met max. 30 personen tegelijk in de hal. In het trainingsschema is te zien dat er extra sport-momenten voor senioren zijn ingepland. Het is aan de senioren om onderling contact te houden en de hal zo optimaal mogelijk te benutten.

Woensdag 19 mei gaan de deuren van de hal weer open! 
 Vanaf deze dag kunnen we weer binnen basketballen volgens een aangepast trainingsschema; zie https://ktcbasketball.nl/trainingen/
(Kleedkamers zijn nog niet open, houd daar rekening mee.)
Wedstrijden zijn voorlopig nog niet mogelijk. We hopen dat tijdens de derde stap van het openingsplan (verwacht 8 juni) ook onze leden boven de 18 jaar weer gewoon binnen mogen sporten en dat wedstrijden (toernooien) ook weer mogelijk zullen zijn.

Sowieso is het mogelijk om tot medio juli door te trainen. Daarnaast willen we, in samenwerking met andere verenigingen in de regio, een aantal toernooien gaan organiseren. Hierover binnenkort meer! 

SAVE THE DATE VOOR DE ALV
De jaarlijkse KTC Algemene Leden Vergadering (ALV) is op woensdag 9 juni 2021 van 20:00 tot 22:00 uur bij Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem. De uitnodiging en agenda hiervoor ontvang je binnenkort!
(Als bijeenkomsten van grotere groepen dan nog niet mogelijk zijn, zal de ALV online plaatsvinden.)

Newsletter May 2021

Good news from your basketball club!

May is always an important month for sports in the Netherlands. Then the prizes are divided, teams honored and parties celebrated. Unfortunately, there was little to celebrate in the ’20-21 sport season. It started out so promisingly; our MU22 immediately won a practice match against the nationally playing Christofoor, our coaches and trainers received a Coaching Clinic from basketball professional Kees Akerboom and there were so many new U12 / U14 registrations that extra training was needed. So far it went well.

After that, the Corina virus determined the further course of the season and even all sports activities in the Netherlands stopped in mid-December. The corona crisis has consequences for every association not only sportingly, but also financially. As our regular charges continued, we asked all members to pay their dues for this season. Fortunately, all members have responded positively to this and – unlike many other sports clubs – we are financially healthy.

And there is more good news! The landlord of the Tetterodehal has made an appeal to the TVS scheme and as a result we are (partly) compensated for the rent. In addition, the Basketball Association has decided to (partly) compensate the affiliated associations. This means that our costs for the 2020-2021 season are lower than budgeted. At the General Meeting of Members (GMM), the board will present the financial results of this season to the members and make a proposal on how to spend the windfalls. It is clear that the paying members of season 20-21 can expect a compensation with their contribution for season 21-22.

Below you can read more good news; Made possible by all members who have given their cooperation and support to KTC, thank you!

Rinze Koornstra, chairman

WE’RE BACK!

After a sports lockdown of more than five months, there is finally light at the end of the tunnel. The second step of the opening plan for the sport will be taken from Wednesday 19 May. For basketball in the Netherlands, this means that athletes up to the age of 17 can train indoors again in larger groups.

Seniors can also start training again; in groups of two, with a distance of 1.5 meters and with a maximum of 30 people in the hall at the same time. The training schedule shows that extra sports moments have been planned for seniors. It is up to the seniors to keep in touch with each other and to make optimum use of the hall.

The doors of the hall will open again on Wednesday 19 May!

From this day on, we can play indoor basketball again according to an adjusted training schedule; see https://ktcbasketball.nl/trainingen/

(Changing rooms aren’t open yet, keep that in mind.)

Competitions are not yet possible. We hope that during the third step of the opening plan (expected June 8) our members over the age of 18 will also be able to play sports again and that matches (tournaments) will be possible again.

In any case, it is possible to continue training until mid-July. We also want to organize a number of tournaments in collaboration with other associations in the region. More about this soon!

SAVE THE DATE FOR THE ALV

The annual KTC General Members Meeting (ALV) is on Wednesday, June 9, 2021 from 8:00 PM to 10:00 PM at Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, 2013 DA Haarlem. You will receive the invitation and agenda for this soon!

(If meetings of larger groups are not yet possible, the ALV will take place online.)